Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí

Michal Černý

Abstrakt


Účel  Cílem článku je ukázat problematiku sociability jako jednoho ze stěžejních konceptů v teoriích, které se vztahují k vzdělávání v online prostředí. Učení se v kyberprostoru je tématem, které je výzkumně systematicky zkoumáno, ale přehledová studie k jeho vztahu k sociabilitě a sociálním interakcím vůbec do jisté míry chybí.

Design/metodologie/přístup – Článek na počátku vymezuje téma online vzdělávání a dále se snaží sledovat klíčové koncepty a teorie, které s ním pracují, jako je konektivismus, kybergogika, imerzivní učení atp.  Dále se zaměřuje na otázku, jakým způsobem je možné sociální interakce v online prostředí měřit a analyzovat.

Výsledky – V rámci článku se ukazuje, že téma sociability je v online učení vnímané jako cosi esenciálního, jakkoli očima klasické pedagogiky by se mohlo zdát, že online prostředí vede k oslabování sociálních vazeb a interakcí, z hlediska teorií lze říci, že přechod z fyzického do digitálního prostředí má spíše charakter transformace, vedoucí k jiným možnostem komunikace a spolupráce.

Originalita/hodnota – V závěru článku se pokoušíme stručně poukázat na fenomén social learning analytics, což je přístup k analýze učení spojený se studiem toho, jak studenti pracují v učebním prostředí směrem k modernějším nástrojům datové analytiky, analýzy sociálních sítí nebo webové analytiky, protože virtuální učební prostředí dnes není ohraničeno primárně vzdělávacím nástrojem, ale má platformní, decentralizovaný a distribuovaný charakter.


Klíčová slova


sociabilita, online kurzy, konektivismus, imerzivní učení, MOOC, PLE, learning analytics

https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-8

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

(2017). About Lifelong Learning programme. [Online]. Retrieved January 15, 2018, from http://eacea.ec.europa.eu/LLP/about_llp/about_llp_en.php

Adamo, A., Bertacchini, P. A., Bilotta, E., Pantano, P., & Tavernise, A. (2010). Connecting art and science for education: learning through an advanced virtual theater with “talking heads”. Leonardo, 43(5), 442-448.

Anders, A. (2015). Theories and applications of massive online open courses (MOOCs): The case for hybrid design. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(6).

Attwell, G. (2010). Personal learning environments and Vygotsky. h ttp://www. pontydysgu. org/2010/04/personal-learning-environments-and-vygotsky.

Auinger, A., Ebner, M., Nedbal, D., & Holzinger, A. (2009). Mixing content and endless collaboration–MashUps: Towards future personal learning environments. Universal access in human-computer interaction. Applications and services, 14-23.

Baker, R. S., & Inventado, P. S. (2014). Educational data mining and learning analytics. In Learning analytics (pp. 61-75). Springer New York.

Baker, S. C., Wentz, R. K., & Woods, M. M. (2009). Using virtual worlds in education: Second Life® as an educational tool. Teaching of Psychology, 36(1), 59-64.

Bates, T. (2014). Comparing xMOOCs and cMOOCs: philosophy and practice. Online learning and distance education resources.

Bawarshi, A. S., & Reiff, M. J. (2010). An Introduction to History, Theory, Research, and Pedagogy. Washington: Parlor press.

Baym, N. (2002). Interpersonal life online. The handbook of new media, 4, 62-76.

Bell, F. (2011). Connectivism: Its place in theory-informed research and innovation in technology-enabled learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 98-118.

Beneš, M. (2008). Andragogika. Grada Publishing.

Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(1), 56-71.

Bonneau, J., Anderson, J., Anderson, R., & Stajano, F. (2009, March). Eight friends are enough: social graph approximation via public listings. In Proceedings of the Second ACM EuroSys Workshop on Social Network Systems (pp. 13-18). ACM.

Boulos, M. N. K., Hetherington, L., & Wheeler, S. (2007). Second Life: an overview of the potential of 3‐D virtual worlds in medical and health education. Health Information & Libraries Journal, 24(4), 233-245.

Brdička, B. (2008) Konektivismus–teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí [Online]. Retrieved January 15, 2018, from https://spomocnik.rvp.cz/clanek/10357/KONEKTIVISMUS---TEORIE-VZDELAVANI-V-PROSTREDI-SOCIALNICH-SITI.html

Brdička, B. (2011a). Kolaborace nebo kooperace? [Online]. Retrieved January 15, 2018, from https://spomocnik.rvp.cz/clanek/14151/KOLABORACE-NEBO-KOOPERACE.html

Brdička, B. (2011b) Jak budovat vzdělávací prostředí digitálních učitelů [Online]. Retrieved January 15, 2018, from https://spomocnik.rvp.cz/clanek/10701/JAK-BUDOVAT-VZDELAVACI-PROSTREDI-DIGITALNICH-UCITELU.html

Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (No. JRC106281). Joint Research Centre (Seville site).

Castañeda, L., Dabbagh, N., & Torres-Kompen, R. (2017). Personal Learning Environments: Research-Based Practices, Frameworks and Challenges. Journal of New Approaches in Educational Research, 6(1), 1.

Clark, R. C., Nguyen, F., & Sweller, J. (2011). Efficiency in learning: Evidence-based guidelines to manage cognitive load. John Wiley & Sons.

Craig, E. M. (2007). Changing paradigms: managed learning environments and Web 2.0. Campus-Wide Information Systems, 24(3), 152-161.

Cutroni, J. (2010). Google Analytics: Understanding Visitor Behavior. " O'Reilly Media, Inc.".

Černý, M. (2018). Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí. ProInflow: Časopis pro informační vědy, 10(1).

Černý, M. Co je zajímavého v žebříčku Top 200 Tools for Learning 2017 (2017) [Online]. Retrieved January 15, 2018, from https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21593/CO-JE-ZAJIMAVEHO-V-ZEBRICKU-TOP-200-TOOLS-FOR-LEARNING-2017.html

Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The Internet and higher education, 15(1), 3-8.

Daniel, B. (2017). Creating a rich and immersive learning journey using differentiated resources and active learning environments.

Dawson, S., Joksimović, S., Kovanović, V., Gašević, D., & Siemens, G. (2015). Recognising learner autonomy: Lessons and reflections from a joint x/c MOOC. Proceedings of Higher Education Research and Development Society of Australia 2015.

Downes, S. (2010). New technology supporting informal learning. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, 2(1), 27-33.

Downes, S. Writing a SOOC (2012) [Online]. Retrieved January 15, 2018, from http://www.downes.ca/post/59170

Ferguson, R. (2012). Learning analytics: drivers, developments and challenges. International Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5-6), 304-317.

Ferguson, R., & Shum, S. B. (2012, April). Social learning analytics: five approaches. In Proceedings of the 2nd international conference on learning analytics and knowledge(pp. 23-33). ACM.

Foster, A. L. (2008). Using Second Life as a platform for education. The Education Digest, 73, 5.

Hase, S., & Kenyon, C. (2007). Heutagogy: A child of complexity theory. Complicity: An international journal of complexity and education, 4(1).

Holec, H. (2009). Autonomy in language learning: A single pedagogical paradigm or two. Mapping the terrain of learner autonomy: Learning environments, learning communities and identities, 21-47

Holzner, S. (2008). Facebook marketing: leverage social media to grow your business. Pearson Education.

Horst, H. A., & Miller, D. (Eds.). (2013). Digital anthropology. A&C Black.

Chang. (2017). Analyzing the Functions and Benefits of Using Mobile Facebook as a Supplemental LMS in Higher Education. Journal Of Advanced Computational Intelligence And Intelligent Informatics, 21(6), 971-979.

Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U., & Thüs, H. (2012). A reference model for learning analytics. International Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5-6), 318-331.

Inman, C., Wright, V. H., & Hartman, J. A. (2010). Use of Second Life in K-12 and higher education: A review of research. Journal of Interactive Online Learning, 9(1), 44-63.

Jones, S., Johnson-Yale, C., Millermaier, S., & Perez, F. S. (2009). Everyday life, online: US college students’ use of the Internet. First Monday, 14(10).

Juhaňák, L., & Zounek, J. (2016). Analytika učení: nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí. Pedagogická orientace, 26(3), 560-583.

Kathleen Dunaway, M. (2011). Connectivism: Learning theory and pedagogical practice for networked information landscapes. Reference services review, 39(4), 675-685.

Klement, M., Chráska, M., Dostál, J., & Marešová, H. (2012). E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. Olomouc: Gevak.

Kop, R., & Hill, A. (2008). Connectivism: Learning theory of the future or vestige of the past?. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 9(3).

Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh.

Lee, E., & Akcaoglu, M. (2017). Sociability of Online Learning Environments: Examining Discussion Group Sizes and Social Network Sites. Learning, Design, And Technology, 1-16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17727-4_39-2

Lee, Y. K., Cohen, M. B., Boucher, M., Azzolini, A. G., Li, X., & Rasmussen, L. E. (2016). U.S. Patent No. 9,465,848. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Malamed, C. (2014). Models for Designing Your Personal Learning Environment. [Online]. Retrieved January 15, 2018, from http://theelearningcoach.com/elearning2-0/designing-personal-learning-environment/

Martínez Lirola, M. (2016). How to Use Cooperative Learning for Assessing Students' Emotional Competences: A Practical Example at the Tertiary Level. Profile Issues in TeachersProfessional Development, 18(2), 153-165.

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2009). Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies. US Department of Education.

Menezes, P., Francisco, J., & Patrão, B. (2018). The Importance of Eye-Tracking Analysis in Immersive Learning-A Low Cost Solution. In Online Engineering & Internet of Things (pp. 689-697). Springer, Cham.

Menzies, R., Petrie, K., & Zarb, M. (2017). A case study of Facebook use: Outlining a multi-layer strategy for higher education. Education and Information Technologies, 22(1), 39-53.

Murdough, C. (2009). Social media measurement: It’s not impossible. Journal of Interactive Advertising, 10(1), 94-99.

Myers, S. A., Sharma, A., Gupta, P., & Lin, J. (2014, April). Information network or social network?: the structure of the twitter follow graph. In Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web (pp. 493-498). ACM.

Ochrana, F., Plaček, M., Půček, M. J., & Šimčík, A. (2018). Management a hospodaření muzeí. Charles University in Prague, Karolinum Press.

Pakkala, H., Presser, K., & Christensen, T. (2012). Using Google Analytics to measure visitor statistics: The case of food composition websites. International Journal of Information Management, 32(6), 504-512

Palouš, R. (1991). Čas výchovy. Praha: SPN.

Palouš, R., & Prázný, A. (2007). Pedagogické založení iloso ie u Jana Patočky. Pedagogika, 57(2), 108-113. (2017). About Lifelong Learning programme. [Online]. Retrieved January 15, 2018, from http://eacea.ec.europa.eu/LLP/about_llp/about_llp_en.php

Price-Mitchell, M. (2015). : Sociability: The Core of Social-Emotional Learning [Online]. Retrieved January 15, 2018, from https://www.psychologytoday.com/blog/the-moment-youth/201505/sociability-the-core-social-emotional-learning

Průcha, J., 2013. Moderní pedagogika. 5.(přeprac. a aktualiz. vyd.) Praha: Portál.

Rohlíková, L., & Vejvodová, J. (2012). Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada.

Russell, M. A. (2013). Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, GitHub, and More. " O'Reilly Media, Inc.

Ryan, G. J., & Augustine, J. (2017). Use of Class Facebook Groups to Disseminate Evidence-Based Study Tips. INNOVATIONS in pharmacy, 8(3).

Scopes, L. (2011). A cybergogy of learning archetypes and learning domains: practical pedagogy for 3d immersive virtual worlds. In Transforming Virtual World Learning (pp. 3-28). Emerald Group Publishing Limited.

Scopes, L. J. (2009). Learning Archetypes as tools of Cybergogy for a 3D Educational Landscape: A structure for eTeaching in Second Life (Doctoral dissertation, University of Southampton).

Seel, N. M., & Blumschein, P. (2009). Modeling and simulation in learning and instruction: A theoretical perspective. Model-based approaches to learning: Using systems models and simulations to improve understanding and problem solving in complex domains, 3-15.SHUM, Simon Buckingham;

Schmidt, M., Beck, D., Glaser, N., & Schmidt, C. (2017, June). A Prototype Immersive, Multi-user 3D Virtual Learning Environment for Individuals with Autism to Learn Social and Life Skills: A Virtuoso DBR Update. In International Conference on Immersive Learning (pp. 185-188). Springer, Cham.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age.

Siemens, G., & d Baker, R. S. (2012, April). Learning analytics and educational data mining: towards communication and collaboration. In Proceedings of the 2nd international conference on learning analytics and knowledge (pp. 252-254). ACM.

Sife, A., Lwoga, E., & Sanga, C. (2007). New technologies for teaching and learning: Challenges for higher learning institutions in developing countries. International journal of education and development using ICT, 3(2).

Slavin, R. E. (2008). Cooperative learning, success for all, and evidence-based reform in education. Éducation et didactique, 2(2), 149-157.

Solimeno, A., Mebane, M. E., Tomai, M., & Francescato, D. (2008). The influence of students and teachers characteristics on the efficacy of face-to-face and computer supported collaborative learning. Computers & Education, 51(1), 109-128.

Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2013). Social media and political communication: a social media analytics framework. Social Network Analysis and Mining, 3(4), 1277-1291.

Sung, Y. T., Yang, J. M., & Lee, H. Y. (2017). The Effects of Mobile-Computer-Supported Collaborative Learning: Meta-Analysis and Critical Synthesis. Review of Educational Research, 0034654317704307.

Ting, Y. L., Tai, Y., & Chen, J. H. (2017). Transformed telepresence and its association with learning in computer-supported collaborative learning: a case study in English learning and its evaluation. Interactive Learning Environments, 25(3), 382-396.

Tulinska, H. (2017) Strategie řešení vybraných kognitivních zkreslení při studiu prostřednictvím osobního vzdělávacího prostředí.

von Balthasar, H. (1985). Communio. Teologické texty. samizdat 10, 4.

Wang, M., & Kang, M. (2006). Cybergogy for engaged learning: A framework for creating learner engagement through information and communication technology. Engaged learning with emerging technologies, 225-253.

Wankel, C., & Kingsley, J. (2009). Higher education in virtual worlds: Teaching and learning in Second Life. Emerald Group Publishing.

Welsh, E. T., Wanberg, C. R., Brown, K. G., & Simmering, M. J. (2003). E‐learning: emerging uses, empirical results and future directions. international Journal of Training and Development, 7(4), 245-258.

Zounek, J., Juhaňák, L., Staudková, H., & Poláček, J. (2016). E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi.