Kvalitativní analýza výzkumných dat Univerzity Karlovy v Praze

Eliška Pavlásková

Abstrakt


Článek je zaměřen na aktuální tématiku výzkumných dat. Je založen na výsledcích kvalitativního výzkumu provedeného na Univerzitě Karlově v Praze. Cílem výzkumu bylo odvození základních vlastností výzkumných dat na základě analýzy textů disertačních prací ze sbírek Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum byl motivován zejména potřebou dlouhodobého uložení těchto dat a využívá tedy primárně teoretické koncepty a terminologii z této oblasti. Data (disertační práce) byla analyzována metodou obsahové analýzy a metodou zakotvené teorie. V tomto článku jsou prezentovány výsledky kvalitativní analýzy.


Eliška Pavlásková

Ústav informačních studií a knihovnictví
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
U Kříže 8
158 00 Praha 5-Jinonice


Klíčová slova


dlouhodobé uchovávání, výzkumná data

https://doi.org/10.5817/ProIn2016-1-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BORGMAN, Christine L. The conundrum of sharing research data. Journal of the American society for information science and technology [online]. 2012, 63(6), s. 1059-1078 [cit. 2016-02-13]. DOI: 10.1002/asi.22634. ISSN 15322882. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.22634

BORGMAN, Christine L. Big data, little data, no data: scholarship in the networked world. Cambridge: The MIT Press, 2015. xxv, 383 stran. ISBN 978-0-262-02856-1.

CAPLAN, Priscilla. Chapter 1: What is digital preservation? Library technology reports [online]. 2008, 44(2) [cit. 2016-03-18]. ISSN 0024-2586. [cit. 2014-12-27]. DOI: 10.5860/ltr.44n2. Dostupné z: https://journals.ala.org/ltr/article/view/4224/4809

CAPLAN, Priscilla. Understanding PREMIS [online]. Washington: Library of Congres, 2009 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/premis/understanding-premis.pdf

ČSN ISO 14721. Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 97 s.

DAPPERT, Angela a Adam FARQUHAR. Significance is in the eye of the stakeholder. In: Research and advanced technology for digital libraries: 13th European conference, ECDL 2009, Corfu, Greece, September 27 - October 2, 2009. [online]. 2009. s. 297 [cit. 2015-01-17]. DOI: 10.1007/978-3-642-04346-8_29. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-04346-8_29

ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH COUNCIL. Research data policy. In: Economic and social research council [online]. ESRC [online]. 2015 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://www.esrc.ac.uk/funding/guidance-for-grant-holders/research-data-policy/

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.

LEMIRE, Daniel a Andre VELLINO. Extracting, transforming and archiving scientific data [online]. 2011 [cit. 2015-10-10]. Dostupné z: http://arxiv.org/abs/1108.4041v2

NATIONAL SCIENCE BOARD. Long-lived digital data collections: Enabling research and education in the 21st century [online]. 2005. Arlington: National Science Foundation [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.nsf.gov/pubs/2005/nsb0540/nsb0540.pdf

PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Výzkumná data na Univerzitě Karlově v Praze. 16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015.

STRAUSS, Anselm L a Juliet M CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

UK DATA ARCHIVE. Create & manage data: Research data lifecycle. In: UK Data Archive [online]. 2016 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle