Některé aspekty meziliterárnosti ve Finsku:
od švédského básnictví ke „slovenské“ próze

Abstrakt:

Tato stať si klade za cíl postihnout některé problémy, které se váží k otázce národní literatury a k označe toho či onoho autora coby národního spisovatele. Na třech příkladech z oblasti finské literatury se pokusím s poukazem na koncept meziliterárnosti Dionýze Ďurišina – ilustrovat některé nešvary, které vyvstanou, když se pokusíme jednotlivce či skupiny zařadit do či oné literární tradice pouze na kladě země, ve které žijí, či jazyka, kterým píší. Dále se zamýšlím, nakolik hraje při zařazování určitého autora do národní literatury roli jeho sebeidentifikace, tematika jeho prací či hledisko čistě pragmatické, konkrétně potřeba volit kandidáty ročních cen za literaturu v jednotlivých zech.

 

Meziliterárnost a pojem finská literatura

V současném myšlení o literatuře se v mnoha ohledech odráží postoje a koncepty, jež bychom mohli nazvat dědictvím romantismu, potažmo konce 18. a celého 19. století. Kromě představy o jakési výlučnosti” spisovatele-umělce jejíž základy bychom ak mohli stopovat až do antiky –, se v této době vlivem politicko-kulturní konstelace rodí pojem národní literatury jakožto svébytné entity, vážící se k obyvatelstvu té ktezemě.

Přemýšlení a bádá o literatuře se od doby v evropském a potažmo celosvětovém kontextu  dlouho  neslo  téměř  výhradně  v  duchu  studia  jednotlivých  národních  literatur  jako víceméně oddělených jednotek, tedy aniž by byl brán hlubší zřetel na jejich vzájemné vazby a interakce. Toto pojetí je ak od 2. poloviny 20. stole postupně nahrazováno komplexněím pohledem na vztahy mezi jednotlivými literaturami i diskuzí nad samotným obsahem pojmu národní literatura. Badatelé se snaží literní vědu osvobodit zpoza hranic tvořených hranicemi státu a jazyka tím, že zkoumají vzájemné vztahy v rámci tzv. meziliterárních společenstev, které Dionýz Ďurin v kolektivní práci Osobitné medziliterárne spoločenstvá definuje jako medzistupne literárného vývinu […] spoločenstvá národných literatur, predstavujúce na platforme poznávacieho procesu zvláštne jako pomockategóriu medzi jednotlivými a všeobecným“.

Navzdory těmto  konceptům,  které se snaží  v  jistém slova smyslu spájet jednotličinitele  a  procesy  národních  literatur  k  sobě,  v  podvědomí  široké  spolnosti  stále  etrvá kategorizace na úrovni jednotlivých národních literatur. Domnívám se, že k ežívání a petrifikaci tohoto rozdělení přispí i udílení cen za literaturu v jednotlivých zemích.

Mnohdy se ale při snaze naplnit pojem národní literatura konktním obsahem dostáváme když ne přímo do slepé uličky, tak alespoň do znných nesnází. S podobným stupněm nevyhraněnosti pojmu národní literatura jako v klasických případech, na které Ďurin se svými kolegy upřel pozornost nejdříve (společenství literatur v němčině, literatur ve Švýcarsku atd.), se setkáváme i ve Finsku.

V této práci uvedu tři příklady meziliterárních proce týkající se literatury Finska. Tento termín (fin. Suomen kirjallisuus) je používanější než paralelní finská literatura” (fin. suomalainen  kirjallisuus).  Toto  užití   své  pragmatické  důvody;  odkazuje  tot k  veškeré literatuře, která byla napsána na úze dnešního Finska. Ačkoli se jedná o zdánli detail, je nutné si uvědomit, že do literatury Finska se řa la psa ve vícero jazycích, a to hlavně švédsky a v rozličných sámských jazycích. Pojmenová literatury pomocí zeměpisného názvu se proto jeví jako udržitelný kompromis mezi dostateč úzkým geograficko-politickým, ale současně patřičně širokým kulturně-jazykovým vymezem.

Na příkladu Finska se pokusím naznit mož odpovědi na otázku, která je dle mého názoru  při  studiu  meziliterárních  společenstev  více  než  relevantní,  jelikož  se  snaží  pochopit podstatu toho, co meziliternost není, tedy konktních národních literatur. Je nasna se ptát, co určuje příslušnost spisovatele k literatuře které země, zda je to jazyk, ve ktem píše (myslí?); autorova oficiální národnost či jeho sebeidentifikace; či, v neposlední řadě, zda je důležitější po vzoru  pozitivistů  pátrat  spíše  po  spisovatelově  kulturním  a  sociálním  záze či  se  ve  snaze přiřknout autora či oné zemi nemáme zabývat edevším tematikou jeho děl a zkoumat, zda a popřípa jak reflektují určitou spolnost a kulturu.

Švédskojazyčné základy literatury Finska

Důležitou okolností při psa historie literatury ve Finsku byl fakt, že Finsko v půlce 12. stole dobyli a ovládli švédští králové, kteří zemi vládli až do roku 1809, kdy ze v důsledku napoleonských  válek  připadla carskému  Rusku.  V nejstaím  období se tedy na úze Finska používala coby literní jazyk univerzální latina spolu se švédštinou, jež se postupně stala hlavním jazykem státní správy. Z 15. stole také známe jméno prvního (samozřejmě švédskojazyčného) autora, Jönse Buddeho. Během reformace se dostává do popře finština a vznikají první eklady náboženských textů urče k šířemezi prostým lidem.

Finsko nicmé zůstává administrativně a z velké části i kulturně součástí Švédska, které se během 16. a 17. stole stává severskou velmocí. V oblasti kultury dochází k rozvoji, aak nikterak dramatickému. Ve Finsku jsou počátky literatury spojeny s činností švédských básníků sdružených při univerzitě v Turku (zal. 1640). Prá o tyto švédskojazyč básníky (Kellgren, Franzén, Creutz) posléze probíhal mezi literárními historiky obou států boj: na jedné stra stál fakt, že se narodili ve Finsku; Švédové si je ovšem přivlastňovali na základě toho, že se později do Švédska estěhovali a samozřejmě kvůli tomu, že psali švédsky a finsky ani neuměli. Jejich případ je každopádně typickou ukázkou toho, o čem Ďurin hovoří jako o literární dvojdomosti, tedy o příslušnosti autora ke dvěma národním literaturám.

Jak již bylo naznačeno v úvodu, romantismus přinesl v chápá literatury podstatnou změnu; ta na sebe ovšem ve Finsku nechala chvíli čekat. Proto taky mohl národní básník“ Finska Johan Ludwig Runeberg (18041877) - psát švédsky, ale také prohlašovat, že švédština ve Finsku jednou vye. Byl typickým edstavitelem své generace v tom smyslu, že spolu se svými souputníky psal švédsky pro ce národ, aniž by si uvědomoval, že tento národ” zíná objevovat svoji druhou tvář a s i druhý jazyk finštinu. Neměl snahu se jakkoliv či svým čtenářům vymezovat a snad i toto mu přineslo jeho pozici vskutku celonárodního klasika finské literatury a v jeho případě snad můžeme tohoto termínu použít beze strachu z kulturní nekorektnosti.

Identita švédskojazyč menšiny ve Finsku (tzv. finských Švédů) se začala konstituovat až ke konci 19. století, ruku v ruce s vrcholícími emancipačmi snahami finskojazyčné věiny. Uvědoměním si nutnosti programově se odlišit od ostatních finsky hovořících Finů byl dán základ k tomu, aby se nenaplnily Runebergovy předpovědi o smrti švédštiny a bylo zajištěno i její používání coby literního jazyka. I když v současnosti švédskojazyč obyvatelstvo tvoří jen asi 6 % celkové populace Finska, je mezi 29 držiteli nejvyšší finské literní ceny Finlandia (udělované od roku 1984) šest švédskojazyčných autorů, c odpovídá asi 20 % laureátů. Toto číslo svědčí jak o relativně velké literní plodnosti švédských Finů, tak o schopnosti a ochotě reflexe švédsky psané literatury na úze Finska.

Estonská Finka - Finská Estonka?

