Kde nechala škola díru: m-learning aneb Vzdělání pro záškoláky

Michal Lorenz

Abstrakt


Příspěvek představuje koncept mobilního vzdělávání a jeho role v měnící se kultuře vzdělávání na univerzitě. Po krátkém vymezení ostatních přístupů ve vzdělávání – c-learningu, e-learningu a u-learningu, jsou představena nejběžnější mobilní zařízení a typy učení, které m-learning podporuje. Zmíněny jsou mobilní vzdělávací hry a základní přístupy k m-learningovým aktivitám, které se podílejí na vzniku učení 2.0. Následují příklady použití m-learningu ve školách a v knihovnách. V závěru příspěvku je vyhodnocena anketa „Jste připraveni na vzdělávání pomocí m-learningu?“, kterou vyplnilo celkem 274 studentů a 26 přednášejících z Masarykovy univerzity. Anketa mapuje dostupné vybavení a vnímání připravenosti studentů a vyučujících na implementaci m-learningu do běžné výuky.

Where school let a hole yawn: m-learning or education for truants

The contribution presents concept of m-learning and its function in changing educational culture of university. At the beginning c-learning, e-learning and u-learning concepts are introduced as instantiation of others approaches to education. The most common mobile devices, styles of learning and approaches to m-learning activities as well as mobile educational games and learning 2.0 are mentioned. Follow examples of m-learning use in schools and libraries . Finally result of "Are you ready for m-learning?" questionnaire gathered from 274 students and 26 lectors of Masaryk University is interpreted.

 

Michal Lorenz

Kabinet informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně


Klíčová slova


vzdělávací proces, souvislá učící se kultura, situované učení, průzkum připravenosti na m-learning, mobilní ICT, m-learning, e-learning

https://doi.org/10.5817/ProIn2010-2-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 1. ALEXANDER, Bryan. Going Nomadic: Mobile Learning in Higher Education. Educause Review. 2004, Vol. 39, No. 5, s. 28-35.
 2. BELL, Steven J. Creating Learning Libraries in Support of Seamless Learning Cultures. College & Undergraduate Libraries. 2000, Vol. 6, No. 2, s. 45-58. | DOI 10.1300/J106v06n02_05
 3. BRDIČKA, Bořivoj. Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. In NEJEZCHLEBOVÁ, Jana (ed.). Informační gramotnost: Vzdělávání člověka pro 21. století. 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna, 2008, s. 19-25. ISBN 978-80-7051-179-4.
 4. BRIDGES, Laurine; HANNAH, Gascho Rempel; GRIGGS, Kimberly. Making the case for a fully mobile library web site: from floor maps to the catalog. Reference Services Seview. 2010, Vol. 38, No. 2, s. 309-320.
 5. BROWN, John Seely; ADLER, Richard P. Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0. Educause Review. 2008, Vol. 43, No. 1, s. 16-32.
 6. BROWN, John Seely; COLLINS, Allan; DUGUID, Paul. Situated Cognition and the Culture of Learning. Educational Researcher. Vol. 18, No. 1, s. 32-42. | DOI 10.3102/0013189X018001032
 7. CORBELL, Joseph Rene; VALDES-CORBELL, Maria Elena. Are You Ready for Mobile Learning? Educause Quarterly. 2007, Vol. 30, No. 2, s. 51-58.
 8. Definition of Action Learning. James Thornton Institute of Leadership and Team Development [online]. [cit. 2010-09-27]. Dostupný z: <http://www.jtiltd.com/al_definitions.htm>.
 9. DONNELLY, Kimberley M. Building the Learning Library: Where Do We Start? College & Undergraduate Libraries. 2000, Vol. 6, No. 2, s. 59-75. | DOI 10.1300/J106v06n02_06
 10. McGRENERE, Joanna; HO, Wayne. Affordances: Clarifying and Evolving a Concept. In Proceedings of Graphics Interface 2000 [online]. Montreal : Lawrence Erlbaum Associates, 2000 [cit. 2009 -01-06], s. 179-186. Dostupný z: <http://www.graphicsinterface.org/proceedings/2000/177/PDFpaper177.pdf>.
 11. HAHN, Jim. Mobile Learning for the Twenty-First Century Librarian. Reference Services Review. 2008, Vol. 36, No. 3, s. 272-288.
 12. HERRINGTON, Jan et al. New Technologies, New Pedagogies: Mobile Learning in Higher Education [online]. Wollongong : University of Wollongong, 2009. 138 s. [cit. 2010-09-27]. Dostupný z: <http://ro.uow.edu.au/newtech/>. ISBN 978-1-74128-169-9.
 13. HMELO-SILVER, Cindy E. Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? Educational Psychology Review. 2004, Vol. 16, No. 3, s. 235-266. | DOI 10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3
 14. HUANG, Jen-Hung; LIN, Yu-Ru; CHUANG, Shu-Ting. Elucidating user behavior of mobile learning: A perspective of the extended technology acceptance model. The Electronic Library. 2007, Vol. 25, No. 5, s. 585-598.
 15. JANÍK, Tomáš. Vědní obory ve škole: Několik poznámek na okraj probíhající kurikulární reformy. MŠMT [online]. Článek v rámci projektu „Centrum základního výzkumu školního vzdělávání“, registrační číslo LC06046 [cit. 2010-10-02]. Dostupný z: <http://www.msmt.cz/file/9683_1_1/>.
 16. KLOPFER, Eric. Augmented Learning: Research and Design of Mobile Educational Games. Cambridge : The MIT Press, 2008. 251 s. ISBN 978-0-262-11315-1.
 17. POULOVÁ, Petra – SOKOLOVÁ, Marcela – ŠIMONOVÁ, Ivana. Předpoklady zavedení e-learningu do vysokoškolského vzdělávání a hodnocení jeho přínosu v procesu formování a rozvoje kompetencí studentů. Aula. 2010, roč. 18, č. 3, s. 20-27.
 18. PRUDKÝ, Libor; PABIAN, Petr; ŠIMA, Karel. České vysoké školství: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009. Praha : Grada, 2010. 159 s. ISBN 879-80-247-3009-7.
 19. ROSMAN, Pavel. M-learning – nové paradigma vzdělávání pomocí ICT. In Alternativní metody výuky 2007. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-129-2.
 20. TVRDÝ, Lubor. Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 158 s. ISBN 978-80-248-1729-3.
 21. YAHYA, Saadiah; AHMAD, Erny Arniza; JALIL, Kamarularifin Abd. The Definition and Characteristics of Ubiquitous Learning: A discussion. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT) [online]. 2010, Vol. 6, No. 1 [cit. 2010-29-09]. Dostupný z: <http://ijedict.dec.uwi.edu//include/getdoc.php?id=3851&article=785&mode=....
 22. ZIMOLA, Bedřich; BENDA, Radek. Virtuální vzdělávací prostředí na FAME UTB ve Zlíně – 2002 [online]. E-learn 2002. [cit. 2010-08-12], s. 117-123. Dostupný z: <ftp://ea-rtu.tuke.sk/ikt/elearn_zilina/e-learn_02_cd/zbornik/Zimola.pdf>.