Pro autory

Redakce přijímá rukopisy v němčině (současný pravopis), angličtině, nizozemštině a severských jazycích elektronicky (e-mailem: bbgn@phil.muni.cz) na adresu redakce v běžných dokumentových formátech (např. docx, rtf, doc a kompatibilních). Rozsah studií včetně poznámek pod čarou a seznamu literatury by neměl přesáhnout 20 normostran A4 (cca 36 tisíc znaků), recenze, zprávy a informace 5 stran (9 tisíc znaků). Rukopisy studií musí vedle vlastního textu zahrnovat i abstrakt, titul příspěvku a klíčová slova v angličtině.

Pro usnadnění jednotného formátování je vhodné použít přiložený ukázkový text včetně přednastavených typografických stylů zařazený jako součást Pokynů pro formální úpravu rukopisů.