Ekonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny

ŠTUBŇA, P. Ekonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny. Bratislava : Z – F LINGUA, 2018.M


O nevyhnutnosti dôkladne si osvojiť odbornú terminológiu a zároveň rozumieť logickým vzťahom a súvislostiam v rámci toho-ktorého odvetvia v tlmočníckej praxi nemôže byť pochýb – veď translatológia ako odbor vysokoškolského štúdia, ale i ako profesia v praxi nespočíva len v teoretických poznatkoch a schopnostiach zvládať psychicky i fyzicky náročné podmienky… Na túto potrebu reaguje učebnica Pavla Štubňu Ekonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny, ktorá predstavuje prvú časť zo zamýšľanej série odborných publikácií venovaných rôznym špecializovaným oblastiam, primárne určená poslucháčom štúdia v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo, no dovolíme si tvrdiť, že takto koncipovaná učebnica je prínosná pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s cudzím jazykom, a to nielen na odbornej úrovni. Prináša lingvisticky i sémanticky zjednodušené výklady príslušných termínov, pričom poukazuje na logické súvislosti medzi opisovanými javmi a pojmami s cieľom zvýšiť tlmočnícku erudovanosť, profesionálny nadhľad a znížiť prípadný stres z tlmočníckeho výkonu. Ide o interaktívnu pomôcku v tom zmysle, že študent či akýkoľvek čitateľ ovládajúci taliansky jazyk musí vybrané texty lingvisticky a sémanticky preskúmať a prípadne na základe vlastnej skúsenosti alebo vyhľadávania doplniť o ďalšie výrazy. Zároveň pracuje s textom, v ktorom je slovná zásoba kontextualizovaná a vychádza z reálnej praxe, a teda nejde o fádne memorovanie slovíčok bez širších logických súvislostí. Každá podkapitola obsahuje glosár, ktorý je neoceniteľnou súčasťou terminologickej databázy, ktorú by si každý študent i tlmočník mal vypracovávať. Tematicky sa publikácia o. i. venuje dejinám ekonómie, politickej ekonómii, ekonomickému cyklu, rôznym témam v oblasti makro- a mikroekonómie, ale prináša aj autentické ukážky textov (napr. i prehovor pápeža Františka k inžinierom ekonómie). Keďže nevyhnutnou súčasťou tlmočenia je aj istá rečová kompetencia, v závere učebnice autor uvádza užitočné rady a ukážky, ako možno koncipovať optimálny rečnícky komunikát, vyhnúť sa opakovaniu či rôznym typom chýb. Ako uvádza i samotný autor, po doplnení príslušných slovných spojení má publikácia potenciál stať sa celoživotným nástrojom odbornej prípravy v oblasti ekonómie a ekonomiky.

Monika Pamulová Šavelová

Mgr. Monika Pamulová Šavelová, PhD., je odborná asistentka na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom výskume sa venuje stredovekej talianskej a slovenskej literatúre, predovšetkým dielam Danteho Alighieriho, slovensko-talianskym literárnym vzťahom a prekladu.

Kontakt: mpsavelova@ukf.sk, monika.savelova@gmail.com


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat