Magisterská zkouška

 Problémové okruhy z dějin filosofie

 1. Předsokratici, sofisté, Sokrates, Platón
 2. Aristoteles a hélenismus
 3. Patristika, scholastika a středověká arabská filosofie
 4. Renesance a novověk
 5. Osvícenství, jeho charakteristika a představitelé
 6. Německá filosofie od Leibnize po Hegela (včetně)
 7. Pozitivismus 19. století
 8. Německá filosofie od r. 1830 po Diltheye a novokantovstí
 9. Fenomenologie, její pokračovatelé a příbuzné směry
 10. Novopozitivistické směry a analytická filosofie
 11. Pragmatismus a neopragmatismus
 12. Filosofická hermeneutika
 13. Angloamerická filosofie 20. století
 14. Francouzská filosofie 20. století
 15. Německá filosofie 20. století
 16. Filosofická antropologie

Problémové okruhy ze systematické filosofie

 1. Proměny obsahu ontologie v dějinách filosofie, dějinné ontologické koncepce
 2. Kategorie ontologie – historie a současnost
 3. Filosofická reflexe představ o přírodě, světě a vesmíru v moderních koncepcích (19.-20.století)
 4. Dynamický a statický obraz světa, vývoj a evoluce v přírodě a kultuře
 5. Příroda, technika, kultura v ontologii.
 6. Hlavní problémy gnoseologie a jejich historický vývoj.
 7. Otázka poznatelnosti. Typy poznání.
 8. Logika, jazyk a poznání
 9. Teorie pravdy a kritéria pravdy
 10. Subjekt-objektový problém
 11. Teorie a metody (vědecké a filosofické)
 12. Filosofie vědy
 13. Filosofie hodnot
 14. Filosofie náboženství
 15. Filosofie společnosti, politiky, práva, dějin
 16. Filosofie umění

 

Z každého okruhu (A, B) se zodpovídají dvě otázky – jedna je zadaná na místě před zkouškou, jednu si uchazeč připraví předem, přičemž tato domácí příprava musí sledovat osnovu:

Téma domácí přípravy musí být odlišné od diplomové či ročníkové práce, je přitom povinností uchazeče dbát při jejím zadání na dodržení této podmínky.