Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí

Michal Černý

Abstrakt


Webináře představují stále důležitější formu distančního vzdělávání, která přináší do e-learningu celou řadu novinek a pozitiv. V článku jsou probírána základní východiska, didaktické aspekty užití webinářů, jednotlivá možná technická řešení i možnosti jejich využití a významu v terciálním vzdělávání.


A Few Notes to the Technical and Didactic Implementation Webinars (not only) in Academic Environment

Webinars are more important form of distance learning, which brings to e-learning a number of innovations and positiv. The article discussed the basic resources, didactic aspects of the use of webinars individual possible technical solutions and the possibility of their use and importance in tertiary education.

 

Michal Černý

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita vBrně


Klíčová slova


webinář, terciální vzdělávání, multimédia, distanční vzdělávání, didaktika

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-1-7

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AGGARWAL, Anil. Web-based learning and teaching technologies: opportunities and challenges. Hershey, PA: Idea Group Pub., c2000, vi, 372 p. ISBN 18-782-8960-8.

CLAY, Cynthia. Great webinars: how to create interactive learning that is captivating, informative and fun. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2012, xxii, 185 pages. ISBN 9781118230510.

DENNIS, Everette E a Craig L LAMAY. Higher education in the information age. New Brunswick, U.S.A.: Transaction Publishers, c1993, xvii, 176 p. ISBN 15-600-0651-X.

IIYOSHI, Toru a M KUMAR. Opening up education: the collective advancement of education through open technology, open content, and open knowledge. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2008, xx, 477 p. ISBN 978-026-2033-718.

KHAN, Badrul H. Web-based instruction. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications, c1997, xvi, 463 p. ISBN 08-777-8297-0.

LIN, Nan, Karen S COOK a Ronald S BURT. Social capital: theory and research. New York: Aldine de Gruyter, 2001, xii, 333 p. ISBN 02-023-0644-5.

MORABITO, By Margaret Gorts. Online distance education: historical perspective and practical application. U.S.A.: Dissertation, Com, 1999. ISBN 978-158-1120-578.

ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 281 s. ISBN 978-80-247-4152-9.

SCHULLO, Shauna. Selecting a Virtual Classroom System: Elluminate Live vs. Macromedia Breeze. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. 2007, roč. 4, č. 3, s. 331-345. Dostupné z: http://jolt.merlot.org/documents/hilbelink.pdf

TAVANGARIAN, Djamshid, et al. Is e- Learning the Solution for Individual Learning? Electronic Journal of e-Learning [online]. 2004, vol. 2, n. 2 [cit. 2013-02-02]. Dostupný z WWW:<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.116.8017&rep=re.... ISSN 1479-4403.

VAŇKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal. Možnosti podpůrného distančního vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 13. 10. 2011, [cit. 2013-01-07]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13867/MOZNOSTI-PODPURNEHO-DISTANCNIHO-VZ.... ISSN 1802-4785.