Editorial | pro.inflow.cz

Editorial

Editorial

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte nám, abychom vás přivítali u čtení nového čísla časopisu ProInflow. Číslo nese označení „Speciální“. V čem tkví jeho zvláštnost? Jedná se o jeden z výsledků slibně se rozvíjející spolupráce dvou knihovnických škol – KISK FF MU a ÚISK FF UK. Naši kolegové z KISKu souhlasili s nabídkou, že zkusíme připravit jedno „pražské“ číslo ProInflow. Pustili jsme se do toho s chutí a trochou nervozity, jak to celé dopadne. A se stejnou chutí a stejnou trochou nervozity vám teď předkládáme výsledek naší práce.

Velmi rádi bychom na tomto místě poděkovali Kateřině Hoškové za trpělivost a velkou pomoc s přípravou tohoto čísla.

Naším hlavním cílem bylo představit témata, kterými se zabývají naši kolegové na ÚISK – jak pedagogové, tak studenti doktorského studia. Jedná se o výběr témat, který, jak věříme, pomůže všem čtenářům ProInflow udělat si představu o tom, jak široký záběr může mít informační věda.

Najdete tu zejména následující typy článků, resp. výsledků výzkumné práce: 1) dílčí výsledky probíhajících vědeckých projektů; 2) dílčí výsledky výzkumu v rámci doktorských témat zpracované v týmu školitel-doktorand a 3) dílčí výsledky výzkumu v rámci doktorských témat zpracované samotnými doktorandy.

Do první skupiny patří článek Evy Bratkové Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí, článek Heleny Kučerové České termíny pro věcné pořádání informací po 40 letech: Příspěvek k terminologické diskusi a příspěvek autorského týmu Jiří Souček, Martin Souček a Barbora Drobíková Konceptuální model informace a FRBR.

Příkladnou ukázkou spolupráce školitele se svým doktorandem je autorský tým Jan Dvořák a Tomáš Chudlarský a jejich článek CEP – méně známý sourozenec RIV.

A na ÚISK máme i mnoho mladých kolegů – doktorandů, kteří pracují na svých dizertačních tématech a získávají i první zkušenosti s publikováním. Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit význam recenzního řízení. Jak pro začínající, tak i pro ty zkušenější autory je názor recenzentů velmi důležitou zpětnou vazbou na otázky týkající se věcné správnosti a přesnosti výsledků podaných k publikování, kvality předložených argumentů, úrovně práce s odbornou literaturou i formální úrovně odborného textu jako celku. Zpracovat kvalitní recenzní posudek je úkol velmi náročný na odbornou erudici i na čas, a proto bychom chtěli velmi poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří vyslyšeli naši prosbu a roli recenzenta přijali. Věříme, že z článků, které vám předkládáme, bude zřejmé, že se autoři připomínkám recenzentů opravdu věnovali a do finálních verzí svých textů je pečlivě zapracovali. Nemluvě o tom, že v některých posudcích byly připomínky tak zásadní, že se autoři rozhodli článek výrazně přepracovat a jeho publikování odložit. A to je v pořádku. Jedině takto se mohou výsledky vědecké práce neustále vylepšovat.

Teď ale již k příspěvkům doktorandů ÚISK. Škála témat je opravdu široká. Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakutní nemocnice Motol v Praze je hlavním tématem článku Davida Horvátha. Kolegyně Kateřina Nekolová předkládá článek pod názvem Specifika poskytování služeb romským uživatelům veřejných knihoven v České republice a možnosti rozvoje těchto služeb. Efektivita kategorií videozáznamů na volně dostupných videoportálech je tématem příspěvku Ondřeje Voců. Michaela Dombrovská je sice také naší doktorandkou, již pravidelně publikující, ale pro toto číslo se rozhodla připravit článek shrnující její pedagogické zkušenosti s výukou specializovaných předmětů na ÚISK. Najdete jej pod názvem Marketing a management informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.

Věříme, že vás toto – trochu netradiční – číslo ProInflow zaujme. Přivítáme všechny připomínky, komentáře či náměty k předloženým tématům. A budeme se těšit na setkání s vámi na něteré z odborných akcí či zase někdy na stránkách časopisu ProInflow.

Za celý tým ÚISK,

Barbora Drobíková, ředitelka ÚISK FF UK

Hana Landová, editorka čísla

 

07.01.2014

LANDOVÁ, Hana; DROBÍKOVÁ, Barbora. Editorial. ProInflow [online]. 07.01.2014 [cit. 25.08.2014]. Dostupný z WWW: <http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/748>. ISSN 1804–2406.