Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero

Libor Ansorge, Jiří Kratochvíl

Abstrakt


Necitování zdrojů použitých ve vlastní práci je považováno za porušení citační etiky a především je v rozporu s autorským zákonem. Ve světě existuje řada citačních stylů, jejichž množství se odvíjí od různých požadavků jednotlivých vydavatelů. V takovéto situaci autorům usnadňují citování různé citační manažery, z nichž některé využívají jazyk Citation Style Language (CSL). Jedním z nich je i aplikace Zotero, pro kterou je v současnosti optimalizována šablona citační normy ČSN ISO 690, jež je v českém univerzitním prostředí často doporučována k citování v kvalifikačních pracích.

CSL je otevřený, volně dostupný programovací jazyk vystavěný na základech XML, jehož prostřednictvím lze automatizovaně formátovat citace v textu a bibliografické citace nezávisle na formátu dokumentů. Šablona citačního stylu v CSL má konkrétně stanovenou strukturu tvořenou úvodní deklarací XML a kořenovým elementem <style> obsahujícím vnořené elementy <info>,<locale><macro><citation> a <bibliography>. Element <info> obsahuje metadata o citačním stylu a minimálně elementy <title><id><updated> a <link>. Jazykové a místní nastavení stylu se tvoří elementem <style> odkazujícím na příslušný lokalizační soubor nebo pomocí elementu <locale>obsahujícím definice potřebných termínů a dat. Prostřednictvím elementu <macro> lze vytvářet složitá třídící a formátovací pravidla definující například pořadí jmen a příjmení v údajích o autorech/editorech. Element <citation> slouží k nastavení podoby citací v textu, zatímco element <bibliography> upravuje řazení bibliografických citací v soupise literatury. Vykreslovacími elementy<text><date><number><names><label><group> a <choose> se upravuje formát citace a řazení údajů v bibliografické citaci.

Přes jistá omezení (např. nemožnost uvést ISMN, copyright, přibližné datum vydání nebo čas zobrazení online dokumentu) představují CSL a citační manažer Zotero silný nástroj na tvorbu šablon maximálně odpovídajících požadavkům příslušného citačního stylu. V současnosti pokračuje optimalizace šablon ISO 690 pro méně obvyklé dokumenty typu rukopisy, zvukové a filmové nahrávky, mapy apod.


A Description of the Template ISO 690:2011 in the CSL Language for the Reference Manager Zotero

Failure to cite information sources used in a scientific paper is considered a violation of publication ethics and copyright. Many citation styles exist due to the different requirements of publishers. For this reason, authors have at their disposal various helpful tools in the form of reference managers to facilitate citation. Some of these reference managers use Citation Style Language (CSL). One of them is Zotero for which we optimized a CSL template for citation style ISO 690 because this style is often recommended to Czech university students writing their theses. CSL is an open and freely available programming language which is based on the markup language XML and which makes it possible to automatically format citations and bibliographic references according to a specific citation style.

The CSL template has a specifically defined structure consisting of the XML declaration and the root element <style> containing nested elements <info><locale><macro><citation> and<bibliography>. Element <info> contains metadata about the citation style and requires at least the elements <title><id><updated> and <link>. Language and regional options are defined by element <style> referring to the appropriate localization file or by element <locale> including necessary terms and data. Complex sorting and formatting rules defining, for example, the order of authors‘/editors‘ first and last names can be created by the element <macro>. Element <citation>is used to specify the formatting of citations in the text, while the element <bibliography>regulates the type of bibliographic references in the reference list. Render elements <text>,<date><number><names><label><group> and <choose> are used to adjust the format of citation and to sort data elements in the bibliographic reference.

Despite some limitations (e.g. inability to state ISMN, copyright date, approximate release date or time of viewing of an online document) CSL and reference manager Zotero are powerful tools for creating templates which fully comply to the specific citation style requirements. At the present, optimization of ISO 690 continues for less often used types of documents such as manuscripts, audio and film recordings, maps etc.

 

Libor Ansorge

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Jiří Kratochvíl

Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně

 


Klíčová slova


Zotero, šablona stylu, publikační etika, ISO 690, citování, Citation Style Language, citační manažer, citační etika

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-2-6

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno, 2011 [vid. 7. května 2013]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • CitationStyles.org: The Citation Style Language - open and free citation styles [online]. [2013] [vid. 19. dubna 2013]. Dostupné z: http://citationstyles.org/
 • COAR, Jaekea T. a Jeanne P. SEWELL. Zotero: Harnessing the Power of a Personal Bibliographic Manager. Nurse Educator [online]. 2010. roč. 35, č. 5, s. 205–207. ISSN 0363-3624. Dostupné z: doi:10.1097/NNE.0b013e3181ed81e4 | DOI 10.1097/NNE.0b013e3181ed81e4
 • COGHILL, Anne M. a Lorrin R. GARSON, ed. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-8412-3999-1.
 • CORDÓN-GARCÍA, J., H. MARTÍN-RODERO a J. ALONSO-ARÉVALO. Gestores de referencias de última generación: Análisis comparativo de RefWorks, EndNote Web y Zotero. Profesional de la Informacion [online]. 2009, roč. 18, č. 4, s. 445–454. ISSN 1386-6710. Dostupné z: doi:10.3145/epi.2009.jul.14 | DOI 10.3145/epi.2009.jul.14
 • CREATIVE COMMONS. About The Licenses [online]. Mountain View: Creative Commons, [2013] [vid. 19. dubna 2013]. Dostupné z: http://creativecommons.org/licenses/
 • [D‘ARCUS, Bruce]. Processing Citations. Darcusblog: geek tools and scholar [online]. B.m., 2004 [vid. 9. dubna 2013]. Dostupné z: http://community.muohio.edu/blogs/darcusb/archives/2004/08/13/processing...
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • ELSEVIER LIMITED. Formatting guidelines. TheLancet.com [online]. c2013 [vid. 13. dubna 2013]. Dostupné z: http://www.thelancet.com/lancet-information-for-authors/formatting-guide...
 • FENNER, Martin. Citation Style Language: An Interview with Rintze Zelle and Ian Mulvany. Gobbledygook [online]. [San Francisco]: The Public Library of Science, 2010 [vid. 9. dubna 2013]. Dostupné z: http://blogs.plos.org/mfenner/2010/09/24/citation-style-language-an-inte...
 • FIRSTOVÁ, Zdeňka. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 (česká verze ISO 690:2010): Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady [online]. [Plzeň: Univerzitní knihovna ZČU v Plzni, 2011] [vid. 6. prosince 2012]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/
 • GITHUB. Aurimasv / z2csl. GitHub [online]. [San Francisco]: GitHub, c2013 [vid. 5. května 2013]. Dostupné z: https://github.com/aurimasv/z2csl/blob/master/typeMap.xml
 • GITHUB. Citation-style-language / locales. GitHub [online]. [San Francisco]: GitHub, c2013 [vid. 19. dubna 2013]. Dostupné z: https://github.com/citation-style-language/locales
 • GITHUB. Citation-style-language / styles. GitHub [online]. [San Francisco]: GitHub, c2013 [vid. 19. dubna 2013]. Dostupné z: https://github.com/citation-style-language/styles
 • GITHUB. Citation-style-language / styles: Submitting Styles. GitHub [online]. [San Francisco]: GitHub, c2013 [vid. 19. dubna 2013]. Dostupné z: https://github.com/citation-style-language/styles/blob/master/CONTRIBUTI...
 • [GUNN, William]. One on one with Bruce D‘Arcus, creator of the community-driven Citation Style Language. Mendeley Blog [online]. London: Mendeley, 2010 [vid. 4. září 2012]. Dostupné z: http://blog.mendeley.com/academic-features/one-on-one-with-bruce-darcus-...
 • Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: ČSN ISO 690 (010197). 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
 • INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORS. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. British medical journal. 1991, roč. 302, č. 6772, s. 338–341
