Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem: Sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví

Michal Černý

Abstrakt


Účel – Předložená studie sleduje vztah knihoven jako vzdělávacích institucí, které mají za cíl formovat širokou skupinu čtenářů. Snaží se ukázat jisté prameny této sociálně pedagogické praxe v prvním knihovním zákonu a následně sleduje – na konkrétních příkladech, ale také na širším historiografickém konceptu – vztah fenoménu masové práce se čtenářem v kontextu edukace různých cílových skupiny, především mladých čtenářů, dělníků a rolníků.

Design/metodologie/přístup – Ve studii vycházíme z archivních výzkumů, které provádějí po mnoho let naši studenti v rámci sledování dějin konkrétních knihoven. Tato zjištění pak analyzujeme na základě studia obecně historických pramenů a legislativních změn.

Výsledky – Studie tvůrčím způsobem sleduje to, jak se masová práce se čtenářem, jako jistý sociálně-pedagogický projekt uplatila v konkrétních knihovnách a to, v jakém legislativě-hodnotovém rámci k těmto aktivitám docházelo.

Originalita/hodnota – Fenomén masové práce se čtenářem bývá zkoumán optikou sociologickou nebo historiografickou, námi zvolené pojetí kombinující legislativní, sociálně-pedagogické a historiograficky regionalistické pojetí nabízí nové perspektivy a možnosti interpretace studovaných fenoménů v konkrétních knihovnách.


Klíčová slova


Fučíkův odznak, masová práce se čtenářem, socialismus, komunismus, knihovny

https://doi.org/10.5817/ProIn2019-1-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Černý, M. & Kudrnáč, J. (2018). Knihovny v době komunistické totality: na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye. ProInflow, 10(1). https://doi.org/10.5817/ProIn2018-1-6

Dvořáková, J. (2003). Jak se točil seriál „Třicet případů majora Zemana“. Sborník Archivu Ministerstva vnitra, 1, 91-99.

Husák, J. (1952). Zkušenosti z našich knižních výstav. Čtenář: Měsíčník Pro Práci Se Čtenáři, 4(2), 67-68.

Chaloupka, Z. (1963). Kníže Svatopluk a jednotný plán. Čtenář, XV(2), 49-51.

Chlupová, Z. (2017). Role knihoven v období 1945-1965: případová studie Městské knihovny Břeclav (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta).

Kopal, P. (2013). Jaká normalizace. Několik poznámek o (ne) normalizaci filmové a televizní tvorby „Paměť a dějiny“, 127-134.

Kronika (1972). Dubňany.

Kuklík, J., & Němeček, J. (2013). Od národního státu ke státu národností?: národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938. Praha: Karolinum.

Nařízení vlády, 1919 č. 607 (1919).

Pekárková, J. (2014). Role knihoven v období 1945-1965: případová studie Městské knihovny ve Znojmě (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta).

SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 1159 Okresní knihovna Břeclav, nezpracovaný fond, Plán masové práce s knihou v okrese Břeclav na dobu od 1.X. 54 do 31.III. 55.

SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 1159 Okresní knihovna Břeclav, neuspořádaný fond, Přehledy o činnosti knihoven 1964-1975.

SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 196 MěNV Pohořelice, Kronika města 1947-1956, s. 288.

SOkA Znojmo, archivní fond Městská knihovna Znojmo, značka fondu: Z/OK, karton 8.

SVOBODOVÁ, Marta. 1953. Literatura pomáhá přesvědčovat a získávat pro hornictví. Čtenář 5(4), s. 112-115.

Šámal, P. (2009). Soustružníci lidských duší: lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století;(s edicí seznamů zakázaných knih). Academia.

Učňová, M. (2015). Role knihoven v období komunistické totality: případová studie Městské knihovny Dubňany (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta).

Ústav pro studium totalitních režimů: antalogie - Fučíkův odznak [online]. November 21, 2018. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/antologie/tema2.pdf

Ústav pro studium totalitních režimů: Fučíkův odznak [online], November 21, 2018. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/fucikuv-odznak/

Ústav pro studium totalitních režimů: Jiráskovská akce [online], November 21, 2018. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/jiraskovska-akce/

Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), 1959 č. 53 (1959).

Zákon o veřejných knihovnách obecních, 1919. č. 430 (1919).