Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi

Pavlína Mazáčová

Abstrakt


Příspěvek reflektuje kontext aktuální Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020 především v akcentu vzdělávací funkce knihoven v oblasti celoživotního a občanského vzdělávání.  Cílové skupiny vzdělávání v knihovnách jsou mimo jiné definovány sociokulturními specifiky, ať jde
o děti ze sociálně vyloučeného prostředí, nebo o dospělé se speciálními potřebami.  Poznání a pochopení této sociokulturní jedinečnosti může knihovníkům pomoci jednak v porozumění informačním a vzdělávacím potřebám různých cílových skupin uživatelů, jednak v designování vhodných nástrojů a forem proinkluzivního vzdělávání.  Cílem příspěvku je tedy v deskripci ukázat pojetí sociální inkluze v edukační teorii a praxi učících knihovníků, směřující k podpoře celoživotního kompetenčního vzdělávání uživatelů.

Klíčová slova


celoživotní vzdělávání, informační gramotnost, inkluze, knihovny, mediální gramotnost, neformální vzdělávání, pedagogika, primární a sekundární vzdělávání, sociální inkluze, sociální vyloučení, učící knihovník

https://doi.org/10.5817/ProIn2017-2-3

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alexiadou, N. (2002): Social inclusion and social exclusion in England: tensions in education policy, Journal of Education Policy, 17(1), s. 71–86.

Baslerová, P., Felcmanová, L. & Michalík, J. (2015): Podpůrná opatření ve vzdělávání [online]. Praha: Člověk v tísni, s. 11. [cit. 2017-07-27]. ISBN 978-80-87456-57-6. Dostupné z: http://bit.ly/1Rkz5um

Blažejová, M. (2016): Informační chování žáků středních odborných škol při mimoškolní přípravě na vyučování. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kabinet informačních studií a knihovnictví, Brno, 106 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Pavlína Mazáčová. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/146061/ff_m/Blazejova_diplomova_prace.pdf.

Brander, P. a kol. (2006): Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Přel. Eva a Martin Potužníkovi. Praha: Argo. ISBN 80-7203-827-3.

Burchardt, T., J. Le Grand & Piachaud, D. (1999): Social Exclusion in Britain 1991–1995. Social Policy and Administration 33 (3): s. 227–244.

Butt-Posnik, J. & Geudens, T. (2006): Time for inclusion. Brussel: SALTO-YOUTH Inclusion Resource Center.

Cameron, S. & Field, A. (2000): Community, ethnicity and neighbourhood, Housing Studies, 15(6), s. 827–43.

Čada, K., ed. (2015): Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Praha. Dostupné také z: https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_gac.pdf

Dervin, B. (2010): What Methodology Does To Theory: Sense-Making Methodology As Exemplar. In: Library and Information Science [online]. © 2006–2008, [cit. 2017-07-29]. Dostupné z: http://lib-infoscience.blogspot.cz/2010/08/what-methodology-does-to-theory-sense.html

Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (Úř. věst. L 394, 30. 12. 2006, s. 10-18). [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090

Grizzle, A. et al. (2013): UNESCO. Media and Information Literacy: Policy & Strategy Guidelines. United Nations Educational, 196 s. ISBN 978-92-3-001239-7. Dostupné z: http://milunesco.unaoc.org/wp-content/uploads/2012/05/mil-policyguidelines.pdf.

Havlíčková, D. & Žárská, K. (2012): Kompetence v neformálním vzdělávání. Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ISBN 978-80-87449-18-9. Dostupné z: http://znv.nidv.cz/userfiles/file/KPZ/vystupy/06-unv/kompetence-v-neformalnim-vzdelavani.pdf

Hloušková, L. (2014): Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica, [S.l.], v. 19, n. 2, s. 11-38. ISSN 1803-7437. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/734/828.

Hunt, J. (2005): Combating Social Exclusion: The EU’s Contribution. Journal of Social Welfare and Family Law, 27 (1): s. 113–120.

Chrisholm, L., Hoskins, B. & Glahn, Ch. (eds.) (2005): Trading up – potential and performance in non-formal learning. Strasbourg: Council of Europe. ISBN 92-871- 5765-0.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020 (2016): Ústřední knihovnická rada ČR [online]. [cit. 2017-07-20] Dostupné z: http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/

Kosková, H. (2011): Klíčové faktory ovlivňující sociální inkluzi mladých lidí v programu Mládež v akci. Praha, 73 s. Diplomová práce. Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Vedoucí práce Karel Čada. Dostupné také z: http://www.pvsps.cz/dev/data/2017/03/22/13/koskova_kelena.pdf

Mareš, P. (2000): Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 36(3), s. 285–297. ISSN 0038-0288.

Mazáčová, P. (2017): Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační gramotnosti. Proinflow : časopis pro informační vědy [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, roč. 9, č. 1, s. 24-5. ISSN 1804-2406. [cit. 2017-07-29]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1611/1850

Mazáčová, P. & Chalupník, R. (2016): Učící knihovník a vzdělávací technologie. IT lib, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, roč. 20, č. 2, s. 18-24. [online]. [cit. 2017-06-28]. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/18_ucici%20knihovnik.pdf

MŠMT (2016): Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018. Praha [online]. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-na-obdobi-2016-2018

Prázová, I., Homolová, K., Landová, H., & Richter, V. (2014): České děti jako čtenáři. Brno: Host. ISBN 978-80-7491-492-8.

Rabušicová, M., Kamanová, L. & Pevná, K. (2014). Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia Paedagogica, 19(1), 103-124. [cit. 2017-07-27]. doi: http://dx.doi.org/10.5817/SP2014-1-6

Steinert, H. & Pilgram, A. (2003): Welfare from Below: Struggles Against Social Exclusion in Europe. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, s. 5