Jak komunikují státní instituce na online sociálních sítích?

Monika Hanych

Abstrakt


Příspěvek zkoumá význam a užití online sociálních sítí vybranými státními institucemi moci zákonodárné, výkonné, soudní a nezávislé, ale státem založené. Za pomoci deskriptivní obsahové analýzy a interpretativní kvantitativní analýzy se zabývá otázkou, zda tyto veřejné instituce online sociální sítě využívají, a jakým způsobem. Zjišťuje také, zda se v případě komunikace institucí na online sociálních sítích jedná spíše o komunikaci jednosměrnou či obousměrnou. Právě obousměrná komunikace, tedy možnost vyvolání reakcí a participace občanů, totiž bývá zmiňována jako jedna z výhod nových médií. Příspěvek tedy sleduje, zda se ji veřejným institucím daří naplňovat. 

 

Monika Hanych

Katedra právní teorie
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 70
611 80 Brno


Klíčová slova


veřejné instituce, nová média, online sociální sítě, kvantitativní a obsahová analýza

https://doi.org/10.5817/ProIn2016-2-9

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BACOVSKÝ, Václav. Média a politika: Politická komunikace ve věku medializace [online]. Praha, 2008 [cit. 20. 9. 2016]. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/dtdownload/8800019339/?lang=cs

BERKOWITZ, D. Who sets the media agenda? The ability of policymakers to determine news decisions. In KENNAMER, J. D. Public opinion, the press, and public policy. Westport, CT: Praeger Publishers. Str. 81–102.

Centrum pro výzkum veřejného mínění. Důvěra ústavním institucím v lednu 2016 [online]. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016 [cit. 4. 2. 2016]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7497/f3/pi160201.pdf

CORNER John, PELS Dick (eds.). Media and the Restyling of Politics: Consumerism, Celebrity and Cynicism. London: SAGE, 2003. 210 s.

CROSBIE, Vin. Cit. dle JANDOVÁ, Lucie. Online sociální sítě jako platformy veřejného mínění: příklad facebooku [online]. Brno, 2014 [cit. 10. 9. 2016]. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/274033/fss_m/

CUILENBURG, van Jan and MCQUAIL, Denis. Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communications Policy. European Journal of

Communication. Sage 2003; vol. 18, č. 181, s. 3. Dostupné také z: http://shs.ntu.edu.tw/course/uploads/week_20121221054258_1828.pdf

DAHLGREN, Peter. Media and political engagement: citizens, communication, and democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 232 s.

DAHLGREN, Peter. The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. Political Communication. 2005, vol. 22, č. 2. Str. 147-162

DIGRAZIA et al. 2013; WILLIAMS and GULATI 2013. In: HLADÍK, Radim a ŠTĚTKA, Václav. THE POWERS THAT TWEET: Social media as news sources in the Czech Republic [online]. Zveřejněno dne 4. 8. 2015 [cit. 15. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2015.1046995?journalCode=rjos20

DÖRNER, Andreas. Politainment: Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2001.

ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Nakladatelství Argo, 2007, 372 s.

ELLISON, N. B., VITAK, Jessica, GRAY, Rebecca, LAMPE, Cliff. Cultivating Social Resources on Social Network Sites: Facebook Relationship Maintenance Behaviors and Their Role in Social Capital Processes. Journal of Computer-Mediated Communication, 2014. Dostupné také z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12078/pdf

E-mailová korespondence s tiskovou mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylvou Dostálovou [online], 26. 11. 2015.

E-mailová korespondence s tiskovým mluvčím Nejvyššího soudu Petrem Tomíčkem [online], 25. 11. 2015.

Fleishman-Hillard. European Parliament Digital Trends [online]. 2011 [cit. 19. 2. 2016]. Dostupný z: www.epdigitaltrends.eu

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2000, 418 s.

JANDOVÁ, Lucie. Online sociální sítě jako platformy veřejného mínění: příklad facebooku [online]. Brno, 2014 [cit. 10. 9. 2016]. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/274033/fss_m/

JIRÁK, J. a Köpplová, B. Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha: Portál. 2007. Str. 49.

KLÍČOVÁ, Eva, STASZEK, Zdeněk. Rozhovor s Jakubem Mackem. To není v síti, to je v lidech [online]. © 2016 Časopis HOST [cit. 5. 2. 2016]. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/aktualni-rocnik/2016/01-2016/to-neni-v-siti-to-je-v-lidech

KNOKE, David a Song YANG. Social network analysis. 2. vyd. Los Angeles: Sage Publications, 2008, 132.

KŘIVKA, Zdeněk. Soudci a sociální média [online]. Brno, 2015 [cit. 11. 10. 2016]. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/378547/pravf_m/

KUŽVART, Jan. JAK SI UCHOVAT „MEDIÁLNÍ MOC“? [online]. Vydáno 26. 9. 2014 [cit. 1. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/jak-si-uchovat-medialni-moc/

LILLEKER, D. G., K. KOC-MICHALSKA, E. J. SCHWEITZER, M. JACUNSKI, N. JACKSON, T. VEDE. Informing, Engaging, Mobilizing or Interacting: Searching for a European Model of Web Campaigning. European Journal of Communication. 2011, vol. 26, č. 3, str. 195–213. Dostupné také online z: http://dx.doi.org/10.1177/0267323111416182

Listina základních práv a svobod, čl. 17, odst. 5. In: CODEXIS [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 9. 4. 2016].

MACEK, J., MACKOVÁ, A., ŠKAŘUPOVÁ, K., & WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, L. Old and new media in everyday life of the Czech audiences. (Research report.) Brno: Masaryk University, 2015.

MACEK, Jakub, MACKOVÁ, Alena, KOTIŠOVÁ, Johana. Participation or new media use first? Reconsidering the role of new media in civic practices in the Czech Republic. MEDIJSKE STUDIJE, 2015, vol. 6, č. 11, str. 68-83.

MACEK, Jakub. More than a desire for text: Online participation and the social curation of content. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2013, roč. 19, č. 3, s. 295–302.

MACEK, Jakub. Nová média [online]. Revue pro média č. 4, 2002 [cit. 18. 2. 2016]. Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/nova_media.htm

MACKOVÁ, Alena. Czech Politicians Go Online: Is this e-Democracy or Just a Campaign Move? In: LORENTZ, P., SMAHEL, D., METYKOVA, M., & WRIGHT, M. F. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2015. Str. 164-180.

MACKOVÁ, Alena. Nové komunikační nástroje. In: CHYTILEK, Roman et al. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Str. 309.

MARICHAL, José. Facebook Democracy. Burlington: Ashgate Publishing. 2012.

MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Nakladatelství Karolinum. 2006.

NOVOTNÝ, Roman. Rozhovor s Jörgem Matthesem. Sociální média politiku nespasí [online]. Masarykova univerzita, 2005–2016 [cit. 8. 2. 2016]. Dostupné z: https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/7024-socialni-media-politiku-nespasi

PAPACHARISSI, Z. The virtual sphere: The internet as a public sphere. New Media & Society, 2002, č. 4, str. 9–27.

PERLA, Jan. České politické strany na Facebooku [online]. Brno, 2011 [cit. 20. 2. 2016]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/251322/fss_b/

POSTMAN, Neil. Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. London: Penguin Books, 2005. 184 s.

RAMONET, I. Tyranie médií. Praha: Mladá fronta, 2003.

ROVENSKÝ, Jan. Twitter politiky láká, mnohdy je ale spálí [online]. © 2003–2016 Borgis, a.s. © Copyright © 2016 Seznam.cz, vyd. 4. 8. 2015 [cit. 14. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/376697-twitter-politiky-laka-mnohdy-je-ale-spali.html

STACHOŇOVÁ, Monika. Vliv médií na současné soudní rozhodování. In: VEČEŘA, Miloš a kol. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 344 s.

TAUCHENOVÁ, Kateřina. NMI 2016: Jak jsou na tom generace X, Y a Z s konzumací TV, rádia a tisku [online]. © 2004-2013 Focus Agency, s.r.o. [cit. 5. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/nmi-2016--jak-jsou-na-tom-generace-x--y-a-z-s-konzumaci-tv--radia-a-tisku__s288x11890.html

THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 219 s.

TREADAWAY, Chris, SMITHOVÁ, Mari. Marketing na Facebooku - Výukový kurz. Brno: Computer Press, a. s., 2011. 285 s.

Ústní sdělení. Tisková mluvčí Iva Hrazdílková, 23. 11. 2015, Brno.

VAN DIJK, 2012. Cit. dle: PAVLÍKOVÁ, Miroslava. Analýza užití on-line nástrojů během prezidentské kampaně Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga [online]. Brno, 2013 [cit. 20. 4. 2016]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Otto Eibl Dostupné z: http://is.muni.cz/th/382554/fss_b/

Veřejný ochránce práv - ombudsman. Miniseriál: Boj proti sexistické reklamě a sexismu [online]. Kancelář veřejného ochránce práv 2015 [cit. 1. 2. 2016]. Dostupné z: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904805282900482.1073741860.520555461325468&type=3

VONDERSCHMITT, Kaitlin, The Growing Use of Social Media in Political Campaigns: How to use Facebook, Twitter and YouTube to Create an Effective Social Media Campaign [online]. Honors College Capstone Experience/Thesis Projects. Paper 360, 2012 [cit. 15. 2. 2016]. Dostupné z: digitalcommons.wku.edu/stu_hon_theses/360

WEST, M. D. Is the Internet an emergent public sphere? Journal of Mass Media Ethics, 2013, č. 28, str. 155–159.

WRIGHT, Scott. Politics as usual? Revolution, normalization and a new agenda for online deliberation. New media and Society. 2011, vol. 14, č. 2, str. 246.

ZABLOUDILOVÁ, Táňa. Rozhovor s Danielem Dočekalem. Policie na sociálních sítích: Důležité informace i satira [online]. © 1997-2016 Český rozhlas [cit. 12. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/policie-na-socialnich-sitich-dulezite-informace-i-satira--1337407

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. In: CODEXIS [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 9. 4. 2016].