Ústav jazykovědy a baltistiky

Informace o studiu


Studium v zahraničí

Ústav jazykovědy a baltistiky umožňuje studium v zahraniči přes programy Erasmus a jiné. Kontaktujte Centrum zahraničních spolupráce a oborové koordinátory pro podrobnější informace.

Oboroví koordinátoři:

  • Vaidas Šeferis
  • Jan-Marek Šík
  • Mojmír Dočekal

Osoby s právem podepisovat studentům Learning agreement atp:

  • Jan-Marek Šík
  • Vaidas Šeferis
  • Mojmír Dočekal

Pokyny pro závěrečné práce oboru obecná jazykověda

Pokyny jsou k dispozici zde.


Témata pro závěrečné práce oboru obecná jazykověda

Aktuální témata najdete v Informačním systému v položce Rozpisy (témat).

Další témata je možné si individuálně dohodnout s kmenovými vyučujícími Ústavu jazykovědy a baltistiky nebo s externími vyučujícími.


Závěrečné zkoušky

Odevzdávání závěrečných prací se řídí harmonogramem platným pro celou FF. Pro obecnou jazykovědu platí především tyto termíny, do kdy je možné odevzdat závěrečné práce (v tištěné podobě a stejně tak i elektronické podobě):

  • pro podzimní semestr: 30. listopad
  • pro jarní semestr, státní zkouška v červnu: 30. duben
  • pro jarní semestr, státní zkouška v září: 30. červen

Výjimky nejsou možné! Neodevzdá-li student práci včas, nebude moct v daném semestru státnice absolvovat, popř. v jarním semestru bude moct jít ke státnicím až v zářijovém termínu.

Prostudujte si směrnice a další pokyny týkající se studia a státní závěrečné zkoušky. Více viz zde.

Bakalářská/souborná zkouška: Termín a povaha zkoušky se řídí obecnými studijními předpisy MU a FF MU.

Obhajoba bakalářské práce: Na této práci studenti 3. ročníku pracují dle vlastního výběru. Vedoucího si zvolili podle svého zájmu a odborné orientace. Pracovníci Ústavu pokládají za vhodné, aby student svou práci představil členům zkušební komise, a diskusí o tématu práce i o jejích výsledcích začne i vlastní zkouška. Součástí zkoušky je četba posudků a rozprava nad nimi. Zároveň bude možno ověřit, jak student zvládá metody práce a jak se vyrovnal s pojmoslovím vybrané části oboru. Oborová práce u studentů, kteří končí pouze oborovou prací (tj. diplomovou práci mají na jiném oboru), se neoponuje, nicméně to neznamená, že zůstane intimní záležitostí mezi vedoucím a studentem. Student svou práci představují komisi a může dojít k rozpravě o ní.

Vlastní zkouška je oddělena formálně od obhajoby. Týká se ostatních složek oboru v rozsahu, který odpovídá dosud probrané látce a se zvýrazněním vazeb mezi jednotlivými disciplínami. Pro lepší orientaci v přípravě Vám jsou k dispozici okruhy k opakování (viz níže). Pozor, okruhy jsou orientační, nejedná se o otázky v definitivní podobě!

Státní závěrečná/oborová magisterská zkouška: Termín zkoušky se řídí obecnými studijními předpisy MU a FF MU.

Obhajoba magisterské práce probíhá stejně jako u práce bakalářské; v případě práce oborové pak jako u práce oborové bakalářské.

Vlastní zkouška probíhá jako zkouška bakalářská, s rozdílnými tématy. Pozor, zkoušení podléhá i látka z bakalářského stupně, neboť se předpokládá její zvládnutí!


Okruhy k opakování ke státním zavěrečným zkouškám

Nové okruhy jsou platné od jarního semestru 2022 a týkají se studentů, kteří nastoupili od podzimního semestru 2019 (tj. mají předměty zaregistrované pod kódem Lg..., nikoliv OJ...). Pro starší studenty jsou původní okruhy níže.

Pro bakalářské zkoušky

Pro magisterské zkoušky

Starší verze okruhů:

Pro bakalářské zkoušky (pro studenty přijaté před podzimním semestrem 2019)

Pro magisterské zkoušky (pro studenty přijaté před podzimním semestrem 2019)


Doktorské studium

Charakteristika pracoviště:
Doktorandské studium obecné jazykovědy je začleněno do rámce Ústavu jazykovědy a baltistiky, který vznikl jako samostatné pracoviště Filozofické fakulty MU v roce 1995. Navázal na tradici obecné a srovnávací jazykovědy, která byla v Brně pěstována již od založení univerzity. Ústav je – podobně jako obdobné instituty na německých, rakouských univerzitách a dalších evropských univerzitách – zaměřen na výuku a bádání v různých oblastech obecné a srovnávací jazykovědy. Zabezpečuje výuku v těchto oborech bez ohledu na obor studia pro studenty FF (a v omezené míře pro zájemce i z jiných fakult MU). Výuka v magisterském studijním oboru obecná jazykověda byla zahájena od akademického roku 1999/2000. Od téhož roku zahájilo i bakalářské studium baltistiky, od školního roku 2006/7 bylo akreditováno i navazují magisterské studium téhož oboru.

Výzkumná problematika pracoviště:
Odborná a vědecká orientace pracovníků ústavu zahrnuje nejrůznější obory obecné a srovnávací jazykovědy v synchronním i diachronním pohledu. Upřesnění vědecké orientace učitelů ústavu ukazuje jejich publikační činnost zveřejněná na webových stránkách ÚJB. Souhrnnou informaci o zabezpečovaných oborech a o profilu učitelů včetně životopisných dat podávají také webové stránky fakulty. Z oblastí jejich specializace jsou vítána témata disertačních prací. Ústav úzce spolupracuje s ostatními filologickými ústavy FF MU, s Katedrou filozofie FF MU, s brněnskými pracovišti Ústavu pro jazyk český AV ČR a s filologickými pracovišti univerzit v České republice i v zahraničí a s brněnskou Fakultou informatiky.

Obecná charakteristika doktorandského studia:
Obor doktorandského studia je vhodný pro absolventy kterékoli filologie, neboť umožňuje odborné směřování stojící nad rámcem jednotlivých partikulárních oborů. Je otevřen i pro speciální metody studia jazyků a jejich vztahů, a to včetně metod matematických nebo sociologických, psychologických a experimentálních. Obor zahájil svou činnost relativně nedávno, ale už má několik absolventů. V roce 2017 jej studuje zhruba 20 doktorandů (v obou formách studia). Učitelé pověření vedením doktorandů mají delší zkušenosti z této práce, neboť školí studenty tohoto typu studia zařazené v jiných filologických programech a pracují v komisích pro doktorandské studium na jiných fakultách.

Obory doktorského studia
Program FILOLOGIE
- Obecná jazykověda
- Srovnávací indoevropská jazykověda
- Teorie vyprávění

Charakteristika oboru Srovnávací indoevropská jazykověda

Doktorské studium oboru Teorie vyprávění
Teorie vyprávění (naratologie) patří v současné době mezi nejdynamičtěji se rozvíjející teoretické disciplíny. Původně vznikla na území literární teorie, ovšem rozšířila se do dalších uměleckých (film, divadlo, komiks, výtvarné umění...) i neumělckých (sociologie, psychologie, sémiotika...) oblastí, médií a disciplín. Dnes tedy máme k dispozici celistvý systém vzájemně intermediálně a interdisciplinárně propojených vztahů, který je sjednocen pomocí naratologických konceptů a strategií. Doktorské studium tohoto oboru umožňuje studentům seznámit se jak s klasickými kategoriemi tohoto vědního oboru, tak s jejich aplikacemi a inovacemi na nová média a disciplíny a především s jejich aplikacemi na konkrétní problémy a objekty.

Předsedové zkušební komise pro doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertací:
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Školitelé:
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Další školitelé z různých pracovišť jsou dle potřeby schvalováni Vědeckou radou FF pro konkrétní doktorandy a témata disertací.

Způsob školení
Doktorandi během čtyřletého studia absolvují jednak přednášky a semináře obecného charakteru, jednak přednášky a semináře speciální. Výuka pro kombinované studium probíhá blokově a formou kontaktních hodin, pro interní studium návštěvou přednášek nebo seminářů spojenou se samostudiem a pravidelnými konzultacemi se školitelem a ostatními pověřenými učiteli. Metodologické základy práce v oboru získají doktorandi také řízeným samostudiem formou kontaktních hodin se školitelem, eventuálně s jiným doporučeným učitelem na fakultě i na jiných vysokých školách a akademických ústavech. Volba závisí na tematice práce. Podle její povahy a vlastního zájmu navštěvují také výuku určenou pro jiné obory PGS. V průběhu studia jsou základní, obecné lingvistické disciplíny tvořící pozadí pro odbornou práci studovány společně s oborem Srovnávací indoevropská jazykověda, diferenciace probíhá v rámci volitelných předmětů (kredity typu B) a v konkrétní náplni úkolů, které studenti v obecných disciplínách zpracovávají.
Interní postgraduální studenti se mohou podílet na výuce. Oborová komise vytváří podmínky pro to, aby studenti v době PGS složili také rigozózní zkoušky k získání titulu PhDr.
Studium je založeno na kreditním systému. Počet kreditů, který se uvádí jako podmínka pro připuštění k obhajobě práce a závěrečné zkoušce, je minimum, vyšší počet získaných kreditů není vyloučen, ale naopak vítán.

Předměty
Doktorský studijní program nabízí jen předměty rámcové, na konkrétní náplni se student domluví se svým školitelem – v závislosti na tématu své dizertační práce a výzkumných a metodologických potřebách. V Informačním systému najdete doktorské předměty pod kódem OJDX... (Obecná jazykověda), SIE... (Srovnávácí indoevropská jazykověda) a NARD... (teorie vyprávění doktorské studium) a NARX... (teorie vyprávění); studenti přijatí do doktorského studia dříve se řídí svým studijním plánem a předměty vypsanými v ISu. Vhodná kombinace předmětů pro průchod doktorským studiem bude konzultována se školitelem v rámci individuálního studijního plánu doktoranda.

Vzorový plán studijním plán oboru Obecná jazykověda

Studijní plán oboru Srovnávací indoevropská jazykověda

Studijní plán oboru Teorie vyprávění