Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii

Michal Černý

Abstrakt


Článek usiluje o systematickou analýzu vztahu různých interpretací antropického principu a jeho vztahu k temné hmotě a energii. Na základě této analýzy pak nabízí vlastní verzi antropického principu ve znění: „Vesmír má právě takové fyzikální parametry, aby v něm mohl v jistém časovém intervalu existovat inteligentní pozorovatel. Ten je schopen konstruovat racionální výpovědi o světě, adekvátně ho poznávat, ale nemůže ho poznat a vidět celý. Část fenoménů je mu epistemicky nedostupná. Na úrovni kosmologickém jde o temnou hmotu a temnou energii. Tato nedostupnost je nutná. Pokud by byl vesmír poznatelný celý, přestal by existovat. Mezi nepoznatelností všech fenoménů a inteligentním pozorovatelem je ontologická souvislost.“. V závěrečné části textu je provedena základní reflexe této interpretace z hlediska epistemologie a informační vědy.

Klíčová slova


antropický princip, informační chování, definice informace, temná hmota, teorie poznání

https://doi.org/10.5817/ProIn2017-2-2

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

About CERN [online]. Geneva: CERN, 2016 [cit. 2016-10-06]. Dostupné z: https://home.cern/about.

ARCHAMBAULT, S., et al. Darkmatter spin-dependentlimitsfor WIMP interactions on 19 F by PICASSO. PhysicsLetters B, 2009, 682.2: 185-192.

BARROW, John D. Patterns of Explanation in Cosmology. In: BERTOLA, F. a U. CURI. The Anthropic Principle: The Conditions for the Existence of Mankind in the Universe. Cambridge University Press, 1993. ISBN 9780521382038.

BREUER, Reinhard A. The anthropic principle: man as the focal point of nature. Boston: Birkhauser, c1991., 1991.

BREUER, Thomas. The impossibility of accurate state self-measurements. Philosophy of Science, 1995, 62.2: 197-214.

CARTER, Brandon. Large number coincidences and the anthropic principle in cosmology. In: Confrontation of cosmological theories with observational data. Springer Netherlands, 1974. p. 291-298.

CAST [online]. CERN, 2015 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://cast.web.cern.ch/CAST/.

CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých. Praha. 2005.

COREY, Michael Anthony. God and the new cosmology: the anthropic design argument. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, c1993, xv, 332 p. ISBN 0847678024, s. 2.

ČERVENKA, Milan. Temná hmota ve vesmíru [online]. Praha: Aldebaran, 2003 [cit. 2016-10-06]. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2003_29_thv.php.

ČERNÝ, Michal. Antropický princip ve fyzice a filosofii [online]. Brno, 2016 [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/268947/prif_r_a2/. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

ČERNÝ, Michal. Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 1, s. 103-116. ISSN 1804-2406.

ČERNÝ, Michal. Informace jako antropologický fenomén. Brno: Flow, 2015. 99 s. ISBN 978-80-88123-08-8.

DAW, Edward, et al. Spin-dependent limits from the DRIFT-IId directional dark matter detector. Astroparticle Physics, 2012, 35.7: 397-401. Dostupné také z: https://arxiv.org/abs/1010.3027.

DOWLING, John H. The Relationship between Anthropology and Economics. Journal of Economic Issues, 1982, 16.2: 481-484.

ELIZALDE, Emilio, et al. Darkenergy: Vacuum fluctuations, the effective phantomphase, and holography. Physical Review D, 2005, 71.10: 103504.

he Super CDMS SNOLAB Experiment [online]. Berkeley [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://cdms.berkeley.edu/.

HETHERINGTON, Norriss S. (ed.). Cosmology: Historical, literary, philosophical, religous and scientific perspectives. CRC Press, 1993.

KRUMPOLC, Eduard. Antropický princip v perspektivě dialogu mezi přírodní vědou, filozofií a teologií. 1. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 214s. ISBN 80-244-1523-2.

KRUMPOLC, Eduard. Věda a správa vědění v dokumentu Společenství a služba. Studia theologica. Olomouc: CMTF UP, 2006, (8), 87‒91. ISSN 1212-8570.

KUHN, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh, 1997.

KULHÁNEK, Petr. Temná hmota a temná energie [online]. Praha: UK, 2011 [cit. 2016-10-06]. Dostupné z: http://www.astrovm.cz/userfiles/file/seminare/kosmologie_kulhanek2011/09.pdf.

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Monadologie a jiné práce. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1982.

LIU, W. Vincent; WILCZEK, Frank; ZOLLER, Peter. Spin-dependent Hubbard model and a quantum phase transition in cold atoms. Physical Review A, 2004, 70.3: 033603.

LYTH, David H.; WANDS, David. Cold dark matter isocurvature perturbation in the curvaton scenario. Physical Review D, 2003, 68.10: 103516.

MILGROM, Mordehai. A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. The Astrophysical Journal, 1983, 270: 365-370.

