Pro autory

Pravidla přijetí článku

Přijímáme příspěvky do všech rubrik v českém, slovenském a anglickém jazyce. Nedílnou součástí hlavního článku (max. 54 000 znaků – 30 normostran) je abstrakt (max. 800 znaků včetně mezer), afiliace autora (max. 200 znaků – působiště, profesní profilace, elektronický kontakt) a 5 klíčových slov v jazyce článku. Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvku, který bude v aktuálním čísle publikován.

Rubriky

  • studie (recenzovaná část)
  • metodické a informační texty
  • medailony osobností
  • recenze literatury
  • muzejní kritika
  • zprávy z oboru

Termíny

  • Uzávěrka jarního čísla je vždy 31. 1.
  • Uzávěrka podzimního čísla je vždy 31. 8.

Pokyny pro autory

Rukopisy předkládejte ve formátu word.doc, word.docx. Písmo – Times New Roman 12 pt., řádkování 1,5. Obrázky v rozlišení nejméně 300 dpi v maximálním počtu 5 fotografií na článek (formát jpg, tiff) ukládejte vždy separátně. Popisky obrázku přikládejte ve zvláštním souboru s označením obrázků Obr. 1. Tabulky značte stejně jako obrázky a odevzdávejte jako samostatný soubor ve zdrojovém formátu (Excel).

Korespondenční adresa: museologica.brunensia@phil.muni.cz – do předmětu zprávy uvádějte MB – příspěvek + jméno autora.

Jazyk příspěvků: čeština, slovenština nebo angličtina.

Klíčová slova: 5 slov v jazyce článku.

Citační pravidla

Citace se řídí citační normou ČSN ISO 690.

Veškeré poznámky uvádějte pod čarou.
Názvy titulů uvádějte v původním jazyce.

1. Monografie (u více než 3 autorů citujte publikaci pod názvem)

EDSON, Gary. International Directory of Museum Training. London, New York: Routledge, 1995. ISBN 0-415-12257-0.

FALK, John H. a Lynn D. DIERKING. Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. Oxford: AltaMira Press, 2000. ISBN 0-7425-0295-3.

BRODESSER, Slavomír, Jan BŘEČKA a Jiří MIKULKA. K poznání a slávě země. Dějiny Moravského zemského muzea. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. ISBN 80-7028-193-9.

2. Článek v periodiku

SCHNEIDER, Evžen. Specifické vzdělávání muzejních pracovníků a jeho usoustavnění v ČSR. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, s. 85–126.

DOUŠA, Pavel. Ústřední muzeologický kabinet 1955–1989. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2011, roč. 49, č. 1, s. 3–14. ISSN 1803-0386.

3. Článek ve sborníku, příspěvek v monografii

NEUSTUPNÝ, Jiří. Teorie ne návod k praxi. In STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, s. 18–19.

INGLE, Marilyn. Pupils´ perceptions of museum education sessions. In HOOPER-GREENHILL, Eilean. The Educational Role of the Museum. London, New York: Routledge, 1994, s. 316–323. ISBN 0-415-11287-7.

4. Archivní materiál

Plná citace (v článku): Národní archiv v Praze. Fond 1005 – Úřad říšského protektora, kart. 534, sign. I – 10 V – 3 – 1 – Musea v Protektorátě – všeobecně a jednotlivě 1939 – 1944. Zpráva vrchnímu vládnímu radovi von Bothovi s názvem Der Jude Iltis als Begründer der Gregor Mendel – Museum in Brünn.

Zkrácená citace (v soupisu zdrojů): Národní archiv v Praze. Fond 1005 – Úřad říšského protektora, kart. 534.

5. Elektronický zdroj

Webové stránky: Ústav archeologie a muzeologie, oddělení muzeologie [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009 [cit. 2014-09-22]. Dostupný z www: http://www.phil.muni.cz/waom.

Článek na webu: STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Muzeologie hledá sebe sama. In Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009 [cit. 2014-09-22]. Dostupný z www: http://www.phil.muni.cz/unesco/Cesky/clanek_8.html.

Publikace na webu: DODD, Jocelyn a Ceri JONES. Mind, body, spirit: How museums impact health and wellbeing [online]. Leicester: University of Leicester, School of Museum Studies, Research Centre for Museums and Galleries, June 2014 [cit. 2015-11-19]. Dostupný z www: https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/publications/mind-body-spirit-report. ISBN 978-1-898489-49-8.