Pojmové a tematické mapy ako nástroje informačnej ekológie

Jela Steinerová, Miriam Ondrišová, Lucie Lichnerová

Abstrakt


Predstavujú sa vybrané výsledky výskumu informačnej ekológie akademického informačného prostredia so zameraním na novšie nástroje organizácie poznania. V experimente bol obsah záverečných prác v odbore knižničná a informačná veda modelovaný s využitím pojmových máp a nástroja C-MapsTool. Predstavujú sa aj spracované tematické mapy na základe frekvenčnej analýzy kľúčových slov zo záverečných prác v priebehu posledných desiatich rokov. Základná hypotéza výskumu súvisela s predpokladom, že efektívna organizácia informácií obsahu prác môže podporiť ekologické využívanie informácií vo vzdelávaní, výskume a manažmente znalostí. Výsledky potvrdzujú potrebu venovať pozornosť obsahovým metadátam pri budovaní digitálnych knižníc, podporovať pojmové mapy ako súčasť terminológie, vzdelávania, výskumu a manažmentu znalostí.

Concept Maps and Topic Maps as Tools of Information Ecology 

We present selected results of the research of the information ecology of the academic information environment focused on new tools of knowledge organization. In an experiment the content of final theses in library and information science was modeled with the use of concept maps and C-MapsTool. Examples of topica maps derived form frequency analysis of keywords from final theses in the last ten years are described. The basic hypothesis suppossed that efficient organization of information can support ecological information use with possible support of education, research and knowledge management. Results confirm the need to develop content metadata in digital libraries, support concept maps as part of terminology, education, research and knowledge management.

 

Jela Steinerová, Miriam Ondrišová, Lucie Lichnerová

Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Klíčová slova


záverečné práce, tematické mapy, pojmové mapy, knižničná a informačná veda, informačná ekológia

https://doi.org/10.5817/ProIn2012-2-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Borgman, C. L., 2007. Scholarship in the digital age: information, infrastructure, and the internet, London: MIT Press. ISBN 978-0-262-02619-2.

Bourg, Chris, Ross, Coleman a Ricky Erway, 2009. Support for the Research Process: An Academic Library Manifesto. Report produced by OCLC Research [online] [cit. 2012-01-03]. Dostupné nat: http://www-oclc.org/research/publications/libraray/2009/2009-07.pdf

Case, Donald, 2002. Looking for information: a survey of research on information seeking, needs and behaviour. New York: Academic Press.

Cañas, A. J., et al., 2004. CmapTools: A Knowledge Modeling and Sharing Environment. In: Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, s. 125-133.

Davenport, Thomas H. a Laurence Prusak, 1997. Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge Environment. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-511168-0.

Hook, Peter A. a Katy Börner, 2005. Educational Knowledge Domain Visualizations: Tools to Navigate, Understand, and Internalize the Structure of Scholarly Knowledge and Expertise. In: NEW Directions in Cognitive Information Retrieval. Dordrecht: Springer, s. 187-208.

Huvila, I., 2006. The ecology of information work: a case study of bridging archaeological work and virtual reality based knowledge organization. Turku: Åbo Akademi University Press.

Choo, C.W., 2006. The knowing organization: how organizations use information to construct meaning, create knowledge, and make decisions. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-517678-2.

Ingwersen, Peter a Kalervo Järvelin, 2005. The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context. Dordrecht: Springer. ISBN 1-4020-3850-X.

ISO/IEC 13250: 2003, Information technology -- SGML applications -- Topic maps.

ISO/IEC 13250-2:2006, Information technology -- Topic Maps -- Part 2: Data model.

ISO/IEC 13250-3:2007, Information technology -- Topic Maps -- Part 3: XML syntax.

ISO/IEC 13250-4: 2009, Information technology -- Topic Maps -- Part 4: Canonicalization.

ISO/IEC 13250-6: 2010, Information technology -- Topic Maps -- Part 6: Compact syntax.

Johnsen, Lars, 2010. Topic Maps - From Information to Discourse Architecture. In: Journal of Information Architecture [online] [cit. 2012-01-15]. 2010, 2(1). Dostupné na: http://journalofia.org/volume2/issue1/02-johnsen/

Klavans, Richard a Kevin W. Boyack, 2007. Maps of Science: Forecasting Large Trends in Science. Berwyn, PA and Albuquerque, NM. Courtesy of Richard Klavans, SciTech Strategies, Inc. In: BÖRNER, Katy a Julie M. DAVIS, (eds.). The Power of Forecasts, Places and Spaces: Mapping Science [cit. 2010-11-08]. Dostupné na: http://scimaps.org

Kriššák, E., 2005. Nové prístupy k organizácii poznania v digitálnom informačnom prostredí [Diplomová práca]. Bratislava.

Lynch, Clifford, 2008. The Institutional Challenges of Cyberinfrastructure and e-Research [online]. In: EDUCAUSE Review, 2008, 43(6). (Nov./Dec. 2009) [cit. 2009-03-16]. Dostupné na: http://connect.educause.edu/Library/EDUCAUSE+Review/TheInstitutionalChal...

Nardi, B. A. a V.L. O´Day, 1999. Information Ecologies: Using Technology with Heart. Cambridge: MIT Press. ISBN 0-262-14066-7.

