Nové nástroje pro katalogizaci mapových fondů a sbírek

Jiří Dufka, Eva Chodějovská, Miloš Pacek, Petr Žabička

Abstrakt


Účel – Odborný článek představuje online dostupné nástroje určené pro práci se starými mapami vyvinuté v Moravské zemské knihovně. Virtuální mapové sbírky, které v posledním desetiletí lépe zpřístupnily mapové bohatství České republiky široké veřejnosti, využívají pro efektivnější vyhledávání tzv. “geografické” či “časoprostorové” vyhledávání. Předpokladem pro jeho použití je ale uvedení základních údajů o zpracovávané mapě – rozsah zobrazeného území, míra podrobnosti mapy, datace – a v případě rozsáhlých mapových děl přispívá k efektivnějšímu vyhledávání i standardizace bibliografických záznamů.

Design/metodologie/přístup – Článek se v úvodu věnuje představení výhod geografického vyhledávání a jeho využití v online katalozích paměťových institucí. Hlavní prostor je pak věnován popisu jednotlivých katalogizačních nástrojů usnadňujících zpracování starých map.

Výsledky – Popisované online nástroje představené v článku umožňují uživatelům snadno získat atributy potřebné pro geografické vyhledávání, tedy rozsah území mapového pole a měřítko. Konkrétně pro získání souřadnic vymezujících mapové pole jde o nástroj BoundingBox, pro přesnější a dokonalejší georeferencování digitalizovaných map lze využít nástroj Georeferencer (online dostupný na portálu staremapy.cz). Měřítko, tedy údaj o podrobnosti mapy, umožňuje vypočítat nástroj Kalkulátor měřítka, a to jak v případech, kdy není na staré mapě zapsáno vůbec, tak i tehdy, je-li vyjádřeno pouze graficky. Nástroj Mapseries garantuje shodný zápis a tím i vyhledatelnost jednotlivých sekcí mapových děl napříč institucemi.

Originalita/hodnota – Nástroje vycházejí z katalogizační praxe. Nenahrazují kartometrickou analýzu. Jsou zamýšleny jako user friendly online dostupné pomůcky, které mají zajistit pohodlné a rychlé zpřístupnění mapového bohatství v České republice, roztroušeného mezi řadu paměťových institucí. Na vzniku popisovaných nástrojů se zcela nebo zčásti podílela Moravská zemská knihovna v Brně v rámci svých výzkumných a vývojových aktivit.


Klíčová slova


historická kartografie, staré mapy, mapová díla, katalogizace, bounding box, geografické vyhledávání

https://doi.org/10.5817/ProIn2019-1-3

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Boguszak, F. & Císař, J. (1961). Vývoj mapového zobrazení území ČSSR: Sv. III., Mapování a měření českých zemí od pol. 18. stol. do počátku 20. stol. Praha : Ústřední správa geodézie a kartografie.

Čepický, J. & Židek, V. (2005). Vytváření a analýza digitálních prostorových dat: (návody ke cvičením GIS). Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.

Dufka, J., Kozel, J. & Stachoň, Z. (2014). Map Series [software]. Dostupné z: http://mapseries.mzk.cz

Hlaváček, I., Nový, R. & Kašpar, J. (2002). Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H & H.

Hofmann, G. (1984). Metrologická příručka: pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeň: Státní oblastní archiv.

Húščava, A. (1972). Poľnohospodárske miery na Slovensku, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972.

Klokan Technologies. (2014). MapRank Search [software]. Dostupné z: https://www.mapranksearch.com/

Novotná, E. (2014). Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_met_RDA_new_2014.pdf

Novotná, E. (2014a). Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. In: A. Švejda, Rozpravy Národního technického muzea v Praze (s. 292-305). Praha: Národní technické muzeum.

Semotanová, E. & Šimůnek, R. (2000). Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. Praha: Historický ústav AV ČR.

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru. (2009-2019). Praha: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Dostupné z: http://vugtk.cz

Wanner, M. (2015). Základní pravidla pro zpracování archiválií. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV.

Žabička, P. (2011). Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf

Žabička, P. (2013). StaréMapy.cz - úspěšný příklad spolupráce knihoven s veřejností. Ikaros, 17(4). Dostupné z http://ikaros.cz/node/14072