Doktorský studijní obor Filozofie

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Předseda

Interní členové

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
doc. PhDr. Jiří Gabriel, CSc.
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
prof. PhDr. Petr Horák, CSc.
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.
doc. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Externí členové

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
(Filozofická fakulta, UP v Olomouci)
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
(Filozofický ústav, AV ČR)

Školící pracoviště:

Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,

Arna Nováka 1, 602 00 Brno

 

Charakteristika pracoviště:

 

Katedra se ve vědecké a výzkumné činnosti zaměřuje v oblasti filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie, současné angloamerické, francouzské a německé filozofii, dějinám české filozofie a k osobnosti a dílu T. G. Masaryka, ontologii, noetice, logice a problémům filozofie jazyka, dějin a společnosti.

 

·  Předsedové zkušebních komisí pro doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertací:

 

·  Prof. PhDr. Petr Horák, CSc.

·  Prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.

·  Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.

·  Prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

·  Prof. PhDr. Josef Šmajs, CSc.

·  Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

 

·  Školitelé:

 

·  prof. PhDr. Petr Horák, CSc.

·  prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.

·  prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.

·  prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

·  prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.

·  prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

·  doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

·  doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

·  doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.

·  PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.

 

Zaměření školitelů doktorského studia:

·         ekologická a evoluční filozofie (prof. J. Šmajs);

·                     filozofie společnosti a dějin (doc. I. Holzbachová);

·                     filozofie vědy (doc. I. Holzbachová);

·                     česká filozofie (prof. J. Zouhar, doc. Pavlincová);

·                     filozofie jazyka a analytická filozofie (prof. J. Hroch);

·                     současná angloamerická filozofie (prof. J. Hroch);

·                     novověká a soudobá německá filozofie (prof. B. Horyna);

·                     ontologie a gnozeologie (prof. J. Krob);

·                     současná filozofie, zejména francouzská (prof. P. Horák);

·                     logika (prof. P. Materna);

·                     soudobá a srovnávací etika (doc. Brázda);

·                     filozofie náboženství (prof. Horyna, doc. Pavlincová)

·                     antická filozofie (Dr. Petrželka).

Výše uvedená témata odpovídají hlavnímu zaměření příslušných pedagogických pracovníků a v jejich rámci tedy lze také vybírat témata nových doktorských prací.

 

Požadavky k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu musí být písemně doplněna o:

·        Projekt disertační práce – téma a cíl práce, základní literatura a prameny, časový harmonogram (1-2 strany).

·        Strukturovaný (profesní) životopis včetně soupisu publikační a jiné odborné činnosti, jazykových kompetencí a případných zahraničních studijních pobytů.

 

Obhájené dizertační práce:

 

·        Filozofování jako životní styl – Sókratés, Platón;

·        Indexické výrazy;

·        Idea „nového náboženství“ v českém myšlení;

·        Struktura a systém společenských jevů a jejich charakteristika;

·        Úvod do srovnávací etiky;

·        „Jiné osvícenství“;

·        Racionalita a ekologická krize;

·        Epistemologické paradoxy;

·        Svět na předělu: Eticko-ekologická studie o svobodě;

·        Techné. Filozofie techniky;

·        Hodnota přírody v tradicích křesťanského myšlení;

·        Pascal a novověk;

·        Postoje a singulární reference v transparentní intenzionální logice;

·        Vztah filozofické a teologické hermeneutiky;

·        Podnikatelská etika;

·        Etické aspekty technologických intervencí do lidské reprodukce;

·        Intenzionální logika a pojem konstrukce;

·        Zrod moderny v instrumentálním rozumu;

·        L. Wittgenstein a R. Rorty;

·        Rortyho ústup do jazyka v kontextu vývoje „americké dispozice“;

·        Chybějící qualia: strukturní analýza;

·        Kauzální aspekty vysvětlení;

·        K problému poznání a rozumění v dekonstrukci, neopragmatismu a postanalytické filozofii.

 

Zpracovávané dizertační práce:

 

·        Problém revolty a absurdna v díle A. Camuse;

·        První příčiny u Aristotela;

·        Srovnávací etika;

·        Problém objektivity poznání a fyzika;

·        Historické proměny rozumění tělu;

·        K problematice přírodní a sociokulturní determinace lidské teritoriality;

·        Etika B. Spinozy;

·        Filozofie a literatura;

·        Idealismus V. S. Solovjova.

