Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v roce 2014

Jan Mach

Abstrakt


V roce 2014 proběhl průzkum aktuálního stavu zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (eVŠKP) na veřejných vysokých školách v ČR. Cílem provedeného dotazníkového šetření bylo prozkoumat, jakým způsobem je prováděn sběr, evidence a zpřístupňování metadat a plných textů eVŠKP. Podotázky průzkumu se dále zaměřily na autorskoprávní problematiku související se zpřístupňováním eVŠKP, možnosti znepřístupnění plných textů a na podporu vyhledávání plagiátů v eVŠKP. Průzkum navázal především na obdobná dotazníková šetření realizovaná Odbornou komisí pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací AKVŠ ČR. Odpovědi respondentů byly validovány oproti veřejně dostupným zdrojům a porovnány s výsledky předchozích průzkumů. Z výzkumu plyne, že již všechny veřejné vysoké školy vybírají vysokoškolské kvalifikační práce v elektronické podobě. Významně vzrostl počet škol, které práce zpřístupňují veřejnosti v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách. Jen minimum škol doposud práce volně nezveřejňuje na Internetu, zpřístupnění prací podmiňuje souhlasem univerzity nebo klade jiné výrazné bariéry pro získání plného textu. Poprvé v historii dotazníkových šetření na téma zpřístupňování eVŠKP se podařilo získat a vyhodnotit odpovědi od všech veřejných vysokých škol v ČR.

 

Jan Mach

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3


Klíčová slova


eVŠKP; závěrečné kvalifikační práce; autorský zákon; licence; vysoké školy; otevřený přístup; repozitáře

https://doi.org/10.5817/ProIn2014-2-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu