Hypostatické universum Prokla

(Základy theologie a komentář In Parmenidem)

 

Stručný úvod

Vše co je, se odvozuje z jednoduché první příčiny.

(ET 11)

Tento postulát z Proklových Základů theologie (dále ET) je snad možno považovat za základní postulát celého novoplatónismu. Na základě tohoto prvního principu je možno říci, že cílem novoplatónismu je hledání příčin věcí. Jakožto nutné podmínky pak samozřejmě chápeme fakt, že „vše co je, existuje z nějaké příčiny“ (Phil. 26dnn) a že v zájmu uchování „spravedlnosti“ není možné tuto kausalitu vésti ad absurdum. Spojením těchto dvou vstupních podmínek docházíme tedy k onomu 11. postulátu Základů theologie.

Platí nám pak dále, že ona první příčina je monadická, jednoduchá, transcendentní, neparticipovaná, od všeho oddělená, nevýslovná - tedy kromě toho, že je Jedna, je pouze negativně vymezitelná. Ovšem i jakékoliv označení, včetně označení Jedno, je nutně zcela nevhodné. A filosofie, zejm. novoplatónismus, má ukázat, že všechny typy jsoucen jsou nutné důsledky odvozené dle jistých zákonů z jediného a jednotného arché.

K těmto hlavním, metafysickým (tj. pro Prokla vlastně „theologickým“) cílům se druží ještě další - totiž bránit své Mistry před przněním - „Platóna před Aristotelem a Chaldejská logia před Mojžíšem“.

Pokud budeme hledat další základní otázky a rysy Proklova novoplatónismu, pak nám vedle Základů theologie nejlépe poslouží komentář In Parmenidem. V jeho třetí a čtvrté knize jsou čtyři hlavní otázky theorie Ideí: Jsou Idee?; které věci mají svou Ideu?; co je to participace a jak probíhá? a konečně kde Idee sídlí?

Jakožto charakteristické rysy pak jmenujme jen:

proces participace (ET 1; Prokl. In Parm. IV) a na něj navazující kausální řetězce Syriana, resp. Prokla (ET 21 a 97)

zákon kontinuity (Prokl. De prov. IV, 20), který pochází od Iamblicha

cyklickou kreativitu (Plot. Enn. V, 2.1 a VI, 5.7; ET 30 - 39) a s ní spojené triády (zejm. Iamblichovu)

a samozřejmě hypostatické členění universa (na různých místech, např. Prokl. In Parm. IV); kdy v každé hypostazi Proklos rozlišuje tři hladiny - neparticipovanou (monádu dané hladiny), participovanou a participující.

 

Při stavbě svého hypostatického Universa se Proklos samozřejmě držel v zásadě hlavní kostry Plótínova učení. V čele všeho stojí onen hledaný první princip, který je zván Jedno (hen). Toto Jedna je konečným cílem, zdrojem tvorby, ale zároveň je zcela transcendentní a naprosto přesahuje vše, co je stvořené. Je to Jedno, které je neparticipované. Z této monády vznikají emanací ostatní věci (Proklos často používá termín „vyzařování“).

Mostem mezi Jedním (jakožto pramenem - pégé) a mnohostí jsou v pozdním novoplatónismu henády. Ty jsou participovány a spolu s Jedním naplňují hypostazi hen. Henády mezi sebou mají jakousi hierarchii dle universality - Proklos (In Parm.) přináší jisté náznaky toho, které z nich jsou důležitější - Omezení a Neomezené, Podobnost a Odlišnost, Klid a Pohyb atp. V theologickém jazyce pak sem patří klassičtí bohové (hoi theoi).

Od těchto henád je dále nutno odlišit henády, které stojí v čele jednotlivých hypostazí - tyto jsou henádami vzhledem k Jednomu, ve srovnání s kterým je už vše „mnohé“; ale vzhledem ke své hypostazi jsou to monády.

Toto je tedy první hypostaze. Druhá je Plótínovský Duch (nús). Tu Iamblichos člení na hladinu intelligibilní (kosmos noétos) a hladinu intelektuální (kosmos noeros), a ty opět dále (triadicky) člení. K tomuto Syrianos nebo Proklos přidali prostřední, intelligibilně - intelektuální hladinu (kosmos noétos kai noeros). Jelikož Syrianos tvrdil, že Druhá hypothesa Platónova Parmenida pojednává o nús, byla tato hladina dále členěna dle ní, a to důsledně triadicky: intelligibilní hladina je samozřejmě monádou; intelligibilně - intelektuální obsahuje tři triády bohů; intelektuální pak hebdomádu (2*2*2) bohů. Intelligibilní hladina je nepraticipovaná, zbylé dvě jsou participované - participuje na nich (sama neparticipovaná) Božská Duše.

Ta je nejvyšším členem (monádou) opět další hypostaze - Plótínovské psyché. Participovaným prvkem je zde vnitřní Světová Duše a nejníže stojí jednotlivé duše, dále dělené - andělské, daimonské, hérojské, lidské a nerozumné. Zajímavostí je, že mezi daimonské duše patří i Aristotelés.

Nejníže pak stojí Příroda, fysis, která se samozřejmě dostává spíše na okraj zájmu novoplatóniků. Můžeme ovšem předpokládat, že i ona se dále triadicky člení; jejími tvořivými principy („Ideami“) jsou logoi. Pod Přírodou je pak samozřejmě Hmota, jejíž vymezení odpovídá Plótínovu. Tyto dvě hypostaze jsou však již mimo zájem práce.

Tato základní struktura Universa by měla platit v zásadě vždy - i když na některých místech se samozřejmě liší pojmenování a počty jednotlivých hladin (např. In Parm. IV.).

Kostrou tohoto systému je proces participace. Ta zajišťuje spojení vyšších hladin s nižšími a zprostředkovaně i těch nejnižších s nejvyššími. V dalším budu sledovat Proklův výklad ohledně čtyř problémů týkajících se theorie Ideí.

1. Jsou Idee? (In Parm. III,784nn) Odpověď pro Prokla (jako i pro všechny novoplatóniky) musí znít: Samozřejmě ano. Má-li svět mít smysl, má-li být intelligibilní, musí každá věc mít svou příčinu. Těmito příčinami jsou právě Idee. Při popisu Ideí samotných jsou důležité zmínky o nevýslovnosti a nepopsatelnosti jejich skutečného Bytí. Proklos na mnoha místech mluví o Ideách jako o jsoucnech s absolutním Bytím. Je tedy jasně dáno, že tato jsoucna, Idee, jsou skutečná a jevový svět není než jejich odrazem, jehož Bytí nemůže nikdy dosáhnout jejich dokonalosti. Skutečné Bytí je nepopsatelné, neboť samozřejmě jakýkoliv popis je omezující a nadto rozlišující, hodící se toliko na jednotliviny. Neplyne z toho však v žádném případě odtržení Ideí od našeho světa; tyto jsou s ním stále ve spojení a řídí jej. Nebyly-li by Idee, byl by svět vydán na pospas náhodě. Dle Prokla Idee jsou pravzory věcí ve smyslu kausálního (prozatím) principu.

K otázce existence Ideí tedy závěr pro Prokla jednoznačně zní: Ano, Idee samozřejmě existují. Důkazem je mu uspořádanost světa, který je řízen z intelligibilního centra, z centra rozumného, dle jistého plánu, v němž každá věc, třeba nedokonalá, třeba nejmenší, ale každá má svůj smysl. Je-li v takovémto světě kausalita, pak každá věc má svou příčinu.

Idea je (Proklova definice) příčina všech věcí, ve smyslu kreativní a paradigmatické příčiny, která nejen přivádí věci ke vzniku a umožňuje jim se Idei připodobnit, ale dále věci vzniklé v čase pokud možno dokončuje, zdokonaluje a drží jak jen možno jednotné.

In Parm. II,731/2: „Ale chceme-li definovat jejich zvláštní přirozenost srozumitelnějšími termíny, vezměme od logoi v přírodě vlastnost, že jejich skutečné bytí je činí tvůrci toho, co tvoří a od logoi v umělých věcech vlastnost znalosti toho, co tvoří, byť jejich samotná existence ještě nevede k tvorbě; složením těchto dvou vlastností můžeme říci, že Idee jsou zároveň demiurgovské i duchovní příčiny všech věcí, které přirozeně vznikají – jsou založeny jako neměnné a nadřazené proměnlivým, jednoduché a tak nadřazené složeným, oddělené a nadřazené věcem od Hmoty neoddělitelným. Proto o nich Parmenidés mluví, až do konce svých pojednání je nazývá bohy, a tím naznačuje vše, co jsme řekli. A zde Sókratés svým „sama“ a „o sobě“ ukázal jasně jejich společnou vlastnost; a různé způsoby, jimiž jsem vyložil tyto dva termíny jsou jenom různé cesty, jimiž tuto společnou vlastnost ukazuje.“

In Parm. V,985nn: „Nyní by se však někdo mohl otázat - je možné definovat Idee? Neboť co je jednoduché a nedělitelné, nesnáší různé a složené popisy. Vše, co je definovatelné, je nějak objektem poznání. Ale Idee nejsou nijak objekty poznání. Sám Platón v Listech ukázal, že Idea Kruhu je nám známa ne jménem nebo svými zástupci nebo definicí nebo demonstrací, ale jen přímou intuicí. Nutně zde, jako už dříve, termín „definovat“ neznačí tvoření definujících tvrzení o Ideách, ale říká, že každá z nich je nezávisle v sobě, oddělena od všech ostatních a rozlišená od svých participantů. Ale pokud přesto chceme zkoumat tuto otázku samu, totiž je-li možné definovat Idee čili nic, jako např. Ideu Krásy nebo Spravedlnosti, pak, na základě toho, co opět praví v Listech, je nutno říci, že každá Idea je uchopitelná jen rozvažováním a ani jméno ani definice ji neobsáhne adekvátně, zatímco z pohledu toho, že dialektika se sama zabývá Ideami, musíme říci, že dělení tvoří jakousi definici Ideí (neboť každá z těchto aktivit je částí dialektiky) - pokud řekněme tedy takto chceme zkoumat toto pro sebe, zda lze říci, že Idee jsou definovatelné čili nic, nutno říci, že Krása o sobě a Spravedlnost o sobě a Dobro o sobě nejsou jen v duchu, ale i v duších a smyslových objektech; a ona první třída není definovatelná, zatímco ty druhé ano. Nesmíme, kvůli dodatku „o sobě“, myslet, že vyšetřujeme intelligibilní Idee v pravém slova smyslu. .. Když už jsme to nakousli, pak smím-li vyjádřit svůj názor, intelektuální Idee, ač jsou přítomny v mnoha jednotlivinách, nejsou definovatelné pro svou jednoduchost, jednak proto, že jsou chápány intuicí a ne syntetickým rozumem, ale také proto, že všechny věci, které jsou objektem definování, musí participovat na nějakém společném elementu v nich, který pak hraje roli substrátu, který je něčím odlišným od nich. Na hladině božských Ideí není nic takového (Jsoucno, podobně, jak praví Tímaios, nevstupuje v nic jiného). Ale, i když jsou obsaženy v nějakém druhu řetězce z nich vycházejícího, stále to jsou Idee o sobě, vznikající na druhotné hladině.

Naopak, Idee na hladinách Duše a smyslového vnímání jsou definovatelné a stejně tak i všechny ty entity vůbec, které vznikají dle paradigmatické příčiny a ty, o nichž tvrdíme, že participují na Ideách. Ale co se týče oněch primárních ideí, které ani nepostupují podle vzorů ani na nich neparticipují, ty samozřejmě nejsou definovatelné, ale jen obsažitelné duchem.“

Na několika místech pak Proklos některé Idee „definuje“, resp. uvádí jejich různé vlastnosti. Nejlépe jsou podány v páté knize, pp.1009 - 1018. Podobnost (homoiotés) je tedy příčinou společenství a sympatií a směsi mezi Ideami, připodobňuje jiné věci duchovním objektům a je tak dárcem participace. Odlišnost (anomoiotés) je příčinou rozlišení jednotlivých věcí a toho, že dostávají Idee, je odlišující příčinou vymezení a dělení v každé věci; díky ní každá věc je tím, čím je a nemísí se s ostatními. Pohyb (kinésis nebo autokinésis) je zdrojem pohybu, tvůrcem života, příčinou pokroku u smyslových věcí, které jsou díky němu aktivní, živé a měnitelné; vůbec je vůdcem účinné síly, života a aktivity. Klid (stasis či autostasis) dává stabilitu, trvalé stavy a zakotvenost v Idei (tvaru); všechny věci omezuje a ovládá. Ze společných vlastností Ideí quá Ideí pak jmenujme: Idea je jednoduchá a jednotná, věčná, tvořivá a transcendentní, čistá, nehybná, neomezená silou a stabilní.