Jako další příklad kulturního prolíná v rámci baltského regionu nám že posloužit Sofi Oksanenová (nar. 1977), jež je dcerou Fina a Estonky, která v 70. letech emigrovala ze SSSR do Finska. Oksanenová je díky své matce bilingvní estonsko-finská mluvčí a její znalost estonské literatury je taktéž známá. Slovy Ďurina bychom tedy mohli konstatovat, že se jedná o bilingvní a zároveň biliterární autorku.

Na životě a le v současnosti sedmatřicetileté Oksanenové se odráží přímé i nepřímé zkušenosti s životem na obou stranách Finského zálivu. Je knihy (mezi nimi i do češtiny eložeStalinovy krávy, Stalinin lehmät, Očista, Puhdistus, a Čas ztracených holubic, Kun kyyhkyset katosivat)  zpracováva pohnuté  události  z  dějin  Estonska  20.  stole (a  okrajově  také  Finska, pakle se dotýka osudů jeho jního souseda). Jak tematika, tak také la samot vzbudila v obou zemích rozruch, který esáhl rozměry běž čtenářské reflexe, jakkoli rozporuplné: šlo zaslechnout i hlasy ptající se, zda autorka právo vyjadřovat se k (stále ještě citlivým) bodům estonské historie, když sama ne s popisovanými událostmi přímou zkušenost. Objevily se i reakce, podle kterých toto právo nemá, jelikož není Estonka.

Diskuze tedy probíhala hlavně o dvou tématech, které byly mnohdy spojovány dohromady, koliv spolu nutně nemusejí souviset, i když v tomto případě bychom mezi nimi jistý přímý vztah našli. První z nich je klasic téma o právu spisovatele na vlastní invenci a o tom, na co všechno se ona jehobásnická licence vztahuje. V tomto ohledu je v našem přípa zajímavé snad jen to, že jako jeden z největších odpůrců Oksanenové v této diskuzi vystupoval Jaan Kaplinski, zná estons básník a prozaik.

Z hlediska meziliterárnosti je mnohem zajímavější druhá úroveň debaty kolem la Sofi Oksanenové: to, zda coby ne-Estonka” právo psát o historii země, ve které nežije, koliv s ní pojí neopomenutelné pouto ve for estonské matky. Dotýkáme se zde otázky, zda a popřípadě nakolik jsou historic zkušenosti jednoho národa jeho vlastním majetkem, který žou (věinou s – patřičným časovým, méně s adekvátním osobním odstupem) zpracovávat jen národní spisovatelé”.

Tvrzení, že národní historie je historií národa“, přiče cítíme, že druhá formulace v sobě obsahuje také myšlenku přivlastnění si, se z být přirozené. Zatímco literní žánry jsou de facto celosvětovým majetkem v tom slova smyslu, že si na žádný národ nenárokuje vlastnické právo –, vlastní národní realitu” coby studnici námětů na literní zpracová si kaž národ hýčcoby rodinné stříbro.

J zmíněJaan Kaplinski je dobrým příkladem takto literně rozkročeného spisovatele: od svých studií na Tartuské univerzitě, kde studoval románskou filologii, orientalistiku, lingvistiku, sociologii i ekologii, byl fascinován Orientem. Tento vliv je patrný již v Kaplinského druhé básnické sbírce Tolmust ja värvidest (1967, Z prachu a barev), v níž básník splynutí člověka s přírodou. Jedním z vrcholů autorovy básnické tvorby je pak sbírka Valge joon Vőrumaa kohale (1972, Bílá čára nad rumaa), v níž se skrze své lyrické miniatury, připomínající japonské tanky, nejvíce přiblížil japonské a čínské lyrice. J jen z titulu druhé zmíně knihy je jasné, že Kaplinskému slouží coby hlavní zdroj inspirace realita jeho domoviny; rumaa v názvu odkazuje ke kraji v jihovýchodním Estonsku, jenž je i v současnosti považován za uchovavatele starých

estonských tradic. Zřejmě by nikoho ani nenapadlo považovat Kaplinského za japonského či čínského spisovatele; a to ani na základě toho, že ve své tvorbě využívá struktur a částečně i námětů typických pro tyto literatury. Jakožto rodilého Estonce píšícího estonsky a jak jsme viděli výše ve sporu o Oksanenovou hájícího „zájmy Estonska si již dávno vydobyl neotřesitelnou pozici estonského klasika. Proč tedy táhnout do boje proti Fince píšící o estonských dějinách?