Novak, J. D a A.J. Cañas, 2006. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them. Technical Report IHMC CmapTools 2006-01. Pensacola: Florida Institute for Human and Machine Cognition.

ONDRIŠOVÁ, Miriam, 2011. Bibliometria [online]. Bratislava : Stimul, 2011 [cit. 2012-04-16]. ISBN 978-80-8127-035-2. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/MO_bibliometria.pdf

Smith, A., 2003. New Model Scholarship: How Will it Survive? [online]. Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources, 2003 [cit. 2012-01-03]. Dostupné na: http://www.clir.org

STEINEROVÁ, Jela, 1996. Teória informačného prieskumu. Bratislava: SlTK-CVTI.

Steinerová, Jela, 2005. Informačné správanie človeka v knižniciach a v elektronickom prostredí - dôsledky pre organizáciu poznatkov v digitálnych knižniciach. In: Infos 2005: Zborník príspevkov: Medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: CVTI, s. 149-160.

Steinerová, J., 2005. Informačné správanie: Pohľady informačnej vedy. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR. ISBN 80-85165-90-2.

Steinerová, J., 2007. Manifest o digitálnych knižniciach a využívanie informácií v informačnej spoločnosti. In: ITLib. 2007, 11(2), s. 15-19.

Steinerová, J., Grešková, M. a J. Šušol, 2007. Prieskum relevancie informácií: Výsledky rozhovorov s doktorandmi FiF UK. Bratislava: CVTI.

Steinerová, J., 2008. Informačné systémy v novej paradigme vzdelávania a výskumu In: ITLib [online]. Bratislava: Centrum VTI SR, 2008, 12(2) [cit. 2011-11-16]. Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib082/steinerova.htm

Steinerová, J., 2008a. Seeking relevance in the academic information use. In: Information research [online], 2008, 13(4), 1-11 [cit. 2010-11-09]. Dostupné na: http://informationr.net/ir/13-4/paper380.html

Steinerová, J., 2009. Informačná ekológia-východiská a perspektívy. In: Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského: Knižničná a informačná veda 22. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 7-30. ISBN 978-80-223-2698-8.

Steinerová, J., 2009a. Users´ Behavior and Institutional Repositories : Towards Information Ecology. In: Caslin 09. 16th International Seminar Caslin 2009: Institutional online repositories and Open Access. Pilsen: University of West Bohemia, s. 43-49. ISBN 978-90-7043-806-0.

Steinerová, J., 2010. Ecological dimensions of information literacy. In Information Research [online], 2010, 15(4), s. 1-14 [cit. 2012-01-03]. Dostupné na: http://InformationR.net

Steinerová, J., 2010a. Users´ relevance behavior and information ecology for digital libraries. In: ELAG. 2010: Book of Abstracts: Meeting new user expectations: 34. ELAG conference Helsinki, 8.-11.6.2010. Helsinki: University of Helsinki, s. 7.

Steinerová, J., 2010b. Veda 2.0: ekologické modely informačnej podpory vedeckej komunikácie. In: ITLib: Informačné technológie a knižnice. 2010, 14(4), 5-10.

Steinerová, J., 2010c. Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom prostredí [online]. Bratislava: Stimul [cit. 2012-01-03]. ISBN 978-80-89236-80-0. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/VIOPvEP.pdf

Steinerová, J., Grešková, M. a J. Ilavská, 2010. Informačné stratégie v elektronickom prostredí, Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978-80-223-2848-7.

Steinerová, J. et al., 2010. Informačné stratégie v elektronickom prostredí: pojmové mapy a slovník [CD-ROM]. Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-99-2.

Steinerová, J., 2011. Ekologické informačné stratégie - nový prístup k pojmovému modelovaniu. In: Inforum 2011: 17. konferencia o profesionálnych informačných zdrojoch, Praha, 24.-26.5.2011 [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-01-03]. Dostupné na: http://www.inforum.cz/pdf/2011/steinerova-jela.pdf

STEINEROVÁ, J., 2011a. Informačná ekológia akademického informačného prostredia. In: ITlib. 2011, 15(4), 5-12.

Steinerová, J., 2011b. Information ecology of the academic information environment in Slovakia. In: Information Ecology and Libraries: Proceedings of the international conference: Bratislava, Slovakia. 10-12 Oct. 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 37-51. ISBN 978-80-223-3087-9.

Steinerová, J., 2011c. Metodologické problémy výskumov informačnej vedy. In: ProInFlow [online], 2011, 3(1), 5-18 [cit. 2012-01-03]. Dostupné na: http://ww.proinflow.cz

Steinerová, J., 2011d. Premeny relevancie v informačnej vede. In: Knihovna. 2011, 22(2), 59-70.

Steinerová, J., (eds.), 2011. Information ecology and libraries: Proceedings of the international conference. Bratislava, 10-12 October 2011. Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978-80-223-3087-9.

STEINEROVÁ, J., et al., 2012. Informačná ekológia akademického informačného prostredia: Záverečná správa z výskumu VEGA 1/0429/10. Bratislava: Vydavateľstvo UK. ISBN 978-80-223-3178-4.