Recenzní řízení

Redakce časopisu si vyhrazuje právo zamítnout příspěvek z formálních či obsahových důvodů ještě před zahájením vlastního recenzního řízení. V něm je každý příspěvek postoupen dvěma nezávislým recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Posuzována je zejména originalita a odborný přínos příspěvku. Na základě připomínek může být autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě oboustranného odmítnutí je takový příspěvek vyřazen z dalšího posuzování.

Požadavky recenzního řízení

Během anonymního recenzního řízení jsou posuzovány následující požadavky:

  • originalita příspěvku,
  • aktuálnost výzkumu,
  • možnosti dalšího výzkumu v této tematické oblasti,
  • návaznost na předchozí práce autora / stávající výzkum v této oblasti,
  • relevance formální stránky příspěvku (rozsah, použití odkazů a citací, volba zdrojů, uvedení klíčových slov, abstraktu, bibliografie).

Výsledky recenzního řízení

Standardní typy rozhodnutí užívané časopisem Musicologica Brunensia jsou:

Přijat – v případě, že příspěvek je vhodný pro zveřejnění v jeho současné podobě.

Vhodný k publikování po úpravě – v případě, že studie vyžaduje změny, jako je rozšíření použité literatury, prohloubení argumentace nebo přepis části textu.

Odmítnut – v případě, že příspěvek není vhodný k uveřejnění v tomto časopisu nebo pokud by nutné úpravy vedly k zásadním změnám významu příspěvku. 

 

Pro další informace viz také stránku Publikační etika.