Tri osudy Ivana Bunina

Lenka Paučová

V dnešnej dobe, v dobe, keď je otázka emigrantov tak veľmi aktuálna, si nemožno nepripomenúť ruského básnika, prozaika a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, Ivana Alexejeviča Bunina. Osobnosť tohto spisovateľa nás oslovuje z hľadiska jeho pohnutého osudu v Rusku a mimo Ruska – v parížskej emigrácii; taktiež z hľadiska tvorby, ktorá v ruskej literatúre zaujíma zvláštne miesto. V jeho dielach dochádza k syntéze tradície „zlatého veku“ a tendencií „veku strieborného“, teda prvkov realistických i modernistických, predovšetkým impresionizmu či lyrizácie, čo znamenalo pre literatúru veľký prínos.

Osud Ivana Bunina ovplyvnili tri obdobia života Ruska a Rusov – predrevolučné, revolučné a totalitné obdobie. Jeho životná púť sa začala v  predrevolučnom období, tu sa sformoval charakter Bunina ako človeka a mladého spisovateľa. Revolučné obdobie otriaslo autorom ako občanom a vlastencom. Udalosti revolučných rokov ho nakoniec donútili opustiť rodnú krajinu a emigrovať do Paríža. Obdobie totality autor prežil v parížskej emigrácii, kde nakoniec i umiera.

Tri obdobia života Ruska a Rusov poznačili osud spisovateľa, v ktorom sa črtajú akoby tri osudy človeka: talentovaného básnika a spisovateľa – občana a vlastenca – emigranta. Na základe tejto triády v kontinuite s tvorbou Ivana Bunina sme rozdelili jeho život a dielo na tri obdobia: lyrické, dramatické a tragické. Každé obdobie má svoju dominantu, jeho charakter vnímame v hodnotách tvorby a tvorivosti, v štýle a každom slove autora.

Lyrické obdobie (1870 – 1914)

Lyrické obdobie predstavuje prvé obdobie života Ivana Bunina, zobrazuje život mladého spisovateľa v predrevolučnom Rusku. Narodil sa v roku 1870 vo Voroneži, pochádzal zo starobylého, ale toho času už schudobneného šľachtického rodu. K zlej finančnej situácii v rodine prispel otec spisovateľa, ktorý po návrate z Krymskej vojny začal míňať rodinné úspory. Bunin prežil detstvo v rodinnej usadlosti Butyrki v Jeleckom okrese Orlovskej gubernie. Študoval na gymnáziu, ale štúdium v roku 1885 zanechal a ďalej sa vzdelával pod vedením brata Júlia. Literatúre sa začal venovať až neskôr.1

Kariéra mladého spisovateľa sa dobre rozvíjala, na svoje diela postupne získaval pozitívne ohlasy. Jeho prvá báseň Pri hrobe S. J Nadsona (1887) bola uverejnená v Petrohradskom časopise Vlasť. V Orlovi, kde pracoval ako pomocník redaktora, vyšla jeho prvá básnická zbierka Básne (1887 – 1891). Neskôr Bunin uverejnil poviedku Taňka (1883) a zbierku poviedok Na kraj sveta (1894). Za básnické zbierky Padá lístie (1901), Nové básne (1902) a preklady poézie Longfellowa a Byrona získal Puškinovu cenu. V nasledujúcich rokoch mnoho cestoval, navštívil Turecko, krajiny Blízkeho východu, Taliansko, Cejlón a aj severnú Afriku.2 V tomto období svojej tvorby sa spisovateľ venoval téme „rozpadu šľachtických hniezd“, ktorú spracoval v novelách Dedina (1910) a Suchodol (1911). Po nešťastnej láske k Varvare Paščenkovovej sa na Bunina usmialo šťastie aj v súkromnom živote. Po krátkej známosti sa v roku 1898 oženil s Annou Nikolajevnou Cakniovou.

Lyrické obdobie trvalo v živote spisovateľa približne 40 rokov. Objavujú sa prvé citové záchvevy, vznikajú autorove prvé básnické zbierky a poviedky, ktoré so sebou priniesli prvé významné úspechy v podobe literárnych ocenení. Dominantou lyrického obdobia sa stáva radosť zo života vo vlasti, prežívanie pocitu šťastia i smútku v lone prírody, teda prežívanie všetkého, čo so sebou prináša život. K najvýznamnejším dielam lyrického obdobia patria už spomínané básnické zbierky Básne (1887 –1891), Padá lístie (1901), Nové básne (1902), zbierka poviedok Na kraj sveta (1894) a novely Antonovské jablká (1900), Dedina (1910), Suchodol (1911). Ako vidíme, prevažuje lyrika a tzv. malá epika. V dielach rezonuje emocionalita a senzibilita, romantickosť a impresionizmus. Napríklad v básni Kohosi hlas dnes nocou dlho znel... z roku 1899:

„Okno som otvoril a sadol na okraj. Spala si... Počúval som plný blaha... Ražou a dažďom z polí voňal kraj, noc bola omamná a dosiaľ vlahá.“3

K lyrickému obdobiu sa Bunin bude vracať po celý život a nachádzať v ňom hlbinný zmysel života človeka v lone prírody, rodiny a vlasti. Dôkazom toho sú novely zo zbierky Temné aleje (1930 – 1943), autobiografická novela Arsenievov život (1930), poviedky Míťova láska (1925) či Prípad korneta Jelagina (1933), ktoré vznikajú počas autorovho života v emigrácii, ale duchovne sa vracajú práve k prvému obdobiu života a tvorby Ivana Bunina – obdobiu lyrickému.

Dramatické obdobie (1914 – 1918)

Druhé obdobie života a tvorby Ivana Bunina nazývame obdobím dramatickým. V rokoch 1914 – 1918 spisovateľ prišiel o všetky lyrické hodnoty života. Odmietal násilie spojené s prvou svetovou vojnou, Februárovou revolúciou, Veľkou októbrovou socialistickou revolúciou a občianskou vojnou, preto sa emigrácia pre neho stala jediným možným východiskom. V dramatickom období vznikajú poviedky Bratia (1914), Čangove sny (1915), Aglaja (1915), Ľahký dych (1915) či Pán zo San Francisca (1915), ale aj denníkové zápisky, ktoré zaujímajú v tvorbe autora významné miesto. Zápisky z rokov 1918 – 1919 poznáme ako denník – pamflet Prekliate dni (1925). Autor v ňom vyjadril svoje postoje k revolučným udalostiam a spoločenským zmenám.

Dramatické obdobie života a tvorby spisovateľa poznačili empirickosť a jednoznačnosť, vulgárnosť vtedajšej doby. Jeho dominantou sa stáva zápas o život, o vlastnú identitu, o čom svedčí reakcia autora na prvú svetovú vojnu v denníkových zápiskoch: «...как некогда, снова гибнут в пожарищах драгоценные создания искусства, книгохранилища, сметаются c земли целые города и ceления, кровью текут реки, по грудам трупов шагают одичавшие люди – и те, из ycт которых так тяжко вырывается клич в честь своего преступного повелителя, чинят, одолевая, несказанные мучительства и бесчестие...»4 Dramatické obdobie končí odchodom Bunina a jeho manželky z Ruska.

Tragické obdobie (1918 – 1953)

Tragické obdobie je posledným obdobím života a tvorby Ivana Bunina. Začína sa rokom 1918, kedy sa spisovateľ spolu s druhou manželkou Vierou Nikolajevnou Muromcevovou rozhodol odísť z Moskvy na juh Ruska. O necelé dva roky navždy opustili rodnú krajinu a po krátkom pobyte v Konštantínopole, Sofii, Juhoslávii a na Cejlóne sa spoločne usadili v Paríži, ktorý sa v tom čase stal centrom ruskej emigrácie.

V roku 1925 tu na podnet predstaviteľov prvej vlny ruskej emigrácie – Dmitrija Merežkovského a Zinaidy Gippiusovej vznikol spolok ruských emigrantov Zelená lampa, kde sa stretávali predstavitelia staršej generácie autorov (G. Adamovič, M. Aldanov, N. Ocup, A. Remizov, V. Chodasevič, N. Teffi), mladší spisovatelia a kritici (N. Berberová, B. Poplavskij, J. Feľzen, K. Močuľskij, M. Slonim), literárni filozofi a publicisti (N. Berďajev, L. Šestov, B. Vyšeslavcev).5 Bunin sa taktiež stal členom Zelenej lampy. Spolu s Aldanovom, Chodasevičom, Remizovom a ďalšími patril k staršej generácii; aktívne sa zúčastňoval stretnutí spolku, kde autori diskutovali o aktuálnej spoločenskej situácii v Rusku či problémoch s vydávaním diel a životom v exile. Emigrácia znamenala v živote už takmer 50-ročného spisovateľa veľký zlom. V čase svojho odchodu z Ruska bol v zahraničí už známym a prekladaným, v porovnaní s mladšou generáciou autorov nemusel vynaložiť veľa úsilia na to, aby sa etabloval.

Ako sme uviedli, Bunin sa v parížskom exile začal zúčastňovať stretnutí Zelenej lampy, čím nadväzoval kontakty s ďalšími emigrantmi. Intenzívne si však uvedomoval tragédiu svojho osudu, odtrhnutého od všetkých hodnôt – Pravdy, Dobra a Krásy (Aristoteles), osudu spisovateľa – emigranta, ktorý musel opustiť svoju vlasť a ľud. Za hranicami Ruska nakoniec prežil dlhých 33 rokov. V exile vznikali diela, ktoré sú považované za najlepšie diela spisovateľa – „encyklopédia lásky“, zbierka noviel Temné aleje (1939 – 1943) a autobiografický román Arsenievov život (1930), za ktorý mu bola v roku 1933 udelená Nobelova cena za literatúru.

Bunin v značnej miere využíva autobiografické motívy, stále viac sa vracia do spomienok k lyrickému obdobiu – na predrevolučné Rusko. Za dominantu posledného obdobia považujeme stratu života, stratu života autora v Rusku. V jeho dielach prevládajú pocity osamotenosti, pesimizmu a skepsy. Vanie z nich metafyzickosť a kozmickosť, zúfalstvo a odcudzenie. V novelách zbierky Temné aleje, ako napríklad Neskorá hodina (1938) alebo V Paríži (1940) sa stretávame s postavami emigrantov, prostredníctvom ktorých sa dozvedáme o autorových pocitoch samoty v emigrácii a jeho túžbe po domove. Novela Neskorá hodina sa začína slovami: «Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал её cвоей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. A все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Hадо пользоваться единственным и последним случаем, благо час пoздний и никто не встретит меня.»6 Túžba hlavnej postavy vyjadruje túžbu autora, táto túžba však zostáva nenaplnenou, pretože vysoký vek mu už nedovolil návrat do vlasti.

V čase fašistickej okupácie žil Bunin v meste Grasse. Hoci spoluprácu s Nemcami odmietol, do Ameriky už neodišiel. V roku 1945 sa vrátil do Paríža, kde zostal až do smrti. V posledných rokoch ešte pracoval na filozofickom traktáte Oslobodenie Tolstého (1937) a na vedeckej štúdii o Čechovovi. Štúdiu už nedokončil, vyšla v roku 1955 až po jeho smrti.7 Aj keď najväčšie uznanie získal práve v emigrácii, s tragickým osudom emigranta sa Bunin nikdy nezmieril. Jeho údelom sa na dlhé roky stala samota. Tragické obdobie sa končí smrťou spisovateľa, 8. novembra 1953. Do rodného Ruska – krajiny, ktorú tak veľmi miloval, sa už nikdy nevrátil.

Na záver

Dominantám lyrického, dramatického a tragického obdobia života a tvorby Ivana Bunina: radosť zo života – zápas o život – strata života zodpovedajú sujetové, fabulačné a hodnotové optiky umeleckej axiológie: viera – nádej – zúfalstvo; prírodné – sociálne a duchovné aspekty a hodnoty v živote. Také sú zhruba trasy Ruska, ruského človeka Bunina a jeho tvorby. Jeho tri osudy – osud básnika a spisovateľa, občana a vlastenca, ale predovšetkým osud emigranta sa nás z hľadiska dneška dotýka najviac...

Literatúra

BUNIN, I. A. Dedina. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1973. 757 s.

KOVAČIČOVÁ, O. et al. Slovník ruskej literatúry 11. – 20. storočia. Bratislava: Veda, 2007. 584 s. ISBN 978-80-224-0967-4.

PAŠTEKOVÁ, S. Bunin Andrejev Jesenin: Štúdie z ruskej moderny a avantgardy. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1997. 114 s. ISBN 80-224-0520-5.

БОГУСЛАВСКИЙ, М. Б et al. Русские поэты ХХ века. Челябинск: Аркаим, 2003. 432 c. ISBN 5-8029-0390-2.

БУНИН, И. A. Окаянные дни. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2009. 320 c. ISBN 978-5-9985-0199-9.

БУНИН, И. A. Тёмные аллеи. Москва: Азбука-классика, 2007. 272 c. ISBN 978-5-91181-481-6.


Písané pre Almanach Nitra.

Lenka Paučová (*1986) – studovala německý jazyk a literaturu, ruský jazyk a literaturu na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. V súčasnosti je interní doktorandkou Ústavu slavistiky FF MU, do jejího vědeckého zájmu patří teorie literatury, ruská literatura 19. a 20. století.

Kontakt: lenka.paucova@gmail.com


[1] БОГУСЛАВСКИЙ, М. Б. et al. 2003. Русские поэты ХХ века. c. 80.

[2] БОГУСЛАВСКИЙ, М. Б. et al. 2003. Русские поэты ХХ века. c. 81.

[3] BUNIN, I. A. 1973. Dedina. s. 38.

[4] БУНИН, И. A. 2009. Окаянные дни. c. 121.

[5] KOVAČIČOVÁ, O. et al. 2007. . s. 544.

[6] БУНИН, И. A. 2007. Тёмные аллеи. c. 34.

[7] БОГУСЛАВСКИЙ, М. Б. и др. 2003. Русские поэты ХХ века. c. 82.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat