Dy tutsch kronik von behem lant
Wirt zcu rim hi wol bekant
Tu německá kronika Čech
podána pěkně v rýmech.
(Fol 7ra rkp. G 45, Archív Pražského hradu - fond knihovny Metropolitní kapituly sv. Víta; 1389)

Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a německé textové tradice – jazykový, literární a historický rozbor; edice a komentář

Časový plán řešení
1. rok
 • dovybavení přístrojového zázemí (výpočetní technika a příslušný software a materiál)
 • digitalizace zdrojového rukopisu a zpracování získaných obrazových dat pro další použití
 • vydání upravené disertační práce zabývající se detailním rozborem vybraných aspektů kroniky
 • zakoupení dostupné potřebné literatury potřebné pro první fázi práce
 • rešerše zbývající literatury v knihovnách a konzultace s domácími i zahraničními odborníky (služební cesty Praha, Vídeň, Řezno)
 • začátek kolacionování textu (rukopisná podoba, dosavadní edice, návrhy emendací v sekundární literatuře)


 • 2. rok
 • dokončení základní elektronické podoby pramenného textu
 • srovnání s variantami českého originálu a dochovaných pasáží latinského překladu textu a vyhodnocení zjištěných vztahů a paralel
 • statistická analýza textu (vytvoření konkordance, frekvenčních seznamů aj.)
 • příprava podkladů pro elektronickou verzi edice, přizpůsobení textového a obrazového materiálu a uživatelského rozhraní
 • rešerše v knihovnách a nákup literatury pro aktuální fáze práce
 • začátek práce na překladech editovaných textů


 • 3. rok
 • dokončení překladu staročeského textu do němčiny a diferenčního překladu německého textu do češtiny včetně okomentování příslušných pasáží
 • závěrečné rešerše v knihovnách, konzultace a nákup literatury pro aktuální fáze práce
 • zkompletování kritického aparátu a komentáře a provedení definitivní redakční korektury
 • dokončení elektronické verze edice s komentářem na optickém médiu či ve virtuálním (internetovém) prostředí
 • vydání tištěné verze edice s komentářem