Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách

Martin Krčál

Abstrakt


Statistické výkazy jsou důležitým zdrojem informací z různých oblastí lidské činnosti. Své využití nacházejí i v prostředí knihoven. Článek se věnuje možnosti využití statistických výkazů při rozvoji a řízení knihoven. V úvodu je podrobně popsán proces sběru statistických dat v České republice v základních a speciálních knihovnách. Zmíněny jsou také mezinárodní aktivity v oblasti knihovních statistik. Autor se dále zamýšlí nad problémy sběru a interpretace dat. Nechybí ani využití údajů z knihovních výkazů pro různé cílové skupiny jako jsou zaměstnanci, uživatelé, zřizovatel nebo média. V závěru jsou uvedeny příklady uplatnění statistik v praxi.

 

Martin Krčál

Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Klíčová slova


knihovní statistiky; roční výkazy; hodnocení výkonu knihoven; benchmarking

https://doi.org/10.5817/ProIn2015-2-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ČESKO. 1995. Zákon č. 89/1995 Sb. ze dne 20. dubna 1995 o státní statistické službě. In: Sbírka zákonů České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, částka 19, s. 993 - 1004. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2830

ČESKO. 2000. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, částka 36, s. 1658 - 1685. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3424

DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA. 2013. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven. Vyd. 1. Brno: Moravská zemská knihovna, 59 s. ISBN 978-807-0511-992. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/prirucka-pro-knihovniky

HEANEY, Michael (ed.). 2009. Library Statistics for the Twenty-First Century World: proceedings of the conference held in Montréal on 18-19 August 2008 reporting on the Global Library Statistics Project [online]. Berlin: K. G. Saur [cit. 2015-05-08]. ISBN 978-3-598-22043-2. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/product/41428

KRČÁL, Martin. 2014. Sběr statistických dat v akademických knihovnách: vyhodnocení výzkumu [online]. Brno, 11. prosince 2014 [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: http://www.akvs.cz/pdf/statistiky-vyzkum.pdf. Prezentace ze semináře Statistiky jak je známe, statistiky jak je neznáme konané na VUT.

LUX, Claudia. 2009. How to Use Statistics to Put ‘Libraries on the Agenda’. In: Library Statistics for the Twenty-first Century World: Proceedings of the Conference Held in Montre01al on 18-19 August 2008 Reporting on the Global Library Statistics Project [online]. Berlin: K. G. Saur [cit. 2015-05-08]. ISBN 978-3-598-22043-2. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/product/41428

ISO 2789:2013. 2013. Information and documentation: international library statistics. Geneva: ISO. Dostupné také z: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=60680

Projekt "Benchmarking knihoven". 2015. Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna, 17.08.2015 [cit. 2015-10-21]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm

Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR (od r. 1993). 2015. Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 23.06.2015 [cit. 2015-09-19]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/prehled-vybranych-ukazatelu-nekterych-siti-knihoven-v-cr-od-r.-1993#VK11_2015

Regionální funkce knihoven krajských knihoven v roce 2014: výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014 [online]. 2015. Praha: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut [cit. 2015-09-19]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/docs/VZ_RF_2014.pdf

RICHTER, Vít. 2013. Benchmarking knihoven: jak porovnávat výkony knihoven. Knižnica. Martin: Slovenská národná knižnica, 14(3): 3-15. Dostupné také z: http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2013/marec/03.pdf

Spolupráce Ministerstva kultury s UNESCO. 2012. Ministerstvo kultury [online]. Praha: Ministerstvo kultury, last modified 2012-06-13 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/spoluprace-ministerstva-kultury-s-unesco-117400

Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 2013. 2. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, Knihovnický institut, 11 s. ISBN 978-80-7050-628-8. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf

Už rok půjčujeme e-knihy online [online]. 2015. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 1 list [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: http://www.cbvk.cz/files/vystavy/2015/E_KNIHY_vyroci_1_rok.jpg. Propagační leták ke službě půjčování e-knih.

WICAL, Stephanie H. a R. Tod VANDENBARK. 2015. Combining Citation Studies and Usage Statistics to Build a Stronger Collection. Library Resources & Technical Services [online]. 59(1): 33-42 [cit.: 2015-04-03]. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip