Principy informační etiky

Jiří Stodola

Abstrakt


Článek má za cíl 1) definovat základní pojmy informační vědy, které vymezují její podstatu, a 2) aplikovat je na princip přirozeného zákona tak, aby vznikl první princip informační etiky. Je definován pojem informace a jsou uvedeny základní podmínky informativnosti a kvality informace. Pojem datum je vymezen a klasifikován. Jsou definovány pojmy znalost a moudrost a základní podmínky, které se s nimi pojí. Je určena podstata informační etiky a etika klasifikována do dvou základních kategorií. Je vymezen základní princip informační etiky a uvedena kritéria, díky kterým je možno rozpoznat, zda jsou data v souladu s tímto principem.

 

Jiří Stodola

Středisko Teiresiás
Masarykova univerzita v Brně
Komenského náměstí 2
602 00 Brno


Klíčová slova


informační věda, informační etika, informace, data, znalost, moudrost, principy informační etiky

https://doi.org/10.5817/ProIn2016-2-7

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARISTOTELÉS. Metafyzika A. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2015. Oikúmené. Malá řada. ISBN 978-80-7298-209-7.

BAR-HILLEL, Y. An examination of information theory. Philosophy of Science. 1955, roč. 22, č. 2, s. 85-105.

BATES, M. J. Information. In: Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. New York: CRC Press, 2010, Sv. 3, s. 2347-2360. Dostupné také z: http://www.gseis.ucla.du/faculty/bates/articles/information.html

BATESON, G. Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine Books, 1972. ISBN 0226039056.

CARDAL, R. Zrod metafyziky podle Aristotela. Distance [online], 2006, roč. 10, č. 4 [cit.20.10.2016]. Dostupné z WWW: http://www.distance.cz/rocnik-2006/4-cislo/zrod-metafyziky-podle-aristotela.

CARDAL, R. Zrod metafyziky podle Aristotela – Díl II. Distance [online], 2007, roč. 11, č. 1 [cit.20.10.2016]. Dostupné z WWW: http://www.distance.cz/rocnik-2007/1-cislo/zrod-metafyziky-podle-aristotela---dil-ii

ČINČERA, J. Informační etika: sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2002. 81 s. ISBN 80-210-2981-1.

FLORIDI, L. Information ethics, its nature and scope. SIGCAS Computers and Society. 2006, roč. 36, č. 3, s. 21–36.

FLORIDI, L. Semantic conceptions of information [online]. 2011 [cit. 2016-06-29]. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/information-semantic/

FUCHS, J. Filosofie. 2, Kritický problém pravdy. Praha: Krystal OP, 1995. ISBN 8085929066.

GACKOWSKI, Z. Subjectivity dispelled: Physical views of information and informing. Informing science. 2010, roč. 13, s. 35-52. ISSN 1521-4672

GOGUEN, J. Towards a social, ethical theory of information. In: BOWKER, G. et al., eds. Social science research, technical systems, and cooperative work. Mahvah: Lawrence Erlbaum Associates, 1997, s. 27-56. ISBN 0-8058-2403-0.

GREDT, J. Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2009. ISBN 978-80-87183-09-0, s. 112.

JANOŠ, K. Informační etika. 1. vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993. 134 s.

MADDEN, A. D. Evolution and information. Journal of Documentation. 2004, roč. 60, č. 1, s 9-23. ISSN 0022-0418.

NAUTA, D. The meaning of information. The Hague: Mouton, 1972.

NOVÁK, L. a P. DVOŘÁK. Úvod do logiky aristotelské tradice. Vyd. 2. Praha: Krystal OP, 2011. ISBN 978-80-87183-33-5, s. 36.

NOVÁK, L. a V. VOHÁNKA. Kapitoly z epistemologie a noetiky. Praha: Krystal OP, 2015. ISBN 978-80-87183-71-7.

PRATT, A. D. The information of the image: A model of the communications process. Libri. 1977, roč. 27, č. 3, s. 204-220. ISSN 0024-2667

RODRIGUEZ-MUÑOZ, J. V., F. J. MARTÍNEZ-MÉNDEZ a J. A. PASTOR-SANCHEZ. The ecosystem of information retrieval. Information Research. 2012, roč. 17, č. 4, paper 553. Dostupné z: http://InformationR.net/ir/17-4/paper553.html. ISSN 1368-1613.

SOUSEDÍK, S. Svoboda a lidská práva: jejich přirozenoprávní základ: esej. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 131 s. Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-036-7.

STODOLA, J. Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2010, roč. 2, č. 1 [cit. 2012-02-14]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/03.Stodola.pdf

STODOLA, J. Právo na informace a umělé potraty. In: Stodola, J., Kratochvíl, M. Nejmenší z nás 2013. Moravská Ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2013. s. 93-100, 8 s. ISBN 978-80-905358-1-7.

STODOLA, J. Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2011, roč. 3, č. 1 [cit. 2012-02-14]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/05.recenzovaneStodola.pdf

STODOLA, J. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 437. ISBN 978-80-210-8011-9.

STONIER, T. Information and the internal structure of the universe: an exploration into information physics. London: Springer-Verlag, 1990. ISBN 3540198784.

THOMPSON, F. B. The organization is the information. American Documentation. 1968, roč. 19, č. 3, s. 305-308. ISSN 0096-946X.