 

Způsob výuky: 

Základní formou doktorského studia na katedře filozofie FF MU je samostatná, systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci. Na základě individuálního studijního plánu se výuka doktorandů realizuje v rámci metodologické přípravy, odborné přípravy a jazykové přípravy, která je zabezpečována Centrem jazykového vzdělávání MU, nebo se absolvuje podle rozhodnutí oborové komise a školitele formou cizojazyčného referátu a cizojazyčné publikace. Rozhodující část doktorského studia představuje příprava disertační práce, na kterou z celkového počtu kreditů připadá polovina. Studijní plán zahrnuje další povinné předměty, mezi kterými mají důležité místo doktorské semináře, které se konají 1x měsíčně v průběhu podzimního a jarního semestru. (celkem jsou za tyto předměty povinni získat 20 kreditů). Obsah seminářů tvoří zejména přednášky školitelů a přizvaných odborníků z jiných domácích i zahraničních filozofických pracovišť. Nedílnou součást seminářů předsta­vuje řízená diskuse doktorandů k přednese­ným přednáškám a referá­tům. V rámci seminářů doktorandi průběžně zveřejňují dílčí poznatky, aktuality, nová zjištění a metodologické přístupy v oboru, a rovněž poznatky ze zahraničních stáží a pobytů. Semináře jsou dů­sledně veřejné, přístupné i posluchačům magisterského studia a rovněž odborné a širší veřejnos­ti.

V průběhu studia posluchači přednesou z tematiky připravované disertace 3 referáty na vědeckých konferencích a sympoziích nebo je publikují ve vědeckém nebo odborném tisku. Povinně volitelné předměty (speciální přednášky I-IV) jsou stanoveny studijním plánem podle požadavků školitele a oborové rady.

Studium se řídí příslušnými ustanoveními Studijního řádu MU (http://www.rect.muni.cz/statut/studrad_new.htm). Splnění požadavků za semestr potvrzuje školitel do předmětu Semestrální kolokvium, který si posluchači registrují vždy na začátku semestru spolu s dalšími předměty.

 Doporučený postup studia od akademického roku 2006/2007

Povinné předměty

Kód

Předmět

Vyučující

Semestr

Zakončení

Kredity

PHDZ1

Teoreticko-metodologický seminář I

Horyna

PS

Z

5

 

PHDZ2

Teoreticko-metodologický seminář II

Horyna

JS

K

15

PHDCJ1

Cizí jazyk I

Katedra filozofie

PS, JS

Z

5

PHDCJ2

Cizí jazyk II

Katedra filozofie

PS, JS

Z

5

 

Cizí jazyk

CJV

PS, JS

Z, ZK

2+4

PHDDS1

Doktorský seminář I

Brázda

PS

Z

5

PHDDS2

Doktorský seminář II

Brázda

JS

Z

5

PHDDS3

Doktorský seminář III

Brázda

PS

Z

5

PHDDS4

Doktorský seminář IV

Brázda

JS

Z

5

PHDRF1

Odborný referát I

Školitel

PS, JS

Z

10

PHDRF2

Odborný referát II

Školitel

PS, JS

Z

10

PHDRF3

Odborný referát III

Školitel

PS, JS

Z

10

PHDPS

Pramenné studium, výzkum

Školitel

PS, JS

Z

10

PHDTP1

Textová příprava I

Školitel

PS, JS

Z

5

PHDTP2

Textová příprava II

Školitel

PS, JS

Z

5

PHDTP3

Textová příprava III

Školitel

PS, JS

Z

5

PHDTP4

Textová příprava IV

Školitel

PS, JS

Z

5

PHDTD

Teze disertační práce

Školitel

PS, JS

Z

10

PHDDP

Doktorská práce

Školitel

PS, JS

Z

50

 

 Povinně volitelné předměty
(posluchači absolvují takový počet, aby splnili celkový počet 180 kreditů za studium)

 

Kód

Předmět

Vyučující

Semestr

Zakončení

Kredity

PHDSP1

Speciální přednáška I

 

PS, JS

K

5

PHDSP2

Speciální přednáška II

 

PS, JS

K

5

PHDSP3

Speciální přednáška III

 

PS, JS

K

5

PHDSP4

Speciální přednáška IV

 

PS, JS

K

5