Domnívám se, že důvodů pro toto taže je několik. Tak trochu skry se v případě Oksanenová ze strany Estonců projevuje jistý zřejmě nevědomý úžas: je skut možné, že by Finka chtěla psát o naší zemi? Estonci na Finy dlouho pohlíželi a i nadále v mnohém pohlíží – jako na svůj bratrský národ, svého velkého bratra v dobrém i ve zlém, kteho se jim ale nikdy nepodaří dostihnout. To, že by se měly role byť v malém řítku obrátit, je pro mnohé Estonce stejně  needstavitelné,  jako  kdyby Češi  najednou začali  masivně sledovat  slovenské televizní vylání.  Knihy Oksanenové,  která líčí  coby pozadí  svých  próz  dějinné události bez příkras a sentimentu, mohli navíc mnozí Estonci pochopit také jako v určitém smyslu slova výsměch tragičnosti situace, ve které se jejich ze v minulosti ocitla. Z tohoto pocitu nepochope či spíše předpokládaného nedostatku empatie pak mohou tryskat ony vášně, jejichž terčem se autorka po vydá svých knih opakova stává. Zřejmě nejzávažnější důvod pro odmítání díla Sofi Oksanenové byl již naznačen: zpracová důležitých okamžiků vlastních dějin outsiderem” nezapadá do dlouhodobého vlastenecko-dějepisného plánu, podle kteho si nutně každý národ postupem času vytváří určitý obraz o sobě samém. Interpretace vlastních dějin (například formou románového zpracování) tvoří důležitou součást tvorby vlastní národní identity, která by z podstaty věci neměla být tvořena faktory stojícími vně daného společenství.

Případ Oksanenová zřejmě ne jednozn řešení: jedním z možných by bylo – řečeno s trochou nadsázky – udělat” ze Sofi Oksanenové estonskou spisovatelku. Ačkoliv se to může zdát jako absurdní a za vlasy přitaže nápad, ece jen podle mého názoru stojí za uváženou, zda fakt, že spisovatel píše o určité kulturně a historicky ukotvené realitě, z něj v podsta nedělá spisovatele či oné země. Tedy v našem případě: zda v Oksanenové její knihy o Estonsku – spolu s jejím původem, znalostí jazyka a tamější literatury – niní estonskou spisovatelku.

Slovenské Finsko

Ve stejné době, kdy si obyvatelé obou stran Finského zálivu vyměňovali polemické názory kolem  osoby a  la  Sofi  Oksanenové,  vyšla  ve  finském  nakladatelství  Teos  románová prvotina Alexandry Salmely 27 eli Kuolema tekee taiteilijan (česky posléze vyšlo roku 2012 pod názvem 27 aneb smrt vás proslaví). Příběh o mla imigrantce, která se snaží proniknout do tajů finské společnosti, vzbudil nečekazájem. O knize se mluvilo jako o adeptu na nominaci na již zmíněnou cenu Finlandia. Pak ale vznikl problém: jak se popasovat s tím, že autorka knihy, žijící v Tampere, má slovenské státní občanství?

Do jisté míry je případ Salmela srovnatelný s případem Oksanenová: obě spisovatelky vzbudily nečekanou pozornost jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu; v obou případech se pak diskuze nad jejich lem enesla do obecnější roviny, která spíše než s literaturou jako takovou souvisí s vnímáním národní kultury a identity obecně. Jakkoliv si Salmela niní nárok na přivlastňová si  finské  reality (protagonistka  jejího  románu  je  cizinka,  která  mnohému,  co  ji obklopuje, nerozumí), je nepochybné, že k jisté interpretaci Finska a Finů v její próze dochází a nutně docházet musí. Finové se s tímto pohledem zvnějšku” ak dokázali popasovat se ctí. Svědčí o tom i fakt, že es vlnu negativních reakcí na internetu nesoucích se pověinou v duchu

Nejdřív kradou naši zemi a naše sociální dávky, pak náš jazyk a teď chtějí i naše literní ceny –, se rada udělující Finlandii nakonec rozhodla o změně pravidel pro její získání. Zatímco dříve cena připadla spisovateli za nejlepší román, napsaný finským občanem” (Suomen kansalaisen kirjoittamasta ansiokkaasta romaanista) c byla formulace, které měla vycházet vstříct hlavně švédským   Finům   ,  do   budoucna   bude   udělována   autorovi   za   nejlepší   finský   román” (ansiokkaalle suomalaiselle romaanille). Zůstává otázkou, jestli nová formulace neže přinést ještě  více  potíží,  než  kolik  by znamenalo  například  hypotetické  odmítnutí  nominace  Salmely. Jinými slovy: kdo bude posuzovat finskost” navrhovaných děl? A splňovala sama Salmela podmínky, které kvůli byly formulovány? Stačilo, že knihu napsala finsky? A o kolik více finskou spisovatelkou by se stala, kdyby si zažádala o finské občanství?

Rozhodnutí rady udělující Finlandii považuji es echny nastíně problémy za krok správným směrem. V natolik národnostně rozmanité spolnosti, jakou se ta finská stává, v budoucnu asi nezbude mnoho prostoru pro strikt národnostní hledisko ani v oblasti literatury. To, že Salmela nakonec cenu neobdržela, proto žeme připsat na vrub pouze sil konkurenci ze strany rodilých Finů”.

Celý příběh ovšem poněkud bizarní dohru. Salmela byla tot v roce 2012 nominována na Anasoft Litera, prest literní cenu Slovenska, a to za překlad svého debutu do slovenštiny, tedy svého rodného jazyka. Je 27 čiže smrť robí umelca (překl. Alexandra Salmela a Silvia Žilinská) v soutěži, ve které proti stálo devět titulů původní slovenské prózy, nakonec neobstála. Pokusil jsem se zkontaktovat občanské sdruže ars_litera, které se o průběh soutěže sta, s dotazem, co je vedlo k nominaci Salmely; moje zpráva bohužel zřejmě nedospěla ke svému adresátovi. Z pravidel udělování ceny zveřejněných na internetových stránkách ceny se ale návštěvník že dočíst, že se literárna cena Anasoft litera uduje raz ročne za najlepšie vodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí občanmi Slovenskej republiky a ich diela knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Takto artikulovanou charakteristiku ceny lze vzhledem k její nápadné podobnosti s formulací uvedenou na webu ceny Finlandia považovat za další důsledek kauzy Salmela.

Závěrem pár otázek, opět pronesených s trochou nadsázky, kterou se pokouším zmírnit jejich závažnost: Budou si za sto let číst Salmeliny texty v čítankách děti finské či slovenské? Nebo snad v obou zemích, tak jak je tomu s básněmi Runeberga ve Finsku a Švédsku? A stane se pohled na dějiny 20. století, jak je zachytila Sofi Oksanenová, v Estonsku jednou z přijímaných interpretací minulých událostí?

Odpovědět na by bylo totéž jako věštit z křišťálové koule. echny tyto příklady ale poukazují na to, že na poli literatury se že vést urputný boj, který ne jen součástí minulosti, ale i našeho věku tzv. globalizace, ve ktem je ovšem stále pociťována potřeba neustále se znovu vymezovat či okolním i vzdáleněím společenstvím. Příkladem tohoto postoje my-oni je i udělování národních cen za literaturu. Pokusy o reflexi tohoto stavu ze strany institucí, které tyto soutěže organizují, jsou sice krokem určitým novým směrem, věinová populace ovšem podobné kroky z se ne úplně schvaluje.

V kontextu tohoto napě že vystupovat v úloze jakéhosi smírčího soudce právě Ďurinova teorie meziliterárnosti, akcentující nikoliv jinakost, nýbrž spřízněnost, a překonává tak jinak mnohdy neeklenutelné bariéry.


Jan-Marek Šík

Ústav jazykovědy a baltistiky, FF MU


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat