Informační vzdělávání pedagogů

Jiří Potáček

Abstrakt


Ve vzdělávacím procesu zaujímá pedagog významnou pozici tím, že je předavatelem informací, které sám získává z různých zdrojů, a vyučuje další generace. Proto je důležité provádět informační vzdělávání pedagogů, aby měli přehled o existenci informačních zdrojů v rámci svého odborného profilu, aby také dokázali třídit a posuzovat získané informace a vhodným způsobem je prezentovat studujícím. Na Mendelově univerzitě je akreditován studijní program „Učitelství odborných předmětů“ a „Učitelství odborné výchovy a praktického vzdělávání“ v bakalářském studiu, a to v prezenční a distanční formě dalšího odborného vzdělávání, v němž je již po dvě desetiletí zařazen i předmět Informační technologie ve výuce.

Information Education of Pedagogues

Pedagogue has significant position in the education process as a transmitter of information, which he extracts from different information sources and teaches students of next generation. Therefore is important an informative education of pedagogues to have survey about existence of information sources in their special profile. Pedagogues must be able to sort and to critize obtained information and suitable present it to students. On Mendel University is study programme for teachers of special objects and for teachers of special and practical education in bachelor studies for day students and for adult education in special pedagogic education. Already during twenty years subject ˝Information technology˝ is putting on in this education programme.

 

Jiří Potáček

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

 

 


Klíčová slova


vzdělávání, univerzita, pedagog, informace

https://doi.org/10.5817/ProIn2010-2-11

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

  1. MÁCHAL, Pavel; LINHARTOVÁ, Dana. Koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu na léta 2008-2013. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008. 150 s. ISBN 978-80-7375-195-1.
  2. POTÁČEK, J. Informační výchova středoškolských učitelů. Sborník z konference 29. 1. 2004, Brno 2004, Moravská zemská knihovna.
  3. POTÁČEK, J. Informační zdroje a celoživotním vzdělávání. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 5/2 [cit. 2010-09-26]. Dostupný z: <http://www.ikaros.cz/node/6171>. ISSN 1212-5075.
  4. POTÁČEK, J. Pedagog v záplavě informací. In Sborník z konference ICOLLE 2010, Brno, 14. 9. 2010. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7302-154-2.