Navazující magisterské kombinované studium učitelství základů společenských věd pro střední školy

 

Studium je určeno pro absolventy bakalářských studijních oborů filozofie, sociologie a politologie. Studium je jednooborové, je rozvrženo do 4 semestrů.

Výuka bude probíhat podle přiloženého studijního plánu a podle rozvrhu konzultací jako jednooborové navazující magisterské studium. Základní formou výuky je využití webových stránek katedry filozofie a dalších internetových doporučených zdrojů. Kontaktní část studia bude zajištěna prostřednictvím konzultací, které se budou konat v průběhu podzimního a jarního semestru podle zveřejněného rozvrhu. Kontakt s vyučujícími bude zajištěn prostřednictvím konzultací a především prostřednictvím Internetu. Podrobné sylaby jednotlivých povinných předmětů, seznam předepsané literatury a učebních textů, další základní výukové materiály a metodické pomůcky jsou k dispozici na elektronických médiích (www stránka katedry filozofie – www.phil.muni.cz/fil/katedra.html). Výuka je organizována v kreditním systému, posluchači se do kurzů ve stanovené době elektronicky zaregistrují.

Studenti jsou povinni splnit požadavky na jazykové kompetence absolventů MU na úrovni B2 (2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU). Výuku tohoto předmětu zabezpečuje Centrum jazykového vzdělávání MU, posluchači se registrují v šablonách společných předmětů pod kódem CJV.

Část předmětů je už připravena ve formě e-learningových výukových kurzů na webové stránce FF MU (/www.phil.muni.cz/elf/ - katedra filozofie a Ústav pedagogických věd.. Další elektronickou podporu studia studijními materiály v některých předmětech poskytuje webová stránka katedry filozofie FF MU – www.phil.muni.cz/fil/ - oficiálně – souhrn studijních textů.

Studijní plán navazujícího magisterského kombinovaného studia  učitelství základů společenských věd pro střední školy                                                                                     

1. semestr

Předmět

       Zakončení

Kredity

UZPHK001 Pedagogika

        ZK

5

UZPHK002 Psychologie pro učitele I

        Z

5

UZPHK2101 Úvod do studia

        ZK

5

UZPHK2102 Základy logiky

        ZK

5

2. semestr

Předmět

Zakončení

Kredity

UZPHK003 Obecná didaktika

ZK

5

UZPHK004 Psychologie pro učitele II

ZK

5

UZPHK2201 Systemat. filozofie

ZK

5

UZPHK2202 Úvod do ekonomie

ZK

5

UZPHK2203 Základy sociologie

ZK

5

3. semestr

Předmět

Zakončení

Kredity

UZPHK2103 Didaktika filozofie a ZSV I

Z

5

UZPHK2104 Současná filozofie

ZK

5

UZPHK2105 Základy etiky

ZK

5

UZPHK2106 Základy práva

ZK

5

UZPHK2107 Pedagogická praxe

 

10

CJV Cizí jazyk

Z

2

4. semestr

Předmět

Zakončení

Kredity

UZPHK2204 Didaktika filozofie a ZSV II

ZK

5

UZPHK2205 Základy psychologie

ZK

5

UZPHK2206 Politická filozofie

ZK

5

UZPHK2207 Diplom. seminář

Z

4

CJV Cizí jazyk

ZK

4

UZPHK_DMP Magisterská diplomová práce

 

20