2. Které věci mají Ideu? (In Parm. III,815ff) Druhá otázka, kterých věcí vlastně jsou Idee, jeví se mnohem složitější a kontroversnější nežli sama existence Ideí. Již v Platónově Parmenidovi je nastíněn problém, zda jsou Idee jen „rodové“ nebo Idee každé věci, či snad dokonce i částí věcí a zda připustit Idee věcí „špatných“. Sám Proklos ve čtvrté knize komentáře In Parmenidem cítí jisté rozpaky (In Parm. IV,877) z této otázky. Jednak Proklos zcela otevřeně říká (In Parm. IV,910), že nejsou Idee jednotlivin, ale jen věcí naší říše, aby však později (In Parm. IV,938) tvrdil, že musí být i Idee věcí nahodilých, např. vztahů.

Proklos ve třetí knize uvádí jedenáct okruhů, u nichž se ptá, zda pro ně jsou Idee. Jedná se o otázky existence Idee Ducha, Duše, Přírody, Hmoty (tedy čtyř hypostazí), jednotlivých zvířat a rostlin, všech jednotlivin vůbec, částí, vlastností, umělých věcí a konečně špatných věcí.

Závěr vyplývá následující: není nutná existence Ideí pro všechny věci, zejm. jednotliviny, akcidenty, umělé věci a zla. Ale těžko podat vyčerpávající odpověď, zejm. když ani Proklos nevyjadřuje nikde jednoznačné stanovisko. Poměrně zajímavá zde je myšlenka kausálních řetězců jednotlivých bohů (pracovně řečeno), která může znamenat řešení problému. Pokud ony kausální řetězce přijmeme, pak skutečně není nutné postuloval speciální Ideu pro každou věc. Ideou je zde vlastně první člen řetězce a od něj všichni ostatní členové odvozují své bytí.

3. Otázka participace (In Parm. IV, 837 - 891). Stručně řečeno, participace je proces (tajemný - dle Plat. Tim. 51a, cit. In Parm. IV,876: „Hmota participuje na Bytí značně tajemným způsobem.“), jímž věci nižší účastní se činnosti Ideí, ale jako nižší a podřízené entity, které nemohou (pro časoprostorový charakter svého bytí) nikdy dosáhnout dokonalosti svých vzorů. Jak bylo řečeno výše, není absolutně nutné, aby všechny věci měly své speciální Idee. Protože však nutně mají příčinu, jsou (kromě zel) zapojeny do řetězce kausality, tvořeného ideální říší. Takový řetězec má každá tvořící Idea, která stojí na jeho počátku a vnáší v něj svůj bytostný charakter. Zlé věci nespadají ani pod tyto řetězce. Jaký by měl být vztah kausálního řetězce a participace ozřejmí snad následující: Zatímco participace zajišťuje pro participanty množství „služeb“ (příčina bytí, zachování existence, soudržnost, dokompletování atp.), kausalita znamená jen uvedení v existenci. Kausalita je tedy podřízený typ, určený jen pro nižší, patrně smyslová jsoucna, která nemají speciální Ideu (na níž by participovala). I tak ale na ně působí důsledky participace, ovšem jaksi zprostředkovaně, skrze vedoucího boha. K tomu i v ET - hlavně prop. 75: Každá příčina převyšuje své následky. Dle Prokla dále (u předchozích autorů tomu tak není) příčina nijak není ve svém následku, je jím neovlivněná. Vše, co je tvořeno nějakou sekundární příčinou, je mnohem více tvořeno příčinou primární, z níž ona sekundární vychází. Na to pak navazuje „zákon kontinuity“ (Prokl. De Prov. IV, 20) - řetězce skutečných jsoucen, mnohem více než je tomu u prostorových těles, nedovolují jakékoliv vakuum, ale všude jsou mezi krajními elementy střední termíny, které jim zajišťují vzájemné spojení. Vše se zároveň vrací ke svým příčinám (jako u Plótína; u Prokla ET, props. 30 - 39). Zároveň je zde možno zmínit i koncept Sympatie, který pochází samozřejmě od Plótína, ale zejm. Iamblichovi a po něm i Proklovi umožnil vytvořit theúrgii. Srov. i např. Proklos: O hieratickém umění Řeků (zl.), kde se říká, že všechny věci je možno nalézt ve všech věcech, první v posledních a naopak, zemské na nebi a nebeské na zemi - a to jednak díky participaci, jednak díky prozřetelnosti (pronoia).

Iamblichos pro participaci zavedl triádu Klid v příčině (moné) - Výstup z ní (proodos) - Návrat k ní (epistrofé). Proklos také upozorňuje, že aktivita musí být na obou stranách, jak na straně příčiny, tak na straně participanta, přičemž míra participace závisí do značné míry na schopnosti participanta. Za příčiny participace pak považuje Dobro, Idee a touhu jednotlivin. Jako první a nejzřejmější z této triady je patrně dlužno jmenovati účinnou sílu Ideí. Pokud by Idee nedisponovaly onou silou, neměly by co předávat jednotlivinám a participace by vůbec nemohla nastat. Neméně důležitá je však i touha jednotlivin obdržet od Ideí onu sílu. Jednotliviny touží po bytí Ideí. Jelikož však ne všechny jednotliviny jsou schopny stejné touhy, nedostávají ono bytí ve stejné míře, což jest důvodem rozrůznění věcí. Kreativita (aktivní příčina participace) je totiž vždy stejná a nebylo-li by odlišení v oblasti touhy a chtění, pak by nebylo důvodu pro vznik rozdílných věcí. Pasivní však příčina, touha věcí po síle Ideí, je u různých věcí, u různých stupňů Jsoucna, různá. Čím výše stojí daná věc, tím větší touhu (resp. receptivitu) má (tím je „uvědomělejší“). Třetí příčinou, řekněme jednotící, je pak Dobro samo. Dobro je principem sjednocení síly Demiurga (či Ideí, což jest prakticky totéž) a touhy věcí. Jde zde vlastně o touhu věcí po Dobru a Dobro nutí Idee vložit své schopnosti ve hmotu.

Každá hypostaze má své participované (methektos) a neparticipované (amethektos) aspekty. Neparticipovaná je monáda, která je „celkem před částmi“ (holotés pro tón merón); participovaný prvek, na němž participují nižší části hypostaze, je „celek částí“ (holotés ek tón merón). Zároveň je zde jistý přesah jednotlivých hypostazí, neboť monáda každé hypostaze je zároveň nejnižším členem nejblíže vyšší hypostaze. Prokl. ET, prop.23 - vše neparticipované ze sebe tvoří participované a všechny participované hladiny jsou napojeny skrze svou neparticipovanou na vyšší hypostaze.

4. Kde sídlí Idee? (In Parm. IV,892nn) Zde se jedná o reakci na Sókratovo umístění Ideí co pomyslů do duše (v Parmenidovi). Idee dle novoplatóniků sídlí v hypostazi nús.

 

Základní postuláty Základů theologie

 

Prop.1: Každá mnohost nějak participuje na jednotě.

Prop.7: Každá tvořivá příčina je nadřazena svým následkům.

Prop.11: Vše, co je, povstává z jednoduché první příčiny.

Prop.20: Za všemi tělesy je duševní esence; za všemi dušemi duchovní princip; a za všemi duchovními substancemi je Jedno.

Prop.21: Každý řád má svůj počátek v monádě a pokračuje v mnohost s ní spojenou; a mnohost může být vždy vztažena zpět k jednoduché monádě (k tomu se vztahuje i In Parm. I,620)

Prop.24: Vše, co participuje, je podřízeno participovanému a toto neparticipovanému.

Prop.28: Každá tvořivá příčina dává vzniknout věcem sobě podobným před těmi nepodobnými. (navazují props. 29, 36, 37)

Prop.35: Každý následek zůstává ve své příčině, postupuje z ní i se do ní vrací.

Prop.57: Každá příčina zároveň koná nadřazeně svým následkům a zároveň dává vzniknout většímu počtu posteriorních termínů.

Prop.116: Na každém bohu lze participovat, kromě Jednoho.

 

črt struktury Universa

(In Parmenidem)

 

Pro Prokla samozřejmě v zásadě platí obecné schéma, které je ovšem příležitostně obměňováno a doplňováno. Zdá se, že pevný pořádek pro jednotlivé členy hypostazí snad ani nebyl. Rozhodně v komentáři In Parmenidem chybí. Proklos si toho mohl být vědom - proto odkazuje na různé „úhly pohledu“ - na hledisko filosofické, theologické, etické atp. V rámci tohoto může „smiřovat“ protivné názory (což ostatně byla charakteristika i jeho učitele Syriana) a hledat tak soulad mezi Chaldejskými logii, Platónem, Aristotelem a jinými s tím, že dle Prokla každý z autorů užívá dané slovo jen s jiným významem.

Základní schéma samozřejmě dodržuje Plótínovo členění na hen - nús - psyché - nižší hypostaze. Tyto ovšem dále rozpracovává. Jednotlivé hypostaze mají ony tři hladiny; nižší hypostaze vzniká vždy tvorbou, která se řídí Podobností; jednotliví členové na stejné hladině vznikají z participovaného člena (?) procesem deklinace.

A: hypostaze hen (Jedna); často ztotožněná s Otcem Chaldejců či s Fanem.

neparticipovaný aspekt Jedno

participovaný aspekt Jsoucí Jedno (hen on)

participující aspekt henády

Postavení jednotlivých členů této hypostaze není v komentáři In Parmenidem zcela jednoznačně určeno; Jsoucí Jedno by mělo být monádou, tedy vůdčím členem této hypostaze (In Parm. V,1027). Jedno je první příčina všech věcí a vše se v posledku odvozuje od něj. Ale samo je samozřejmě nevýslovné, nelze o něm uvažovat, ani činit hypothesy. Jediná možnost, kterou nám Platón ukazuje v první hypothese, je to, že o Jednom uvažujeme skrze negativní vymezení, když mu Parmenidés vychází „z jeho vlastního principu“, tedy od Jsoucího Jedna (Je-li Jedno), o němž již ze vypovídat (vždyť minimálně můžeme říci, že je) a odstraňováním jeho jednotlivých vlastností stoupáme ke skutečnému Jednomu. In Parm. V,1008: Jedno panuje nad mnohými věcmi; jinak je nedělitelné, ne-mnohé, je nadřazeno Bytí, Životu i Vědění a všem ostatním věcem. Je jednotící, kausální a vládnoucí princip mnohých věcí. Často na ně Proklos užívá různé chaldejské termíny jako „vyrvané“, „izolované“, „vytržené“ atp.

Z této první hypostaze vzniká via Totožnost Duch; ten tedy není obrazem, ale je pouze vzorem. Až teprve Duše je obrazem Ducha - vzniká Tvorbou via Podobnost.

 

B: hypostaze nús (Duch); často ztotožněná s Demiurgem z Tímaia či se Zevem.

neparticipovaný aspekt intelligibilní hladina

participovaný aspekt intelligibilně - intelektuální hladina

participující aspekt intelektuální hladina

Další členění (na různých místech různě!!):

intelligibilní (noétos) hladina

monáda; Fanés; Živok o sobě (dle Tímaia); Bytí (z triády Bytí - Život - Duch); iynges Chaldejců (In Parm. IV,941)

intelligibilně - intelektuální (noétos kai noeros) hladina

pochází od Syriana nebo Prokla - největší změna oproti předchozímu systému Iamblicha; v podstatě doplněni kvůli triadičnosti; měla by obsahovat tři triády; Život (z triády Bytí - Život - Duch); synocheis Chaldejců (In Parm. IV,941)

intelektuální (noeros) hladina

skutečný Demiurgos, který obsahuje platónské Idee!, tedy vlastně Zeus (=Demiurgos); Duch (z triády Bytí - Život - Duch); teletauchai Chaldejců (In Parm. IV,941)

členění:

demiurgovské Idee v demiurgovském neparticipovaném; hegemonikoi theoi (Vůdci - In Tim. I,269.24nn; In Parm. V,1027); smyslové věci jsou jako jejich obrazy; In Parm. II,734n: jsou to nejobecnější (genikótatois) Idee - např. Bytí, Totožnost, Různost, Omezení, Neobmezené (on, tautotés, heterotés, peras, apeiron či apeiria)

assimilační Idee v participovaném Duchu; apolytoi theoi (Bohové nezávislí na kosmu - In Tim. I,269.24nn; In Parm. V,1027) - ztotožněno s bohy z mythu Faidrova; smyslové věci jsou jako jejich odrazy v zrcadle; In Parm. II,734n: jsou to střední Idee (tón mesón eidón) jako Podobnost a Odlišnost, Spravedlnost, snad Klid a Pohyb (homoiotés, anomoiotés, dikaion či autodikaion, kinésis, stasis)

kosmické Idee; enkosmioi theoi (Kosmičtí bohové - In Tim. I,269.24nn; In Parm. V,1027); působí jako pečeť - smyslové věci jsou jako jejich otisky; In Parm. II,734n: jsou to nejspeciálnější (eidikótatois; jinde nejatomičtější) Idee - Rovnost a Nerovnost (ison či isotétos a anison), jinde však Člověk o sobě, Kůň o sobě aj. (anthropos či autoanthropos a autohippos)