 • INTERNET SOCIETY. RFC 3986 - Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax [online]. B.m.: IETF, 2005 [vid. 21. dubna 2013]. Dostupné z: http://tools.ietf.org/html/rfc3986
 • INTERNET SOCIETY. RFC 4287 - The Atom Syndication Format [online]. B.m.: IETF, 2005 [vid. 21. dubna 2013]. Dostupné z: http://tools.ietf.org/html/rfc4287
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. 1. české vyd. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [vid. 13. dubna 2013]. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/?id=954043
 • LIPSON, Charles. Cite Right: A Quick Guide to Citation Styles–MLA, APA, Chicago, the Sciences, Professions, and More. Chicago: The University of Chicago Press, 2006. ISBN 0-226-48475-0.
 • MENDELEY. Adding new citation styles to Mendeley Desktop. Mendeley Support Portal [online]. [San Francisco]: Assistly, [2013] [vid. 19. dubna 2013]. Dostupné z: http://support.mendeley.com/customer/portal/articles/169935-adding-new-c...
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 1. české upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • MULDROW, J. a S. YODER. Out of cite! How reference managers are taking research to the next level. PS - Political Science and Politics [online]. 2009, roč. 42, č. 1, s. 167–172. ISSN 1049-0965. Dostupné z: doi:10.1017/S1049096509090337 | DOI 10.1017/S1049096509090337
 • RABINOWITZ, Harold a Suzanne VOGEL, ed. The Manual of Scientific Style: A Guide for Authors, Editors, and Researchers. Amsterdam: Elsevier, c2009, s. 264-266.
 • REDAKCE ČASOPISŮ ČESKÁ STOMATOLOGIE A PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ. Pokyny pro autory a recenzenty: Pokyny pro autory článků zveřejňovaných v časopisech Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Česká stomatologie [online]. 1. leden 2013 [vid. 13. dubna 2013]. Dostupné z: http://www.prolekare.cz/ceska-stomatologie-pokyny
 • RIDOUT, Steve. One year later... CSL Editor Development Blog: Collaboration between Columbia University Libraries and Mendeley [online]. B.m., 2013 [vid. 19. dubna 2013]. Dostupné z: http://csleditor.wordpress.com/
 • RITTER, R. M., ed. The Oxford Style Manual. Oxford: Oxford University Press, c2003. ISBN 978-0-19-860564-5.
 • ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Editing CSL Styles - Step-by-step Guide. Zotero [online]. [Fairfax]: Center for History and New Media at George Mason University, 2013 [vid. 14. dubna 2013]. Dostupné z: https://www.zotero.org/support/dev/citation_styles/style_editing_step-by...
 • ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Citation Styles. Zotero [online]. [Fairfax]: Center for History and New Media at George Mason University, 2013 [vid. 14. dubna 2013]. Dostupné z: https://www.zotero.org/support/dev/citation_styles
 • ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Zotero Style Repository [online]. [Fairfax: Center for History and New Media at George Mason University, 2013] [vid. 19. dubna 2013]. Dostupné z: http://www.zotero.org/styles/
 • STYLE MANUAL COMMITTEE, COUNCIL OF SCIENCE EDITORS. Scientific style and format: the CSE manual for authors, editors, and publishers. 7. vyd. Reston: Council of Science Editors, 2006. ISBN 0-9779665-0-X.
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, c2000. ISBN 80-200-0755-5.
 • UNIVERSITY OF CHICAGO. The Chicago manual of style. 15. vyd. Chicago: University of Chicago Press, 2003. ISBN 0-226-10403-6.
 • ZELLE, Rintze M. Citation Style Language 1.0.1: Language Specification 2012-09-03 [online]. B.m., 2012 [vid. 3. dubna 2013]. Dostupné z: http://citationstyles.org/downloads/specification.html
 • ZELLE, Rintze M. Citation-style-language / styles: Validation. GitHub [online]. [San Francisco]: GitHub, 2013 [vid. 19. dubna 2013]. Dostupné z: https://github.com/citation-style-language/styles/wiki/Validation