MOHAPATRA, Rabindra N.; PAL, Palash B. Massive neutrinos in physics and astrophysics. Worldscientific, 2004.

MOREAU, Joseph. Svět Leibnizova myšlení. Praha: ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, 2000. ISBN 80-7298-008-4.

MUTA, Taizō. Foundations of quantum chromodynamics: an introduction to perturbative methods in gauge theories. World Scientific, 2010.

NEČAS, J. Píseň. č. 905. Kancionál [online]. ČBK, 2015 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://kancional.cz/905.

NEHYBA, Jan. Tři inspirace od Petera Jarvise. In Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 37-57.

OSQAR [online]. CERN, 2010 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://osqar.web.cern.ch/osqar/.

PATY, Michel. The nature of Einstein's objections to the Copenhagen interpretation of quantum mechanics. Foundations of physics, 1995, 25.1: 183-204.

POPPER, Karl R. The logic of scientific discovery. London: Hutchinson & Co., c1972. ISBN 0-09-111721-6.

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie. Praha: Krystal OP, 2007. ISBN 978-80-7195-123-0.

PRIMACK, Joel R.; SECKEL, David; SADOULET, Bernard. Detection of cosmic darkmatter. Annual Reviewof Nuclear and Particle Science, 1988, 38.1: 751-807.

PŘICHYSTAL, Jan. Úvod do teorie informace. In: Úvod do teorie informace [online]. 2007 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~jprich/predn/teoinf.pdf.

PVLAS [online]. Department of Physics of the University of Ferrara, 2010 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://pvlas.ts.infn.it/.

ROSZKOWSKI, Leszek. Non-baryonic dark matter—a theoretical perspective. In: AIP Conference Proceedings. AIP, 1999. p. 316-324.

SAHNI, Varun; STAROBINSKY, Alexei. Reconstructing dark energy. International Journal of Modern Physics D, 2006, 15.12: 2105-2132. Dostupné také z: https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0610026.pdf.

SAHNI, Varun; STAROBINSKY, Alexei. Reconstructing darkenergy. International Journal of Modern Physics D, 2006, 15.12: 2105-2132.

SANDERS, Robert H.; MCGAUGH, Stacy S. Modified Newtonian dynamics as an alternative to dark matter. arXiv preprint astro-ph/0204521, 2002.

SCHMIDHUBER, Jürgen. Algorithmic theories of everything. Arxiv.org, 2000. Dostupné z: http://arxiv.org/abs/quant-ph/0011122.

SKALICKÝ, Karel. "Antropický princip" v podání Eduarda Krumpolce jako naléhavá výzva k mezioborovému dialogu. Teologické texty. 2007, (4). ISSN 0862-6944. Dostupné také z: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-4/Antropicky-princip-v-podani-Eduarda-Krumpolce-jako-nalehava-vyzva-k-mezioborovemu-dialogu.html.

SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů [ebook]. 3. Praha, 2001 [cit. 2016-10-19]

STAPP, Henry Pierce. The copenhagen interpretation. American Journal of Physics, 1972, 40.8: 1098-1116.

STODOLA, Jiří. Pojem informace pro informační vědu. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5., 2., s. 1-11. ISSN 1804-2406.

STONIER, Tom. Informace a vnitřní struktura vesmíru: průzkum v informační fyzice. Praha: BEN - technická literatura, 2002. ISBN 80-7300-050-4.

ŠAFÁŘOVÁ, Kateřina. Knihovnictví jako profese: Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. – život a dílo [3. část]. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 8 [cit. 2017-06-30]. urn:nbn:cz:ik-14116. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14116

TEGMARK, Max. Parallel universes. Science and ultimate reality, 2004, 459. Dostupné z: http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0302131.pdf, s. 8: „Testování základních teorií s pozorovacími údaji může ignorování výběrových efektů posyktovat nesprávné závěry.“

TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1990. ISBN 80-7021-043-5.

THELENOVÁ, Kateřina. Sociologie, andragogika a teorie učení Petera Jarvise. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-2444-309-6.

TIPLER, Frank J. The anthropic principle: a primer for philosophers. In: PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association. Philosophy of Science Association, 1988, p. 27‒48.

VRÁNA, Karel. Teilhard de Chardin. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1997. ISBN 80-85996-06-05.

YNDURAÍN, Francisco J. Quantum chromodynamics: an introduction to the theory of quarks and gluons. Springer Science & Business Media, 2013.

ZAMAROVSKÝ, Peter. Howadoor na cestách [online]. [cit. 2017-05-01]. Svobodná vůle, determinismus a fyzika. Dostupné z http://howadoor.wz.cz/determinismus.pdf.

ZHANG, Xin. Dynamical vacuum energy, holographic quintom, and there construction of scalar-fielddark energy. Physical Review D, 2006, 74.10: 103505.

ZWICKY, Fritz. Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln. Helvetica Physica Acta, 1933, 6: 110-127.