Publikační etika

Povinnosti autora

1) Autoři jsou povinni akceptovat výsledky recenzního řízení a upravit svůj text dle pokynů obsažených v posudcích recenzentů. Ve zvláštních případech je možné se s opodstatněnými výhradami obrátit na redaktory časopisu, případně svůj příspěvek stáhnout z dalšího redakčního zpracování.

2) Jako spoluautoři studie budou uvedeni pouze ti, kdo výraznou měrou přispěli k celkové koncepci, podobě či provedení předkládané studie. Pokud se na některých podstatných aspektech výzkumného projektu podílely další osoby, měly by být v textu taktéž zmíněny.

3) Autoři odpovídají za původnost a pravdivost příspěvku.

4) Autoři nesou zodpovědnost za řádné ocitování děl jiných autorů, která byla pro předkládanou práci zásadní nebo významnou měrou ovlivnila její obsah. Musí se přitom řídit platnými citačními pravidly časopisu Museologica Brunensia (viz Pokyny pro autory).

5) Text příspěvku ani jeho převážná část nesmí být autory poskytnuty k publikování redakcím jiných časopisů či editorům neperiodických publikací. Neetické je také souběžné předložení identického textu do dalšího časopisu.

6) Autoři mají za povinnost uvést v textu všechny finanční nebo jakékoli jiné podstatné střety zájmů, jež mohou ovlivnit výsledky a závěry předložené studie. V článku tak musí být uveřejněny veškeré zdroje finanční podpory výzkumu.

7) Pokud autor v již publikovaném textu dodatečně nalezne závažný omyl či nepřesnost, musí o tom neprodleně informovat redaktora nebo vydavatele časopisu a následně s nimi spolupracovat na jeho stažení, případně uveřejnění oznámení o následné opravě článku.

Povinnosti recenzentů

1) Podstatou recenzního řízení je napomoci redakční radě rozhodnutí o publikování příspěvku. Komunikace s autorem i recenzentem může přispět ke zkvalitnění původně dodaného rukopisu.

2) Povinností recenzenta, jenž se necítí být povolán k posouzení předloženého textu, nebo si je vědom, že nebude moci vyhotovit posudek v dohodnutém termínu, je oznámit tyto skutečnosti redaktorovi, který neprodleně zahájí oslovení jiných vhodných kandidátů.

3) Recenze musí být prováděny objektivně, bez osobní zaujatosti vůči autorovi.

4) Recenzenti nesmí zneužít data a informace uvedené v předloženém příspěvku pro osobní či jakékoli jiné účely. S obsahem rukopisu nesmí být během recenzního řízení seznámeny další osoby, přičemž recenzent s nimi nemůže, bez předchozího schválení redaktorem, ani konzultovat.

5) Recenzenti jsou povinni upozornit na chybějící významné tituly k danému tématu. Zároveň musí redaktorovi sdělit jakoukoli podstatnou podobnost mezi posuzovaným textem a dalšími informačními zdroji.

6) Recenzenti jsou povinni odmítnout vypracování posudků v případě, že by mohlo dojít ke střetu zájmů z důvodů konkurenčních, profesních či soukromých vztahů k osobám, organizacím a institucím spjatých s předloženou prací či předchozí spoluprací na daném projektu výzkumu.

Povinnosti redakce

1) Všechny články publikované v časopise Museologica Brunensia procházejí prvotním posouzením redakcí časopisu, která zajistí následné oboustranně anonymní recenzní řízení minimálně dvěma recenzenty.

2) Redakce posuzuje rukopis podle jeho tematického a formálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo politické smýšlení autora.

3) Členové redakce nesmí sdělit žádné informace o předkládaném rukopisu nikomu jinému než jeho autorovi, recenzentům nebo potenciálním recenzentům, dalším redakčním poradcům či vydavateli časopisu.

4) Redakční rada rozhoduje o zařazení a pořadí, v němž budou publikovány články, které úspěšně prošly recenzním řízením. U textů do rubrik metodické a informační texty, medailony osobností, recenze literatury, muzejní kritika a zprávy z oboru, které recenzním řízením neprocházejí, je rozhodnutí o zveřejnění textů zcela v kompetencích redakce. Ta se řídí politikou redakční rady časopisu a postupuje také v souladu s platnými právními předpisy, pokud jde o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Své rozhodnutí může redakce konzultovat s recenzenty.

5) Redaktor nesmí bez písemného souhlasu autorů použít nepublikované materiály pro účely svého vlastního výzkumu. Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Redaktor odpovídá za to, že redakční rozhodnutí nebudou žádným způsobem ovlivněna příjmy z komerčních aktivit.

6) Redakce zajišťuje spravedlivé recenzní řízení a jeho odpovídající průběh. Redaktor je povinen odmítnout účast na posuzování rukopisů nebo je povinen požádat jiného redaktora nebo člena redakční rady o zajištění recenze a posouzení, pokud by došlo ke střetu zájmů v důsledku konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných autorských a institucionálních vazbách. Pokud redaktor zjistí jakýkoli střet zájmů po opublikování příslušného textu, musí uveřejnit příslušné opravy, případně mohou být podniknuty další kroky, jako například zveřejnění oznámení o stažení článku nebo upozornění na možné pochybení v článku.

Povinnosti vydavatele

1) Časopis Museologica Brunensia dbá na to, aby ve spolupráci s redaktory byly jasně definovány role vydavatele a redaktorů tak, aby byla zajištěna autonomie redakčních rozhodnutí, a to bez ovlivnění inzerenty nebo dalšími partnery z komerční sféry.

2) Chráníme duševní vlastnictví a autorská práva časopisu Museologica Brunensia, jeho značek, autorů a publikačních partnerů tím, že prezentujeme a uchováváme finální publikovanou verzi každého článku. Časopis Museologica Brunensia zaručuje integritu a transparentnost jednotlivých publikovaných článků s ohledem na střet zájmů, financování publikace a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumného pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy, objasnění a stažení článků a včasné publikování obsahu.

3) V případě domnělého nebo prokázaného vědecké pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství podnikne vydavatel, v úzké spolupráci s redaktory, veškeré kroky nezbytné k vyjasnění situace a opravě předmětného článku. Součástí tohoto postupu je bezodkladné publikování oznámení o opravě, případně, v nejzávažnějších případech, stažení dotčené práce.