Od jednotlivých studií k monografickému záběru

POSPÍŠIL, I.: Методология и теория литературоведческой славистики и Центральная Европа. Siedlce: Colloquia litteraria Sedlcensia XXI, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach. 2015. 172 s. ISBN 978-83-64884-88-7.


Pod názvem Методология и теория литературоведческой славистики и Центральная Европа vyšel jako XXI. svazek Colloquia Litteraria Sedlcensia (ISSN 2081-3295) monografický soubor studií (a úvodem uveďme, že právě jako celek velmi podnětný), jehož autorem je profesor Masarykovy univerzity Ivo Pospíšil. Obsahuje celkem jedenáct studií, které využívají materiálového základu nejen rusistického a bohemistického, ale široce slavistického, a ten pak přerůstá (vlévá se) do problematiky studia středoevropského areálu. Je cenný z hlediska literární komparatistiky a literárněvědné metodologie. Tento přesah představuje jakýsi svorník všech představených studií. Jak uvádí autor v bibliografické poznámce, do ruštiny přeložené analytické texty byly publikovány dříve, v novém vydání se jim dostalo jen nepodstatných změn (s. 169), ale právě v této podobě mají hodnotu, protože je čteme jako celek, ve vzájemném doplňování se, v jejich „dialogu“.

První studie nese název „Ареал/славистика/компаратистика“. Autor v ní mj. podtrhuje, že každá národní literatura má vlastní vývojová paradigmata („у каждой национальной литературы есть свои парадигмы развития“, s. 13), hodnotu i autochtonní rytmus, není povinna ani „dohánět“, ani „předbíhat“ jinou. Národní literatury samozřejmě vstupují do vzájemných vztahů, je možné konstatovat „prae-post efekt“ či „prae-post paradox“, jak jej Pospíšil charakterizoval již dříve např. na materiálu ruské literatury. Současně konstatuje, že „историю литературы невозможно заменить историей культурного пространства“ (s. 14).

Druhá studie představuje více než jen „Заметки по поводу некоторых чешских теорий символа“. Autor srovnává pojetí symbolu u estetika a literárního vědce Sávy Šabouka a teoretika literatury a rusisty Zdeňka Mathausera, členů-zakladatelů „Mezioborového týmu pro vyjadřovací a sdělovací systémy umění“, týmu působícího v rámci Československé akademie věd v podmínkách tzv. normalizace, doby vyhraněné kritiky ruského formalismu (a českého strukturalismu) a jevů dobře známých jako autocenzura. Se zohledněním dobově širokého rámce marxistické filozofie (a se zaměřením na jejich klíčové práce) Pospíšil konstatuje kulturně antropologické a psychologické přístupy u prvního jmenovaného (analýza tzv. ikonického symbolu, vztah symbolu k realitě „lidského bytí“, zamýšlí se nad důvody a příčinami Šaboukova odmítavého vztahu ke strukturalismu etc.), u druhého akcentuje návaznost na fenomenologické přístupy (zvláště zmiňuje Mathauserovu monografii Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu pojednávající o vztahu symbolu, metafory a alegorie). Zohledňuje přitom i podněty brněnského literárního kritika a estetika Olega Suse, nově však interpretuje i kritiku literární imanence v práci „ideologa“ Ladislava Štolla O tvar a strukturu v slovesném umění, kterou vnímá jako odbornou marxistickou studii, jež se podstatně odlišuje od jiných jeho „propagandistických“ textů (s. 29).

Třetí stať, nazvaná Авторефлексия/автоаксиология творчества и одна традиция русской эстетической мысли, analyzuje estetiku ukrajinského a ruského jazykovědce a folkloristy Alexandra Afanasjeviče Potebni (jako „Стыдливость творчества“, tedy „Stydlivost tvorby“, překládaná Pospíšilem také jako „Shyness of Creation“), která vznikala v kontaktu s koncepcí slovesného umění jako svého druhu „sebe-reflexe“ a „sebe-axiologie“ tvůrce, jako autoreflexe duše básníka a současně jeho sebehodnocení (v návaznosti na takové autory, jakými jsou Pjotr Andrejevič Vjazemskij a Apollon Alexandrovič Grigorjev), také jako „настоящее царство свободы“ (s. 37); současně však předjímá tzv. „softer approaches to art“ druhé poloviny 20. a počátku 21. století (s. 165), postupy nejednou blízké nejen tzv. poststrukturalismu a hermeneutice, ale také badateli samotnému.

Čtvrtý příspěvek je věnován (stejně jako na něj navazující) fenoménu Střední Evropy („Феномен Центральной Европы и литературоведение: традиции чешской и словацкой литературной компаративистики и новые веяния“). Podle Iva Pospíšila lze Střední Evropu vnímat jako „совокупность разнородных культурных, политических, языковых, экономических и духовных явлений, переплетающихся на определенной, динамически изменчивой территории с ядром в бывшей Австро-Венгрии, впитывающих в себя и феномены других территорий и культурных зон на диахронной и синхронной осях [...] понятие и его содержание никак не носит извечный характер: оно живет, если оно функционально [...]“ (s. 40). Přitom podtrhuje, že právě Morava je typickým příkladem onoho popisovaného prostupování a míšení německých a slovanských vlivů. Oproti názorům o užitečnosti stability a dominance jednoho kulturního, ekonomického a politického centra s jedním vládnoucím jazykem a literaturou vyjadřuje názor, že právě jistá proměnlivost, nestabilnost, heterogenita, přesněji dynamická rovnováha („баланс“) mezi mentálním a kulturním „monocentrismem“ a „polycentrismem“, „multikulturalismem“ a „autonomismem“ je pro středoevropský „mentální“ a „kulturní“ areál užitečná, perspektivní (s. 44). V další části příspěvku znovu připomíná roli slavistiky (filologické slavistiky) v meziválečném období, roli, kterou nejen tehdy sehrála ve středoevropském prostoru. Dnešek jednoznačně preferuje, až zveličuje význam germanistiky, anglistiky, amerikanistiky nebo romanistiky – „многие нашумевшие тогда теории исходили из славянского материала“ (s. 48), jmenuje přímo slavisty typu Franka Wollmana (a jeho syna Slavomíra), Romana Jakobsona a Reného Wellka. Dospívá dále k názoru, že konzervativní vidění slavistiky pouze jako „čisté slovanské filologie“ se vyčerpalo a „новые компаративистские веяния связаны с ее ареальным пониманием в рамках славистики“ (s. 51). Jako perspektivní se mu jeví taková modernizace slavistiky, „использующиая ее ареальную трансценденцию в сторону социальных наук“ (tamt.). Současně s tím je narýsován projekt „integrované žánrové typologie“.

Na výše uvedený příspěvek navazují kapitoly další. „Изменение темы и метода: Сергий Вилинский“ analyzuje metodologii Sergije Grigoroviče Vilinského, ruského emigranta a „smluvního profesora“ ruské literatury na Masarykově univerzitě, medievalisty, jenž právě v meziválečném období začal analyzovat dílo dvou moderních spisovatelů, a to Bulhara Petka Todorova a Michaila Jevgrafoviče Saltykova-Ščedrina. „В его личности складывается система восточно-западного и северо-южного движениа мысли, т.е. то, что множество явлений, которые ныне воспринимаются как связанность русско-французско-американская, зародилось в центрально-европейском культурном пространстве“ (s. 55).

Další studie nese titul „История брненской славистики в переписке и личных документах (избранные эпизоды)“, je věnována korespondenci a personáliím slavistů, kteří působili v Brně nebo přímo na Masarykově univerzitě. Vedle S. Vilinského to byl Alois Augustin Vrzal, Jiří Horák a Roman Jakobson. Autor využívá archivních dokumentů Moravské zemské knihovny, Moravského zemského archivu, stejně jako Archivu Masarykovy univerzity v Brně. Především se zaměřuje na korespondenci A. A. Vrzala s ruskými spisovateli (mezi nimiž nechyběli Maxim Gorkij, Anton Pavlovič Čechov nebo Dmitrij Narkisovič Mamin-Sibirjak) a na peripetie spojené s docentskou habilitací Dr. R. Jakobsona na brněnské univerzitě (zvláště na tzv. „vota separata“, protestující proti návrhu na udělení titulu), přičemž „documents throw a comparatively new light on his personality“, jak také čteme v závěrečném autorském Summary (s. 166).

