Bibliometrické mapování oboru knihovnictví a informační vědy v ČR

Lenka Němečková, Lucie Vavříková

Abstrakt


Článek se věnuje bibliometrickému mapování oboru knihovnictví a informační vědy v ČR. Cílem výzkumu bylo otestovat metodu bibliometrického mapování na autorkám relativně známém oboru a současně zmapovat různé pohledy na oblast knihovnictví a informační vědy v ČR. Záměrem dále bylo poukázat na skutečnost, jak různá vstupní data mohou poskytnout různý náhled na daný vědní obor, a prozkoumat možnost využití metody bibliometrického mapování pro sestavování analytických podkladů pro rozhodování. Zkoumána byla data reprezentující oblast vzdělávací, výzkumnou a oblast populárně odbornou. Pro vizualizaci a možnosti jejich srovnání bylo přistoupeno k vytvoření a využití vlastní klasifikace, data byla zatřízena do 1-N kategorií této klasifikace. Vizualizace byly provedeny pomocí softwaru VOSviewer. Každý zdroj dat poskytuje trochu jiný obraz o zpracovávaném oboru. Výsledné mapy ukazují silné a slabé stránky, znázorňují vztahy mezi nimi a poukazují na odlišnosti mezi těmito třemi perspektivami. Zkoumání potvrzuje, že byť s omezeními, lze tuto metodu poměrně jednoduše využít k analytickým účelům.


Bibliometric mapping of information science and librarianship in the Czech Republic

This paper describes the use of bibliometric mapping method to analyze the state of the art of the field of information science and librarianship in the Czech Republic. The aim of the research project was to examine the bibliometric mapping method on the relatively known field as well as to reveal various insights into the selected field practice in the Czech Republic. Further goal is to point out how different input data provide various insights into one scientific field and last but not least it was aimed to confirm the relevance of using the bibliometric mapping method for research field analyses. Data representing educational, research and practical areas were examined. For examination and visualization, new on-purpose subject classification scheme was created. Visualizations were created using VOSviewer software. As a result, every data source provides a bit different picture of the field. The final maps show strengths and weaknesses of each insight, show relationships and point out at differences between them. The results confirm that, however limited, this method can be easily used for analytical purposes.

 

Lenka Němečková, Lucie Vavříková

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Klíčová slova


vizualizace vědy, knihovnictví, informační věda, bibliometrie, bibliometrické mapy, Bibliometrické mapování

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-1-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARDANUY, Jordi. Scientific collaboration in Library and Information Science viewed through the Web of Knowledge: the Spanish case. Scientometrics [online]. 2012, vol. 90, no. 3, p. 877-890 [cit. 2012-04-30]. ISSN 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-011-0552-1. | DOI 10.1007/s11192-011-0552-1

CAHLÍK, Tomáš. Comparison of the maps of science. Scientometrics. 2000, roč. 49, č. 3, 373-387. ISSN 0138-9130.

ECK, Nees Jan van. Methodological advances in bibliometric mapping of science. Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Erasmus University Rotterdam, 2011. ISBN 978-905-8922-915. Thesis.

ECK, Nees Jan van and Ludo WALTMAN. Text mining and visualization using VOSviewer. [online]. [cit. 2012-02-05].

ECK, Nees Jan van and Ludo WALTMAN. VOSviewer Manual: Manual for VOSviewer version 1.4.2. 2012.

JANSSENS, Frizo, Jacqueline LETA, Wolfgang GLÄNZEL and Bart DE MOOR. Towards mapping library and information science. Information Processing [online]. 2006, vol. 42, no. 6, p. 1614-1642 [cit. 2012-06-30]. ISSN 03064573. DOI: 10.1016/j.ipm.2006.03.025. | DOI 10.1016/j.ipm.2006.03.025

LEYDESDORFF, Loet, Stephen CARLEY and Ismael RAFOLS. Global maps of science based on the new Web-of-Science categories. Scientometrics. 2012, in print. ISSN 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-012-0784-8. | DOI 10.1007/s11192-012-0784-8

NOYONS, Ed C. M. Science maps within a science policy context: Improving the Utility of Science and Domain Maps Within a Science Policy and Research Management Context. MOED, H, Wolfgang GLÄNZEL a Henk SCHMOCH. Handbook of quantitative science and technology research:the use of publication and patent statistics in studies of S. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, c2004, s. 237-255. ISBN 1-4020-2702-8.

NOYONS, Ed C. M., R. K. BUTER, A. F. J VAN RAAN, U. SCHMOCH, T. HEINZE, S. HINZE and R. RANGNOW. Mapping Excellence in Science and Technology across Europe: Nanoscience and Nanotechnology. 2003. Report of project EC-PPN CT-2002-0001 to the European Commission.

VARGAS-QUESADA, Benjamín a Félix De MOYA-ANEGÓN. Visualising the Structure of Science. New York: Springer, 2007. ISBN 978-3-540 69727-5.

YI, Sangyoon and Jinho CHOI. The organization of scientific knowledge: the structural characteristics of keyword networks. Scientometrics. 2012, vol. 90, no. 3, p. 1015-1026. ISSN 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-011-0560-1. | DOI 10.1007/s11192-011-0560-1

ZINS, Chaim. Classification schemes of Information Science: Twenty-eight scholars map the field. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2007, vol. 58, no. 5, s. 645-672. ISSN 15322882. DOI: 10.1002/asi.20506. | DOI 10.1002/asi.20506