Pro autory

Podmínky přijímání příspěvků

Časopis uveřejňuje studie, recenze, rozhovory a zprávy. Redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině, polštině, angličtině, němčině. Rukopisy je třeba zaslat na emailovou adresu výkonné redaktorky luisa@phil.muni.cz v textovém formátu Word. Rukopisy studií musí vedle vlastního textu zahrnovat abstrakt v češtině a angličtině (včetně anglického názvu článku), klíčová slova v angličtině, afiliaci autora a bibliografii (bibliografie musí být členěna na prameny a sekundární literaturu). Doporučený rozsah studie je 10–20 normostran (tj. 18.000 – 36.000 znaků včetně mezer), obvyklý rozsah recenzí a zpráv je do 3 stran (tj. do 5.400 znaků včetně mezer).

Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře, autor má právo na jednu korekturu.

Texty přijaté k tisku jsou publikovány na stránkách časopisu Bohemica litteraria a posléze také elektronicky v archivu digitalizovaných časopisů na webu Ústavu české literatury FF MU, dále také distribuovány prostřednictvím databází vědecké literatury (např. Central and European Online Library).

Recenzní řízení viz příslušná rubrika.

Publikační poplatky

Časopis Bohemica litteraria nevyžaduje od autorů uhrazení jakýchkoli publikačních poplatků (APC, ASC). Výdaje spojené s vydáváním časopisu jsou hrazeny z institucionální podpory Masarykovy univerzity.

Forma bibliografických odkazů (v seznamu pramenů a literatury)

Monografie

VODIČKA, Felix

1994 Počátky krásné prózy novočeské (Praha: H+H)

Příspěvek v konferenčním sborníku nebo kapitola v knize

JANOUŠEK, Pavel

1995 „Drama jako metodologický problém“, in KUBÍNOVÁ, Marie (ed.): O poetice literárních druhů (Praha: Ústav pro českou literaturu AV), s. 170–190

Článek v časopise

HULPACH, Vladimír

1992 „Deset večerů s pohádkou“, Zlatý máj 1992, roč. 36, č. 6, s. 372

Novinový článek

GROSSMANN, Jan

1947 „Na okraj Halasova Ladění“, in Svobodné noviny, 27. 7. 1947, s. 5

Archivní pramen

Je třeba pokud možno uvést: místo uložení (název archivu), název fondu, příp. jeho části, signaturu, karton, inventární číslo, typ dokumentu, dataci, případně adresáta a původce.

Elektronické zdroje

MALÝ, Radek

2019 „Progresivní a umělecká – současná česká literatura pro děti a mládež“, in Goethe-Institut.de [online]. květen 2019 [citováno 20. 11. 2019]. Dostupné z:  https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/the/anf/21549281.html

Další informace

  • Názvy publikací, děl, zdrojových dokumentů (časopisů, novin) uvádíme v kurzívě. Naopak názvy jednotlivých kapitol, samostatně nevydaných povídek či básní apod. normálním písmem.
  • Pokud užívá autor dva nebo více pramenů od jednoho autora se stejným vročením, lze jej odlišit malými písmeny např. (NOVÁK 1939a, NOVÁK 1939b apod.).
  • Má-li zdroj dva nebo tři autory, oddělují se příjmení pomlkou, má-li více autorů, lze použít formu „et al.“
  • Odkazy uvádíme formou poznámek v textu, zpravidla v závorce, ve formě: příjmení autora (autorů), verzálkami, rok vydání zdroje, strana (NOVÁK 1939: 556).
  • Pokud pochází následující poznámka z téhož zdroje, užíváme formu IBID.: č. příslušné strany.
  • Citace z pramenů i literatury uvádíme v uvozovkách dole a nahoře, při kratší citaci začleněné do textu, v případě obsáhlejších citací (více než 2 ř.) samostatně ve zúženém odstavci.
  • V seznamu literatury není nutné uvádět ISBN případně ISSN, označení editora ve formě „ed.“, redaktorů „eds.“.

Obrazové přílohy

Kromě popisky přílohy (např. Obr. 1, Titulní list prvního vydání Rukopisu královédvorského) je nutné u uvést její zdroj formou bibliografického odkazu.

Umístění obrazové přílohy autoři označí na příslušném místě v textu a zašlou ji v přiloženém souboru (JPG, TIFF apod.) v tiskové kvalitě (nejméně 300 DPI).