Z dalších studií uveďme alespoň výmluvné názvy: Словесность славян Франка Воллмана и русская литература (Размышления по поводу нового чешcкого издания известной книги), Россия и Центральная Европа с особым учетом чешско-русских литературных ссвязей, Рождение среднеевропейской поэтики (Ф. Каутман – О. Филип – Й. Зогата – М. Вивег), Замечания о концепции русской литературы в книге Дмитрия Чижевского Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts (1964–1967) a По поводу перипетий восприятия русской литературы в чешской и словацкой среде.

Autor se v nich v různých kontextech vrací – svého druhu „cyklická komparativní metoda“ je příznakovým rysem monografie, nejen její „aditivní“ kompozice – k otázkám osvětlovaným výše, avšak v jiných souvislostech. Např. stať Россия и Центральная Европа с особым учетом чешско-русских литературных связей mj. opět připomíná Jakobsonovu habilitaci i nesouhlasná „vota separata“, ale nikoli jen jako doklady nepochopení nebo zlé vůle, staromódnosti, konzervatismu, nacionalismu či xenofobie části profesorského sboru (František Chudoba, Antonín Beer, František Novotný), ale jako „vota“ mající „смысловое ядро“ (s. 109) v kontextu Střední Evropy a jejích protikladů: ukazuje, že v řadě případů tyto spory neměly jen metodologický, ale i generační, osobní a ostře politický ráz. Na jednu stranu R. Jakobson vnášel do české filologie řadu nových impulsů a „бесспорные научные ценности“ (s. 115), na druhou stranu „он проявил недостаточное вчувствование в автохтонное центрально-европейское [...] развитие“ (tamt.). O autochtonnosti vývoje české a slovenské literatury (a současně o faktu komplementarity!) svědčí poslední studie, dokazující, že „в отличие от ситуации чешской литературы в ХIХ веке, в современной чешской литературе трудно найти следы воздействия русской литературы [...] В словацкой литературе современности струя русского воздействия никогда не иссыхала“ (s. 164), připomínaje díla Ladislava Ťažkého a Jána Tužinského, která zase podrobně analyzoval jinde.

Jak bylo uvedeno výše, sborník studií je cenný nejen faktem jejich překladu, tedy zprostředkováním myšlení samostatného, invenčního, opřeného přitom o mimořádně důkladnou a širokou znalost literárního materiálu. Přerůstá v monografii, v níž se vzájemně prostupují a doplňují badatelovy základní metodologické postuláty a podstatná centra jeho vědeckých aktivit, zaměřených na studia areálová (Střední Evropa „as spiritual space, as a virtual reality concentrating the memory of generations“, s. 167), genologická, komparatistická (rusko-česko-slovensko-slavistická) i obecně literárněvědná, související s „bytím“ a „vědomím“ literatury v různých perspektivách, těžící nejen „z mysli“, ale i z primární recepce archivních a jiných dokumentů.

Alena Mikulášková a Alexej Mikulášek

PhDr. Alena Mikulášková je dlouholetá středoškolská učitelka českého jazyka a literatury, němčiny a ruštiny, příležitostně publikující v časopise Obrys-Kmen a překládající texty ruskojazyčných autorů (např. pro internetový časopis www.novarepublika.cz).

PaedDr. et PhDr. Alexej Mikulášek je literární kritik a historik, lektor, vedoucí redaktor projektu Literatura s hvězdou Davidovou, rovněž středoškolský učitel. Spolupracuje s FSŠ UKF v Nitře.

Kontakt: alexej.mikulasek@seznam.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2022
  1. Tradice a inovace (Ivo Pospíšil)
1 | 2019
  1. García Márquez na počátku své dráhy (Ivo Pospíšil)
2 | 2012
  1. Znovu o Sabinově případu (František Všetička)
1 | 2012
  1. Pavol Rankov: Matky (2011) (Aneta Šimečková)
2 | 2010
  1. Nenápadný růst k básnickému vrcholu: Vladimír Křivánek