Ústav jazykovědy a baltistiky

Projekty

Členové Ústavu jazykovědy a baltistiky byli nebo jsou zapojeni do těchto projektů:


Formální přístupy ke gramatickému číslu ve slovanských jazycích

Tento projekt se zabývá tím, jak je číslo začleněno do gramatiky přirozených jazyků, konkrétně do gramatiky češtiny. Půjde nám o dvě základní gramatické oblasti: gramatické číslo a číslovky. Témata, jimiž se konkrétně budeme zabývat, jsou tato: morfologie a sémantika českých číslovek, druhy vztahů, které mohou vzniknout mezi pluralitami (různé sémantické interpretace distributivních, kumulativních a kolektivních událostí), kolektivní jména, vztahy mezi počitatelnými jmény a látkovými jmény. Navrhovaný projekt je ze své podstaty lingvisticky multidisciplinární, tzn. že jeho součástí bude analýza číslovek a gramatického čísla z pohledu různých gramatických modulů (morfologie, syntax, sémantika). Navržené hypotézy budou testovány na korpusech češtiny.

Webové stránky projektu