Pulkava-Muenchen-Cgm-1112-53a.jpg
Hie hebt sich an die Cronicka des kunigrichs
czu Behemen vnd sagt, wie sy zum Ersten werd genennet.

BSB München, Cgm. 1112, fol. 53a (Pulkava)

Pozdně středověké německé historiografické texty českého původu jako jazykové a literární památky - filologická analýza, elektronická edice textů

Nástin tématu
Mezi významné epochy české historie patří bezesporu 14. století, doba spjatá s panováním lucemburské dynastie se známým vrcholem představovaným vládou Karla IV. Tomu odpovídá jednak v relativně kratší perspektivě mocenskopolitické postavení českých zemí coby centra Říše římské, trvalejší byly vesměs projevy bouřlivého rozvoje na poli kultury a umění. Obecně známá jsou zejména hmotná umělecká díla – malířství, architektura aj., poněkud menší už je povědomí o dílech slovesných, přičemž některé oblasti, jako je tomu právě i u dobové historiografie, zůstávají spíše na pokraji zájmu i v odborných kruzích. Pro tento stav lze přirozeně nalézt jistá vysvětlení – je třeba přiznat, že v této sféře nebylo dosaženo úrovně dřívějších vrcholů kronikářské tvorby, jaký představuje v první polovině 14. století např. Zbraslavská kronika, zároveň ovšem historiografická díla vzniklá na popud Karla IV. svým významem nedosahují ani úrovně ostatních kulturních a uměleckých počinů této doby – lze konstatovat, že panovníkovy záměry se v tomto případě nepodařilo očekávaným způsobem realizovat. Pozornost ovšem zasluhuje právě celkový koncept státní kroniky, v českém prostředí dotud nepřítomný, inspirovaný zjevně zahraničím (srv. francouzské Grandes Chroniques).
Předmětem předkládaného projektu je zajímavá a přitom dosud spíše nedostatečně doceněná skupina textových památek spadajících z části do nastíněného kontextu; jde o německy psaná historiografická díla pozdního středověku vážící se k českým zemím buďto přímo svou proveniencí, nebo zprostředkovaně svou výchozí předlohou. V neposlední řadě během řešení projektu GAAV č. KJB901640605 zaměřeného na rýmovaný německý překlad Dalimilovy kroniky se ještě naléhavěji ukázala potřeba podrobnějšího rozpracování této problematiky.