Jan Zouhar

* 16. 6. 1949 Brno

Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební v Brně (obor pozemní stavby) studoval v l. 1968–73 na FF v Brně filozofii a češtinu. Mezi učiteli filozofie ho ovlivnili zejména Jaromír Bartoš, Jiří Cetl a Lubomír Nový. V l. 1973–75 působil jako středoškolský učitel, mj. na gymnáziu v Brně, Slovanské nám. V l. 1975–88 byl pracovníkem Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV v Brně; PhDr. 1978, CSc. 1983. Od r. 1988 je zaměstnán na katedře filozofie FF MU; 1989 docent filozofie, 2001 profesor dějin filozofie. V letech 1996–2002 a 2006–2012 proděkan FF MU, 2000–2012 vedoucí katedry filozofie FF MU.

Jeho filozofické stanovisko ovlivnil marxismus, který chápe jako otevřenou kritickou teorii společnosti a dějin, a genetický strukturalismus jako metoda přístupu k sociálním a kulturním jevům. Z marxistických pozic se v 70. a 80. letech věnoval z hlediska teorie sekularizace vztahu katolicismu a kultury. Zkoumal i některé otázky sociální filozofie, např. problémy tradice a historického vědomí. Jeho hlavním tématem jsou dějiny českého filozofického myšlení (T. G. Masaryk, J. L. Fischer, J. Patočka, Nietzschův vliv v českých zemích), především pak filozofické přesahy v díle předních osobností české literatury a kultury (H. G. Schauer, F. X. Šalda, O. Březina, česká dekadence, K. Čapek, J. Mukařovský).

Bibliografie:
Ideové aspekty vztahu soudobého katolicismu a kultury, 1988;
Studie k dějinám českého myšlení 20. století, 1999;
Minulý konec století, 2000;
Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami. Výbor textů, 2003;
Demokracie je diskuse. Česká filosofie 1918–1938, 2005 (s H. Pavlincovou a J. Gabrielem);
Česká filosofie v letech protektorátu, 2007 (s H. Pavlincovou a J. Gabrielem);
Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968, 2008;
O Masarykovi, 2009;
Česká filozofie v šedesátých letech, 2009;
Česká filosofie v letech 1945–1948, 2013 (s H. Pavlincovou a J. Gabrielem);
Kapitoly z dějin české filozofie 20. století, Košice 2015 (s R. Stojkou).

Sborníky:
Teorie odrazu v estetice Mirko Nováka, Mirko Novák filozof a estetik, 1982;
Jiřina Popelová a Friedrich Nietzsche, Jiřina Popelová – filozofka a učitelka filozofie, 1984;
K některým otázkám silně religiózních lokalit, Náboženství v lidových tradicích jižní Moravy, 1984;
K charakteristice českého myšlení 90. let 19. století, Filozofie v dějinách a současnosti, 1986;
Filozofie, světový názor, tvorba, Š. Vlašín a kol.: Kniha o Čapkovi, 1988;
K charakteristice českého katolického myšlení třicátých let, České filozofické myšlení ve třicátých letech našeho století, 1989;
◦ Kapitoly z dějin české filozofie 20. století, 1992;
K problému tradice ve vědě a kultuře, Věda a kultura, 1992;
Moderní revue a náboženství, Náboženství v českém myšlení, 1993;
K ideovým východiskům tzv. národní krize konce 19. století, Hubert Gordon Schauer – osobnost, dílo, doba, 1994;
◦ Czech Philosophy in the XXth Century, Washington 1994 (spoluautor);
J. L. Fischer a Index, Hledání řádu skutečnosti, 1994;
Záviš Kalandra o religiozitě T. G. Masaryka a F. X. Šaldy, Náboženská dimenze Masarykova myšlení, 1995;
◦ Česká filozofie ve 20. století, (ed. J. Gabriel, L. Nový, J. Z.), 1995;
Česká otázka a národní tradice, Sto let Masarykovy České otázky, 1997;
Masaryk, Chalupný a Havlíček, Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor, 1999;
National Identity, Tradition and the Czech Question in the Contemporary World Context. The Problem of Democracy and the Czech Question. Models of Identities in Postcommunist Societes. Yugoslav Philosophical Studies I, 1999 (spoluautor J. Hroch);
Kryzys wspólczesnego czlowieka w dziele T. G. Masaryka, Czlowiek, technika, srodowisko, Katowice 1999;
K problémům národní identity a tradice v českém a světovém kontextu, Výchova k národnímu uvědomění a národním hodnotám, 1999 (spoluautor Jaroslav Hroch);
O filozoficznych stosunkach czesko-polskich, Władysław Tatarkiewicz. W siedemdziesięciolecie wydania Historii filozofii, Katowice 2003;
Masaryk o Kantovi 1881-1898, Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa, 2004;
On Contemporary Czech Philosophy, Philosophy Worldwide: Current Situation, Riga 2007;
T. G. Masaryk a idea českého státu, T. G. Masaryk a česká státnost, 2008;
T. G. Masaryk - věda a literatura, Moravská zemská knihovna v Brně 1808–2008, 2008;
Ke vztahu filozofie a krásné literatury, Literatura a filozofie, 2008;
Hegelova Fenomenologie ducha ve studiích Jaroslava Kudrny, Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť, Košice 2008;
Realita a iluze magického realismu, Realita a fikcia, Bratislava 2009;
Wartości i czas, Wartości - tradycja i współczesność, Katowice 2009;
K Patočkovu pojetí času u K. H. Máchy - Kant, Husserl, Heidegger, Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie, Košice 2009;
Ernst Mach a evropská filosofie přelomu 19. a 20. století, Ernst Mach - fyzika - filosofie – vzdělávání, 2010;
Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie, Dejiny filozofie ako filozofický problém, Košice 2010;
O pojęciu cielesności u Jana Patočki, Terytorium i peryferia cielesności, Katowice 2010;
Nové úkoly české filosofie, České křižovatky evropských dějin. 1918: Model komplexního transformačního procesu? 2010 (s. J. Gabrielem a H. Pavlincovou);
K Patočkově kritice Masarykovy filozofie dějin, Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie, Košice 2010;
Střední Evropa jako myšlenkový prostor, Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť, Košice 2011;
České osvícenství a české národní obrození, Osvietenstvo ako sposob myslenia, Bratislava 2011;
Dějiny filosofie jako filosofie, Hledání české filosofie, 2012;
Osvobozování života a poezie: Karel Teige 1945-1948, Sloboda a jej projekcie, Prešov 2012;
Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946), IX polski zjazd filozoficzny, Gliwice – Katowice 2012;
Nesamozřejmost filosofie, Strach nemá v lásce místo, 2013;
La réception de la Révolution française dans la pensée tcheque, La Révolution française (1789), Nitra 2013;
Masaryk a Nietzsche, Život plný neklidu, 2014;
Patočka a krásná literatura 19. století, Patočka a novoveká filozofia, Košice 2014;
Tomáš Garrigue Masaryks Critical and Distant Engagement with Kant, Detours. Approaches to Immanuel Kant in Vienna, in Austria, and in Eastern Europe, Göttingen 2015;
Patočka o Dialektice konkrétního Karla Kosíka, Patočka a filozofia 20. storočia, Košice 2015;
Nietzsche v Čechách na přelomu 19. a 20. století. Masaryk a Rusko, Dostojevskij a Nietzsche, Košice 2016;
Česká otázka a problém malého národa, Česká otázka a dnešní doba, 2017;
Jan Patočka a T. G. Masaryk, Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace, 2018;
Filosoful T. G. Masaryk, Karel Čapek: Convorbiri cu Masaryk, Bucuresti 2018.

Časopisecké příspěvky:
Náboženství a česká dekadence, Ateizmus 1977;
Proměny Nietzschova vlivu v české kultuře na přelomu století, Ateizmus 1977;
Příspěvek Zdeňka Nejedlého k formování vědeckého ateismu u nás, FČ 1978 (spoluautor J. Hroch);
In margine Vančurova vztahu k náboženství, Ateizmus 1979 (spoluautor J. Loukotka);
K ideovému profilu kulturních snah českého katolicismu třicátých let, FČ 1980;
Protináboženské tendence v českém anarchismu (s T. Měšťánkem), Ateizmus 1981;
K metodologickým problémům analýzy odrazu sekularizačního procesu v umělecké kultuře, FČ 1982;
Tradice, historické vědomí, světový názor, FČ 1987;
Arthur Schopenhauer a české myšlení, SPFFBU 1991, B 38;
K jedné reflexi naší někdejší krize, K rozšíření Nietzschovy filozofie u nás na přelomu století, SPFFBU 1992, B 39;
Ke vztahu umění a světového názoru v díle Jana Mukařovského, FČ 1992;
Patočkovy máchovské studie, FČ 1997;
T. G. Masaryk und Franz Brentano, SPFFBU 1997, B 44;
Filozofie citu Františka Mareše, SPFFBU 1999, B 46;
Brněnská katedra filozofie 1950 – 2000, SPFFBU 2000, B 47;
Czeska mysl filozoficzna w XX wieku, Anthropos, Lublin 2004;
Jan Patočka a Masarykovo pojetí dějin, FČ 2007;
T. G. Masaryk a F. X. Šalda, SPFFBU 2007, B 54;
Konference o strukturalismu a historismu v roce 1968, SPFFBU 2007, B 54;
Jan Patočka a Kosíkova Dialektika konkrétního, Studia philosophica 2009;
Zápisky Josefa Jungmanna, Studia philosophica 2010;
Návrat k TGM 1945-1948, Studia philosophica 2011;
O českém údělu, Musicologica brunensia 2011;
Dobové ohlasy na Rádlovu Útěchu z filosofie (1945–1948), Studia philosophica 2012;
Existencialismus a české myšlení 1945–1948, Studia philosophica 2013;
Literární dílo jako předmět filozofické interpretace, Filozofia 2015;
Racionalita a každodennost, Studia philosophica 2016;
Albína Dratvová o ženské duši, Studia philosophica 2017.

Překlady:
◦ V. F. Asmus: Antická filozofie, 1986.

Literatura:
◦ Filosofie jako životní cesta. Ad honorem J. Z., 2019.

a