Reflexia problematiky medicíny a farmácie

ROŠKOVÁ, D. – ŠKOVIEROVÁ, A. Sociálne a humanitné vedy vo vzťahu k medicíne, farmácii a príbuzným disciplínam. Výberový bibliografický prehľad publikácií do roku 2018. Bratislava: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Ústav cudzích jazykov, 2018.

Predkladané dielo, ktoré vychádza pri príležitosti 65. výročia založenia jazykového pracoviska na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zostavila dvojica autoriek, ktoré upriamili svoju pozornosť predovšetkým na publikácie do roku 2018, pričom dolná časová hranica siaha do obdobia sedemdesiatych rokov 20. storočia.

Zostavovateľky sa opierali predovšetkým o diela, ktoré z rôznych uhlov pohľadu reflektujú problematiku medicíny a farmácie, a už v úvode poskytli svoj široký odborný prehľad o existencii podobných výberových bibliografických prehľadov publikácií. Výberový bibliografický prehľad má charakter retrospektívnej výberovej bibliografie a ponúka globálny prehľad o slovenskej recepcii problematiky. Obsahom predmetnej publikácie sú najmä slovenské vedecké i odborné práce, ktoré vyšli v domácich vydavateľstvách. Zostavovateľky do publikácie zaradili okrem vedeckých štúdií, odborných článkov, učebníc a skrípt aj preklady, ktorých obsah reflektuje: a) dejiny medicíny a farmácie v rôznych obdobiach od antiky až po 20. storočie, b) terminologické, filologické a translatologické aspekty práce s textami zameranými na lekárstvo a farmáciu, c) jazykové vzdelávanie a didaktiku jazykov v medicínskych odboroch a farmácii, d) odborné preklady medicínskych a farmaceutických textov. Zaznamenávali aj recenzie vedeckých prác a štúdií. Bibliografické záznamy sú zoradené podľa štrnástich okruhov. V jednotlivých okruhoch sú bibliografické jednotky uvádzané podľa autorov, ktorí sú usporiadaní v abecednom poradí. Informácie uvedené v bibliografii zostavovateľky dopĺňali o bibliografické údaje vyhľadané v pamäťových inštitúciách a vedeckých knižniciach. Opierali sa aj o bibliografické a knižničné katalógy a databázy sprístupnené na internete. Pri každom bibliografickom zázname je uvedené poradové číslo záznamu. Záver publikácie je doplnený o abecedne usporiadaný register autorov a prekladateľov.

Uvedený výberový bibliografický prehľad obsahuje 2122 jednotiek. Táto publikácia má osobitné poslanie a postavenie s ohľadom na svoju špecifickú tematickú orientáciu v rámci slovenského priestoru. Prezentovanou kvantitou a rozmanitosťou uvádzaných jednotiek poukazuje na nezanedbateľný počet publikácií so sociálnym a humanitným rozmerom vo vzťahu k medicíne, farmácii a príbuzným disciplínam. Samotná publikácia si nenárokuje na úplnosť, ale uvedené bibliografické jednotky o článkoch a prekladoch poskytujú základný obraz o relevantných faktoch, ktoré sú v danej oblasti predmetom záujmu a výskumnej činnosti.

PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD., pôsobí ako odborná asistentka Ústavu cudzích jazykov na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej pedagogickej a výskumnej práci sa venuje najmä multilingválnej komunikácii, prekladu právnych textov a odbornej angličtine pre medicínske účely.

Konakt: elena.kupferschmidtova@fmed.uniba.sk


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

2 | 2020
  1. Román o těch mocných (František Všetička)
2 | 2019
  1. Francouzský sen, který se nevrátí (Ivo Pospíšil)
2 | 2017
  1. Těžké počátky nové běloruské poezie (Ivo Pospíšil)
1 | 2013
  1. Reformní komunista a liberál Jiří Dienstbier (Ivo Pospíšil)
1 | 2012
  1. Nebezpečí kožených kabátů na schodech... (Ivo Pospíšil)