Okruhy otázek k postupové zkoušce

 1. Myšlenka řádu v předsokratovské filosofii
 2. Charakteristika přírodní filosofie antického Řecka
 3. Pojem bytí a koncepce dynamického a statického světa v řecké filosofii
 4. Představy řeckých filosofů o vzniku a stavbě vesmíru (kosmologie a kosmogonie)
 5. Mýtus a hledání podstaty skutečnosti v počátcích filosofie
 6. Eleaté a mladší fyzikové - problematika bytí, jsoucna, prázdna, změny a pohybu
 7. Hlavní představitelé a myšlenky antického atomismu
 8. Celkové zaměření, podobnosti a rozdíly v myšlení sofistů a Sókrata
 9. Platónova nauka o duši, její zdroje a její vztah k jiným filosofických disciplínám
 10. Problematika idejí a Aristotelova kritika
 11. Základní pojmy Aristotelovy filosofie
 12. Aristotelova fyzika a metafyzika (pojetí pohybu)
 13. Vztah fyziky a etiky u stoiků a u Epikúra
 14. Novoplatónismus a jeho vztah k filosofii Platónově
 15. Boëthios a přechod od antické ke středověké filosofii
 16. Vztah filosofie a teologie ve středověké filosofii
 17. Spor o univerzálie – původ, různá řešení, postavy
 18. Důkazy boží existence – Anselm, Tomáš Akvinský
 19. Filosofické dílo a myšlení sv. Augustina
 20. Život a dílo Petra Abélarda
 21. Filosofie Tomáše Akvinského
 22. Typy ontologií 17. století.
 23. Charakteristika mechanického materialismu.
 24. Ontologické představy francouzského materialismu.
 25. Ontologie v německé filosofii přelomu 18. a 19. století.
 26. Přírodní věda a ontologie v 19. století.
 27. Scientismus a antropologismus a jejich odraz v ontologii.
 28. Ontologie ve 20. století
 29. Fyzikální (a jiná) paradigmata (vědecká či předvědecká ) v dějinách a jejich odraz v ontologických koncepcích.
 30. Srovnání substančních a relačních typů ontologických koncepcí.
 31. Čas v dějinách ontologických koncepcí.
 32. Prostor v dějinách ontologických koncepcí.
 33. Pohyb v dějinách ontologických koncepcí.
 34. Historické podoby determinismu a jejich zdůvodnění.