Pro autory

Podmínky přijímání příspěvků

Časopis Graeco-Latina Brunensia je recenzovaný vědecký časopis a v něm zveřejněné příspěvky musí proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Redakční rada při rozhodování o uveřejnění rukopisu vychází z hodnocení nezávislých odborníků. Časopis GLB se tematicky zaměřuje na oblast klasické filologie, klasické archeologie, starověkých dějin, medievistiky a příbuzných oborů. Přijímány jsou rukopisy v angličtině, němčině, italštině, francouzštině, španělštině a latině, případně v češtině a slovenštině (u příspěvků tematizujících problematiku medievistických a neolatinistických textů bohemikální a slovacikální provenience), zaslané v textovém formátu Word (.doc, .rtf) a jako .pdf na e-mailovou adresu redakce.

Formální úprava příspěvků

Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou je u odborného článku maximálně 35 000 znaků (přijetí delších příspěvků redakce podmiňuje předchozí domluvou), u recenzí, zpráv a informací 7 000 znaků. Rukopis příspěvků musí vedle vlastního textu zahrnovat i anglický abstrakt a klíčová slova v angličtině, vše obvykle v rozsahu 1 800 znaků.

Cizojazyčné příspěvky jsou přijímány po provedení důkladné jazykové korektury, nejlépe rodilým mluvčím s příslušným vzděláním. Všechny zaslané články jsou posouzeny redakcí z hlediska dodržení požadované formální úpravy. Příspěvky, které úpravu porušují, jsou zaslány autorovi k úpravě. Redakce si vyhrazuje právo provést jazykové a formální úpravy textu (autor má možnost posoudit je při korektuře, zásahy do standardního formátu časopisu nicméně nejsou možné).

Pravidla pro úpravu příspěvků

Řádkování: 1.

Velikost písma: 12 bodů

Písmo: „UNICODE“ Times New Roman (Palatino Lino Type), včetně klasické řečtiny; v případě využití zvláštních fontů redakce žádá o jejich zaslání zároveň s příspěvkem.

Obrazové a další přílohy: nejlépe ve zvláštních souborech.

Systém zkratek citací antických děl: redakce doporučuje využít soupisu uveřejněného v latinském slovníku Thesaurus Linguae Latinae a v řeckém slovníku „LIDDELL-SCOTT“; u středověkých děl, kde není jednotný úzus, doporučuje redakce autorům zavést vlastní zkratky (seznam vlastních zkratek uveďte na začátku bibliografie).

Citační odkazy: redakce doporučuje uvádět krátké citační odkazy v textu, delší v poznámkách pod čarou, vždy ve zkrácené podobě: Canfora (2001: pp. 45-58); Canfora (2001a: p. 58f.) apod.

Jméno autora a afiliace: na začátku každého příspěvku bude uveden název (v jazyce příspěvku a v angličtině), jméno autora; na konci jméno s tituly, úplná adresa jeho profesního působiště a emailová adresa.

Abstrakt a klíčová slova: před vlastním textem příspěvku bude uveden anglický abstrakt a anglická klíčová slova.

Poznámky pod čarou / tabulky: výhradně automatické, generované programem Word;

Citáty latinských textů, názvy literárních děl, knih apod.: psát kurzívou (Italic).

 

Soupis bibliografie: na konci každého příspěvku musí být seznam použité literatury v následující podobě (dle zásad APA style):

monografie a edice původních textů:
Vachala, B. & Verner, M. & Bareš, L. (1997). Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha: Karolinum.

Kazhdan, A., & Constable, G. (1982). People and Power in Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies. Washington: Dumbarton Oaks.

článek v periodiku:
Tansey, P. (2000). The inauguration of Lentulus Niger. American Journal of Philology, 121, 237–258.

Mištinová, A. (2000). The Janua lingvarum reserata of Jan Amos Comenius and the Ianua linguarum of William Bathe. Acta Comeniana, 14(38), 53–84.

část knihy, kapitola sborníku:
Kroon, C. (2014). Causality, Coherence and Latin ‘Connectives’: A Discourse Pragmatic Approach. In A. Morel-Alizon, & J.-F. Thomas (Eds.), La causalité en Latin (pp. 67–85). Paris: L’Harmattan.

Morgan, T. (2004). Educational Values. In L. Holford-Strevens – A. Vardi, (Eds.), The Worlds of Aulus Gellius. (volume 1, pp. 187–205). Oxford: University Press.

internetový příspěvek:
Oikonomopoulou, K. (2005). Leofranc Holford-Strevens, Aulus Gellius – An Antonine Scholar and his Achievement (Rev.). BMCR, 2005.01.29. Retrieved from http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/2005-01-29.html

Andoková, M. (2016). The role of captatio benevolentiae in the interaction between the speaker and his audience in Antiquity and today. Systasis, 29, 1–14. Retrieved from http://www.systasis.org/pdfs/systasis_29_1.pdf

Appleby, N. (2010). Labelling the innocent: how government counterterrorism advice creates labels that contribute to the problem. Critical Studies on Terrorism, 3(3), 421-436. https: //doi.org/10.1080/17539153.2010.521643

 

Pravidla pro úpravu příspěvků ke stažení ve formátu PDF.