Pokyny pro autory

Podmínky přijímání příspěvků

Přijímány jsou rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině. Rukopisy zasílejte na emailovou adresu musicologica.brunensia@phil.muni.cz v textovém formátu Word. Rozsah příspěvků, včetně mezer a poznámek pod čarou, je maximálně 15 000–40 000 znaků v úpravě podle normy ČSN ISO 690. Rukopisy statí musí vedle vlastního textu zahrnovat anglický abstrakt, klíčová slova v angličtině, afiliaci autora a bibliografii.

První číslo vychází k 31. 6. daného roku, druhé číslo vychází k 31. 12. daného roku. Termín pro zasílání rukopisů je nejpozději 5 měsíců před datem vydání konkrétního čísla.

Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.

Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, zároveň s prvním rukopisem, jejž redakci nabízejí, dávají k dispozici i svou plnou adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

Recenzní řízení probíhá výhradně formou double-blind peer review.

Časopis Musicologica Brunensia nevyžaduje od autorů uhrazení jakýchkoli publikačních poplatků (APC, ASC). Výdaje spojené s vydáváním časopisu jsou hrazeny z institucionální podpory Masarykovy univerzity.

Formální náležitosti studií v časopise Musicologica Brunensia

Struktura příspěvku

 1. Název článku česky a anglicky
 2. Autor článku (bez titulů)
 3. Stať (členěná do přiměřeného počtu podkapitol) 
 4. Afiliace autora (e-mailový kontakt, pracoviště a pozice autora)
 5. Abstrakt v anglickém jazyce (max. celkem 900 zn.)
 6. Klíčová slova anglicky
 7. Soupis bibliografie

Pravidla odkazování a citování

Základem formální úpravy je norma ČSN ISO 690.

Vybrané příklady:

Monografie
HELFERT, Vladimír. Česká moderní hudba: studie o české hudební tvořivosti. 1. vyd. Olomouc: Index, 1936, s. 28-29.

Příspěvek v konferenčním sborníku
DAHLHAUS, Carl. Über die Idee des Nationalismus in der Musik des 19. Jahrhunderts. In Idea národnosti a novodobá hudba. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1973, s. 426-435.

Kapitola v kolektivní monografii
ŠTĚDROŇ, Miloš. Elektronika a konkrétní hudba: Marginálie o některých momentech vývoje elektronické a konkrétní hudby v Brně konce 60. a začátku 70. let. In Umění a nová média. Martin Flašar – Jana Horáková – Petr Macek (eds.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 56-59.

Článek v časopise
FUKAČ, Jiří. Kam směřuje dvořákovské vědění. Opus musicum, 1983, roč. 15, č. 3, s. 65-67.

Novinový článek
JANÁČEK, Leoš. Moje Lašsko. Lidové noviny, roč. XXXVI, č. 269, 27. 5. 1928, s. 39.

Archivní pramen
Je třeba pokud možno uvést: místo uložení (název archivu), název fondu, příp. jeho části, signaturu, karton, inventární číslo, typ dokumentu, dataci, případně adresáta a původce. Pro uložení hudebnin je vhodné používat RISM sigla.

Příklad:
Moravský zemský archiv (dále jen MZA), fond B 280 Zemský národní výbor Brno. Prezidium (dále jen B 280-P), inv. č. 6, sign. III/1, kart. 353, f. 83, Zpravodajské hlášení SNB z 29. 3. 1947.

Elektronické zdroje

CD-ROM
NOVÁ, Hana. Elektronické informační zdroje v knihovnách České republiky.
Informace na dlani 2001=Informácie na dlani 2001 [CD-ROM]. Praha:
Albertina Icome Praha; Bratislava: Albertina Icome Bratislava, 2001
[cit. 2001-09-24]. Adresář: /infos/infos2001/29.htm.

WWW stránky
BAUMAN, Zygmunt. Liquid Arts. Theory, Culture & Society [online]. 2007, 24, 117. [cit. 2010-10-15]. Dostupné z: <http://tcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/1/117>.

Povinné údaje pro citace el. dokumentů:
Druh nosiče: [online] / [CD-ROM]
Datum citace: [cit. 22. září 2003] / [cit. 2003–09–22]
Přístup ke zdroji: Dostupné z: http://... / URL: ...
Verze: poslední úpravy 12. 6. 2002

Další informace 

 • Názvy děl a publikací uvádíme v kurzívě.
 • Pokud užíváte dva nebo více pramenů od jednoho autora se stejným vročením, lze jej odlišit malými písmeny.
 • Jsou-li dva nebo tři autoři, oddělují se jména pomlčkou, je-li více autorů, další se vynechají a za poslední jméno se připojí „et al.“ (et alii).
 • „In“ se užívá pouze u kolektivních monografií a sborníků.
 • ISBN není nutné uvádět.
 • Odkazy uvádíme formou poznámek pod čarou na téže straně.
 • Při prvním odkazu uvést plný bibliografický údaj, při druhé a další citaci „op. cit.“ (PEČMAN, op. cit., s. 142.) 
 • Při následné citaci z téhož dokumentu stačí „Ibid., s. xx-yy.“
 • citáty uvádíme v kurzívě a v uvozovkách dole a nahoře.

Příklad:
„[...] theory [of information] - which is valuable for technological communications – has proved incapable of giving the characteristics of aesthetic value even for a simple melody of J. S. Bach. Identifications of music with message, with communication, and with language are schematizations whose tendency is towards absurdities and desiccations.”

Obrazové přílohy

Přílohy označujeme: Př. 1, Obr. 1, Tab. 1...
Uvádíme zdroj obr. přílohy:
Př. 1 Titulní strana klavírního výtahu z Melusiny od Conradina Kreutzera, Vienna 1833. Zdroj: Notendrucke aus der Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, München, Bayerische Staatsbibliothek, 2 Mus. pr. 4424.

Obrazové přílohy uvádíme na jejich pozici v textu, zároveň v přiloženém souboru (JPG, TIFF apod.) v tiskové kvalitě (300 DPI).