Motto:
Čím více knih, tím méně moudrosti,
čím více souložnictví, tím méně dětí.         (
Rousseau)

 

Seznam literatury pro studenty 1. a 2. semestru (Úvod do filosofie, Logika  a postupová zkouška)

Seznam povinné literatury, která tvoří základní penzum pro absolventa oboru filosofie. Pro úspěšné složení závěrečné státní zkoušky z filosofie tvoří znalost uvedených titulů nevyhnutelný předpoklad. Je to však pouze minimální povinnost v četbě, která nevyčerpává zadávanou literaturu: každý přednášející zadává ve své výuce další tituly dle vlastního uvážení.

 1. Zlomky předsokratovských myslitelů (K. Svoboda), Praha 1962
 2. Platón, dialogy Faidros, Faidon, Parmenides, Sofistes, Euthyfrón
 3. Platón, Ústava
 4. Aristoteles, Metafyzika (1., 4., 7. kniha)
 5. Aristoteles, Etika Nikomachova
 6. Boethius, Filosofie utěšitelka
 7. Augustinus, Vyznání
 8. Tomáš Akvinský, Suma proti pohanům
 9. Tomáš Akvinský, De ente et essentia (in S. Sousedík, Jsoucno a bytí, Praha 1992)
 10. Pseudo-Dionysos Areopagita, O Božích jménech (in S. Sousedík, Texty k studiu dějin středověké filosofie, Praha 1994)
 11. Vilém Ockham, Vybrané texty z oboru logiky a metodologie (in S. Sousedík, Texty k studiu dějin středověké filosofie, Praha 1994)
 12. Jan Duns Scotus, Komentář k Metafyzice (in S. Sousedík, Texty k studiu dějin středověké filosofie, Praha 1994)
 13. Anselm z Cantenbury, Fides quaerens intellectum, Praha 1990
 14. N. Machiavelli, Vladař
 15. Erasmus Rotterdamský, Chvála bláznivosti
 16. Michel de Montaigne, Eseje
 17. Blaise Pascal, Myšlenky
 18. René Descartes, Rozprava o metodě
 19. René Descartes, Úvahy o první filosofii
 20. George Berkeley, Pojednání o základech lidského poznání
 21. Francis Bacon, Nové organon
 22. Thomas Hobbes, Výbor z díla (Praha 1988)
 23. Baruch Spinoza, Traktát teologicko-politický
 24. Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadologie a jiné práce (Praha 1982)
 25. John Locke, Esej o lidském rozumu
 26. David Hume, Zkoumání o zásadách mravnosti a zkoumání o rozumu lidském
 27. David Hume, Přirozené dějiny náboženství a Rozmluvy o náboženství přirozeném
 28. Voltaire, Výbor z díla (Praha 1978)
 29. J. J. Rousseau, Rozpravy (Praha 1989)
 30. Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu
 31. Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu
 32. Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů
 33. F. W. J. Schelling, Výbor z díla (Praha 1977) nebo Výbor z díla. Rané spisy (Praha 1990)
 34. G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha
 35. G. W. F. Hegel, Malá logika
 36. Karl Marx, Ekonomicko-filosofické rukopisy, Praha 1978
 37. Wilhelm Dilthey, Život a dejinné vedomie, Bratislava 1980
 38. Friedrich Nietzsche, Tak pravil Zarathustra
 39. Friedrich Nietzsche, Radostná věda
 40. Friedrich Nietzsche, Antikrist
 41. S. Kierkegaard, Okamžik
 42. Max Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha 1968
 43. E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, (1972, 1996)
 44. E. Husserl, Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí (1970, 1996)
 45. N. Hartmann, Nové cesty ontologie, Bratislava 1972
 46. K. Jaspers, Filosofická víra, Praha 1994
 47. M. Heidegger, Bytí a čas, Praha 1996
 48. M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha 1993
 49. M. Heidegger, Konec filosofie a úkol myšlení, Praha 1993
 50. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Praha 1993
 51. L. Wittgenstein, Filosofická zkoumání
 52. K.R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I-II, Praha 1994
 53. K.R. Popper, Věčné hledání. Intelektuální autobiografie, Praha 1995
 54. B. Russell, Logika, věda, filozofie, společnost. Praha 1993
 55. J.-F. Lyotard, Postmoderní situace (in J.-F. Lyotard, O postmodernismu, Praha 1993)
 56. M. Foucault, Diskurs, autor, genealogie, Praha 1994
 57. M. Foucault, Myšlení vnějšku, Praha 1996
 58. Jacques Derrida, Texty k dekonstrukci, Bratislava 1993
 59. Za zrkadlom moderny (M. Foucault, J.-F. Lyotard, G. Deleuze, G. Vattimo, P. K. Feyerabend, R. Rorty, K.-O. Apel, J. Habermas), Bratislava 1991
 60. Filozofia prirodzeného jazyka (J. Wisdom, P. Grice, P. F. Strawson, J. R. Searle, M. Black, J. O. Urmson, G. Ryle, J. L. Austin), Bratislava 1992
 61. John R. Searle, Mysl, mozek, věda, Praha 1994
 62. V. Descombes, Stejné a jiné, Praha 1995
 63. I. Prigogine, Čas k stávání, Praha 1997
 64. J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 1992
 65. Teilhard de Chardin, Vesmír a lidstvo, Praha 1990
 66. A. Tarski, Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd, 1970
 67. P. Tichý, O čem mluvíme, Praha 1997
 68. T. G. Masaryk, Moderní člověk a náboženství