Lucie Hrubá

Subjekt a objekt

 

„Bez nás by byl vesmír jiný?“

Ukázky jsou čerpány z knihy Na počátku světa (intergalaktický výbor z mytologií dosud známých částí vesmírů)

Planeta Siberia

Fyzický popis planety: hornatý, těžce přístupný povrch s několik tisíc metrů hlubokými stržemi, téměř nepřetržitě pokrytý až kilometrovou vrstvou sněhu, nebezpečí pohyblivých ledovců, život se vyskytuje v osamocených roztroušených ostrůvcích na dnech propastí, kde se udržuje vyšší teplota díky teplu pocházejícímu z reakcí v nitru planety.

Siberský kosmogonický mýtus

Vše vzniká i zaniká mrznutím a táním, na počátku existovala absolutně nejteplejší bytost Sonne´na´né, která přetékala láskou a teplem natolik, až jako svá zrcadla vytvořila uprostřed pasivního ledu a mrazu teplá hnízda života, ve kterých přežívají tvorové, kteří jsou nositelé ohnisek tepla. Každá bytost, tvor i rostlina obsahuje zrnko posvátného tepla, které se po čase musí navracet ke svému božskému původci, který jej převede do nové formy existence. Sibeřané věří, že Sonné´na´né, která vede stálý boj s mrazem a sněhem, sídlí pod povrchem Siberie a její životadárné vyzařování je principem existence vesmíru, který by jinak zanikl v nerozlišenosti chladu. Nejznámějším obřadem spojeným s kosmogonickým mýtem je vzývání Plamene, kdy Siberané zapalují kolem svých sídel desítky drobných ohníčků, které mají rituálně zabezpečit jejich domovy proti průniku ledových duchů, kteří přinášejí smrt a zkázu zmrznutím.

Pozn. Ani v pozdějších fázích vývoje siberské společnosti nevzniká žádný kulturní jev podobný čistě filozofickému názoru na svět. Všechny kosmogonické a kosmologické představy mají mysticko-náboženský charakter s prvky dualismu. Sibeřané věří, že díky Sonne´na´né je jejich planeta středem vesmíru a jediným zdrojem tepla pro celý okolní kosmos. Vesmír je dle nich velmi malý a každá jeho součást skrze působení Sonne´na´né poukazuje k Siberii.

Planeta Rotolon

 

Fyzický popis: Planeta typu 8c s 13 měsíci rozličných velikostí a typů, klima vhodné pro pěstování tropických plodin cizokrajných druhů (ponrinče, sladaly, šťuvany apod.), období sklizně přerušeno pouze na desetinu periody oběhu, bohaté vodní zdroje, celá řada rozličných živočišných a rostlinných druhů.

Rotolonský kosmogonický mýtus

Na počátku vesmíru existovalo pouze 13 božských bytostí dokonalého kulovitého tvaru, které se pohybovaly v kruzích kolem sebe navzájem (následuje výčet těchto oběhů, který v rámci zachování srozumitelnosti a přehledu textu vypouštíme), došlo však mezi nimi ke sporu o to, kdo je koho povinen obíhat a po prudké šarvátce, kdy z každé bytosti vylétávaly stovky jisker, které zůstaly zářit na obloze v podobě hvězd včetně největší jiskry v podobě slunce, se nakonec bytosti dohodly, že ze svých nejlepších částí stvoří kouli, která se stane ohniskem jejich oběhu a již nikdy více jim nedovolí dostat se do hádky. Stvořily tedy Rotolon, který je tak plný barev, tvarů, chutí, vůní a pohybů, že jej nelze srovnat s ničím jiným v celém vesmíru. Rotolon je tak veskrze nejlepší místo ve vesmíru a Rotoloňané jsou vrcholem božského tvoření, což jim dokazují i samotní bohové, kteří jim prokazují svým neustálým obíháním nepolevující přízeň. K Rotolonské mytologii se nepojí téměř žádné rituální praktiky kromě Rituálu tančící třináctky.

Pozn. V pozdějších mýtech začíná božská třináctka nabývat charakteru abstraktního matematického principu, který leží v podstatě všeho jsoucího, avšak zároveň s touto již pokročile filozofickou představou vznikají i zvláštní představy mysticko-náboženského charakteru, které posvátnou třináctku rozšiřují až na čtrnáct božských postav, do nichž zařazují i vlastní planetu jako božstvo stvořené ostatními třinácti, ale svým významem a dokonalostí je zcela převyšující.

Planeta Termoné

Fyzický popis: Planeta v blízkosti soustavy čtyř sluncí, povrch nestabilní, vysoký stupeň sopečné a seizmické činnosti, většina povrchu neobyvatelná pro neustálý vývěr lávy. Vodní zdroje ojedinělé, pestrost rostlinných a živočišných druhů poměrně nízká.

Termonský kosmogonický mýtus

V kosmu se sváří nekonečný počet velkých Bohů, z nichž světu Termoňanů jsou nejbližší čtyři: Žhára, Lávsa, Pálana a Ohňostrófé. Jejich boj způsobuje neustálou proměnu a kolotání všeho existujícího, všemu vládne Náhoda a Štěstěna, dvě vodní víly, které občas z rozmaru svým tancem vytváří vodní hladiny, zvířata i rostliny a tam, kde upustí jeden ze svých vlasů se zrodí duše Termoňana. Jejich přízeň je však vrtkavá a je nutné získávat si ji neustálým konáním obětních rituálů. Věří, že podobných světů jako je ten jejich existuje také nekonečně mnoho, ale neustále podléhají vzniku a zániku neřízených žádnými pravidly, ale odehrávající se v souladu s nevyzpytatelnou a nestálou vůlí velkých Bohů.

Pozn. Na planetě Termoné se souběžně s mytologií objevuje i jakýsi druh filozofie převážně atomistického a dialektického charakteru s projevy silně fatalistických názorů a představ. Vesmír je dle nich časově nekonečný, neohraničený, izotropní a homogenní.