Heuristická analýza portálu Knihovny.cz

Jana Kurfürstová, Alena Paulusová, Iva Zadražilová

Abstrakt


Účel – Účelem výzkumu, jehož výsledky jsou předkládány v tomto článku, bylo vyhodnocení použitelnosti portálu Knihovny.cz s cílem identifikovat případné rezervy v designu uživatelského rozhraní a posoudit jejich dopad na zkušenost uživatele s využíváním portálu. 

Design/metodologie/přístup – V příspěvku jsou popsány metody a výsledky uživatelského testování portálu Knihovny.cz pomocí heuristické analýzy. Tato analýza proběhla po prvním roce fungování portálu. Analýza byla provedena na základě deseti heuristických pravidel použitelnosti, které stanovil Jacob Nielsen. Tyto heuristiky byly použity na testování podobně zaměřeného webu a byly mírně upraveny pro specifika portálu. Analýzu provedli čtyři evaluátoři, odborníci na knihovnické katalogy, kteří neměli předchozí zkušenost s portálem Knihovny.cz. 

Výsledky – Výsledky analýzy potvrdily, že portál odpovídá kritériím použitelného webu, ale poukázaly na slabší místa a chyby. Příspěvek ve svém závěru předkládá návrhy na odstranění těchto chyb.

Originalita/hodnota – Výzkum použitelnosti portálu Knihovny.cz pomocí heuristické analýzy ukázal, že je tato metoda vhodným nástrojem pro testování uživatelské přívětivosti discovery systémů a dalších podobných vyhledávačů. Pro vývojový tým portálu jsou výsledky výzkumu hodnotným zdrojem při hledání dalších způsobů, jak uživateli prezentovat širokou škálu funkcí vyhledávače při zachování přijatelné jednoduchosti jeho používání.


Klíčová slova


discovery systémy, heuristická analýza, použitelnost webu, uživatelská přívětivost, uživatelská rozhraní, vyhledávací portály

https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-7

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Chandler, K., & Hyatt, K. (c2003). Customer-centered design: a new approach to Web usability. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall PTR.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 včetně internetizace knihoven: Knihovny pro EVROPU 2020 [Online]. (2012). Praha: Ministerstvo kultury České republiky. Dostupné z https://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf

Krug, S. (2010). Nenuťte uživatele přemýšlet! : praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnost [sic] webu. Brno: Computer Press.

Nielsen, J. (1995) Heuristic Evaluation: How-To [Online]. Nielsen Norman Group: User Experience Training, UX Consulting, and Usability Research Reports. Dostupné z http://www.nngroup.com/articles/how-toconduct-a-heuristic-evaluation/ [cit. 2018-03-01].

Nielsen, J. (1992). Finding usability problems through heuristic evaluation. In CHI'92 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (s. 373-380). New York: NY: Association for Computing Machinery.

Nielsen, J. (2002). Web.Design. Praha: SoftPress.

Nielsen, J., & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (s. 249-246). Seattle. Dostupné z https://dl.acm.org/citation.cfm?id=97281

Nielsen, J., & Tahir, M. (2005). Použitelnost domovských stránek. Brno: Zoner Press.

Richter, V. (2012). Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 včetně internetizace knihoven: knihovny pro EVROPU 2020 [Online]. Knihovna: Knihovnická Revue, 23(1), 91-95. Dostupné z http://knihovna.nkp.cz/knihovna121/12_191.html

Štouračová, M. (2013). Heuristická analýza v kontextu HCI se zaměřením na webové stránky akademické knihovny (Bakalářská práce). Masarykova univerzita. Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Brno. Vedoucí práce Bouda, T.

Heuristická analýza [online]. In 100 metod. Dostupné z http://100metod.cz/post/47567185622/97-heuristick%C3%A1-anal%C3%BDza