Využití metody benchmarkingu při měření výkonu knihoven

Martin Krčál

Abstrakt


Článek se věnuje problematice měření výkonu knihoven, blíže pak popisuje metodu benchmarkingu a její uplatnění v knihovnách. Autor zmiňuje výhody a nevýhody této metody a detailně popisuje jednotlivé fáze benchmarkingu. Nechybí ani nejznámější nástroje, které lze v souvislosti s touto metodou použít. V závěru jsou uvedeny příklady použití v České republice i v zahraničí.

 

Martin Krčál

Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Klíčová slova


benchmarking, měření výkonu knihoven, systémy benchmarkingu, statistiky, služby knihoven

https://doi.org/10.5817/ProIn2016-1-7

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BROPHY, Peter. 2006. Measuring library performance: principles and techniques. London: Facet, xxiii, 242 s. ISBN 18-560-4593-5.

DOHNÁLKOVÁ, Zdeňka. 2010a. Benchmarking ve vysokoškolské knihovně. Duha [online]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 24(4) [cit. 2015-05-18]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/benchmarking-ve-vysokoskolske-knihovne

DOHNÁLKOVÁ, Zdeňka. 2010b. Vstup Knihovny univerzitního kampusu MU do systému měření výkonu BIX [online]. [Praha]: SKIP [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://ciks.vse.cz/skip/kvsk/prezentace/BIX_Dohnalkova.ppt. Powerpointová prezentace připravená pro Klub vysokoškolských knihovníků při SKIP.

FRYŠ, Jakub. 2015a. Analýza ročních výkazů českých akademických knihoven od roku 2001. Brno. Dostupné také z: Thesis.cz. Vedoucí bakalářské práce Martin Krčál, obhájeno na KISK FF MU.

FRYŠ, Jakub, Alena CHODOUNSKÁ, Petr KALÍŠEK a Martin KRČÁL. 2015b. Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, 7(1) [cit. 2015-05-01]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1103

HARTMANN, Kathrin. 2015. Re: Research on Benchmarking Systems for Czech Academic Librarians [e-mail]. 17. února 2015 16:44 [cit.: 2015-02-19].

ISO 11620:2014. 2014. Information and documentation: library performance indicators. Geneva: ISO. Dostupné také z: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56755

KALÍŠEK, Petr. 2015. Měření a řízení výkonu v knihovnách MU. Brno. Dostupné také z: Thesis.cz. Vedoucí bakalářské práce Martin Krčál, obhájeno na KISK FF MU.

LAEVEN, Hubert a Anja SMIT. 2003. A project to benchmark university libraries in The Netherlands. Library Management [online]. 24(6/7): 291-304 [cit. 2015-05-18]. DOI: 10.1108/01435120310486002. ISSN 0143-5124. Dostupné také z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01435120310486002

NENADÁL, Jaroslav. 2004. Měření v systémech managementu jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 335 s. ISBN 80-726-1110-0.

NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. 2011. Benchmarking: mýty a skutečnost : model efektivního učení se a zlepšování. Vyd. 1. Praha: Management Press, 265 s. ISBN 978-80-7261-224-6.

RICHTER, Vít. 2013. Benchmarking knihoven: jak porovnávat výkony knihoven. Knižnica. Martin: Slovenská národná knižnica, 14(3): 3-15. ISSN 1335-7026. Dostupné také z: http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2013/marec/03.pdf

ROBERTSON, Margaret a Isabella TRAHN. 1997. Benchmarking Academic Libraries: An Australian Case Study. Australian Academic [online]. 28(2): 126-141 [cit. 2015-05-18]. DOI: 10.1080/00048623.1997.10755004. ISSN 0004-8623. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00048623.1997.10755004

SHOWERS, Ben. 2014. Developing a shared analytics service for academic libraries. Insights: the UKSG journal [online]. 2014-7-1, 27(2): 141 [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1629/2048-7754.149

AFB: Analiza Funkcjonowania Bibliotek [online]. 2016. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016-02-22 12:27:45 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://afb.sbp.pl

BIX: der Bibliotheksindex [online]. 2015. Berlin: Deutscher Bibliotheksverband [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://www.bix-bibliotheksindex.de

The BIX has been ended. 2015. BIX: der Bibliotheksindex [online]. Berlin: Deutscher Bibliotheksverband, 01.10.2015 [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://www.bix-bibliotheksindex.de/en/news.html

General FAQ. c2015. LibQUAL+: Charting Library Service Quality [online]. Washington: Association of Research Libraries [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: https://www.libqual.org/about/about_lq/general_faq

Projekt "Benchmarking knihoven". 2015. Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna, 02.04.2015 [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm

Participant list. c2015. LibQUAL+: Charting Library Service Quality [online]. Washington: Association of Research Libraries [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: https://www.libqual.org/about/about_survey/participants

Regionální funkce knihoven krajských knihoven v roce 2014: výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014 [online]. 2015. Praha: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut [cit. 2015-09-19]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/docs/VZ_RF_2014.pdf