Vlastimil Zuska

* 5. 5. 1951 Praha

Po maturitě na SPŠ chemické v Praze (1966) pracoval postupně jako chemik, barvíř, strojník, tesař, knihovník v Národní knihovně ČR (1985–87), odborný pracovník v Čs. filmovém ústavu (1987–90). V l. 1980–85 studoval dálkově estetiku na FF UK; PhDr. 1986. Interní aspirantura v Ústavu pro dějiny a teorii umění ČSAV (1. 1. 1987 – 4. 1. 1987) byla ukončena z politických důvodů. Externí aspiranturu na katedře estetiky FF UK absolvoval v l. 1990–93. Od r. 1990 působí na téže katedře, od r. 1993 jako docent, od r. 1994 jako vedoucí katedry.

Od počátku odborné dráhy je zaměřen na filozofickou estetiku, zejména fenomenologickou (Ingarden, Husserl, Scheler), a na estetiku výtvarného umění a filmu. Postupně se věnoval tématům temporality estetického prožitku a časové dimenze ontologie uměleckého díla. Vedle fenomenologie měl na něho vliv Whitehead, Bergson, Lévinas a Deleuze, sémiotika a (post)strukuralismus. Jeho samostatné práce se týkají sebereflexivity, inherentní intersubjektivity ega, estetické distance a temporality estetického znaku. Původní přínos spočívá v aplikaci konceptu možný svět na výtvarné umělecké dílo, ve fenomenologické analýze obrazu jako časového objektu a oscilace mentální přítomnosti v procesu recepce estetického objektu. Podal nové pojetí mimésis a estetického postoje jako sebereflektujících aktů vědomí. V současnosti pracuje na problému fikce a konceptu estetické distance v literatuře, výtvarném umění a filmu. Připravuje rozsáhlejší úvod do (současné) estetiky.

Bibliografie:
Temporalita metafory, 1993;
Čas v možných světech obrazu, 1995;
K estetice dvacátého století. Mimésis – fikce – distance, 1996.

Sborníky:
The Husserl's conception of the internal time awarenese and aesthetical, Zur Problematik der transzendentalen Phänomenologie Edmund Husserls, ed. M. Pauza, 1990;
Od struktury k recepci – vertikální analogon soudobého umění, Model a analogie ve vědě, umění a filosofii, ed. J. Stachová, 1994;
The Aesthetic Distance as a Kind of Dialogue, Science and Philosophy in Shaping Modern European Culture III, ed. E. Gál, M. Marcelli, P. Michalovič, 1995;
Oscilace Bytí a Nastávání v Heideggerově „Der Ursprung des Kunstwerkes“, M. Heidegger a problémy myšlení, ed. M. Pauza, 1996;
Věčný návrat mimésis, Estetika na křižovatce humanitních disciplín, ed. V. Z., 1997.

Edice:
◦ Sborník filmové teorie I. Výběr z angloamerických studií, (též spolupř. a autor komentářů), 1991.

a