 

C: hypostaze psyché (Duše):

božská neparticipovaná Duše; andělé

střední Duše; daimonské; jinde i světová Duše

jednotlivé přírodní duše; heroové nebo jednotlivci (In Parm. I,674/5)

Vlastnosti Duše (In Parm. V,1006): je příčinou života, pohybu, vzájemného působení těles, jejich existence a uchování; je tudíž samohybná (to autokinéton), nesmrtná, netělesná; platí pro ni pohyb, život o sobě, samosubstanciace (to authypostaton), je věčná, ale mění se; zná sebe i své vlastnosti. Dle přirozenosti vládne tělesům, hýbe jimi, ale z vnitřku, má s tělesy Sympatii.

Jiné dělení je ovšem uvedeno na jiných místech:

božská neparticipovaná Duše

světová Duše (participovaná)

jednotlivé duše

andělské

daimonské

herojské

lidské

nerozumné

 

K dalším možným způsobům členění a k dokumentaci alegorické interpretace je možné uvést několik příkladů z první knihy komentáře In Parmenidem, kde se uvádí alegorická interpretace jednotlivých rozhovorů Parmenida, postav z dialogu, jakož i jiných okolostojičností.

a) alegorická interpretace rozhovorů (In Parm. I,626nn):

a1) poslední hovor, který Kefalos vypráví neurčenému posluchači či posluchačům odpovídá vstupu Ideí (přírodních) do smyslových věcí, do jednotlivin - recipient těchto fysikoi logoi je neurčitý, beztvarý, neznámý (=Hmota). Nejnižší typ vyprávění i hladina jsoucna.

a2) Antifon vypráví celý rozhovor přírodním filosofům z Klazomen (následovníkům Anaxagory) - Idee se odrážejí do Přírody. Jedná se o vzpomínku na jinou vzpomínku - i Příroda je jen obrazem Duše tedy zase obrazu.

a3) Pýthodorovo vyprávění Antifontovi - Idee od Demiurga vstupují do jednotlivých duší; obrazy vozatajů a koní (Antifon se zabývá pěstováním koní; dále také srov. Phaedr. 246a). Jako u předávání hovoru je třeba užít paměť, tak je Duše jen obrazem Ducha.

a4) konečně první je hovor, který vedli přímí účastníci dialogu, tedy Parmenidés, Zénón, Sókratés, Aristotelés a další v domě Pýthodorově - totiž mnohost Ideí přebývá ve své říši, ve svém domě. Je zde primární Bytí, nad nímž už nic není.

b) alegorická interpretace jednotlivých postav:

b1) Parmenidés = neparticipovaný božský Duch, spojený se skutečným Bytím, s Bytím o sobě x Zénón = Duch, na němž participuje božská Duše a který od neparticipovaného božského Ducha získal mnohost Ideí; z mnohosti se snaží vyrvat k Jsoucímu Jednomu x Sókratés = jednotlivý duch, posel (hierofant) theorie Ideí (In Parm. I,626nn)

b2) Parmenidés = Bytí x Zénón = Život x Sókratés = Duch (In Parm. I,628n)

b3) nižší hladiny - vedlejší postavy: Pýthodoros = božská Duše, která je přítomna původní diskusi a je plněna božskými Ideami, ale zůstává potichu, neboť je na nižší hladině než božská jsoucna. Lze jej také chápat jako anděly, kteří zjevují theorii x Antifon = daimonské duše, které se nacházejí nad přírodou, které předávají poselství bohů; jsou to střední duše, plněné a plnící x Kefalos a Klazoméňané = jednotlivé přírodní duše (In Parm. I,629)

b4) mnohost dostává poselství monády skrze působení diady: Klazoméňaů je mnoho, potkávají dva Platónovy bratry, Glaukóna a Adeimanta a jsou jimi představeni jednomu, Antifonovi (In Parm. I,661n)

Ovšem takovýchto dělení je možno nalézt na různých místech více.