Témata pro vzdělávací lekce seniorů v knihovnách: Výsledky kvantitativního šetření

Iva Zadražilová

Abstrakt


Účel – Záměrem šetření, jehož výsledky jsou předkládány v této výzkumné studii, bylo získat informace o kompetencích seniorů v oblasti informační gramotnosti a o jejich zájmu o vzdělávání v různých tématech, která se týkají práce s internetem a s ICT. Hlavní výzkumná otázka byla zaměřena na zjištění témat, ve kterých se senioři chtějí vzdělávat. 

Design/metodologie/přístup – Tento výzkum je součástí empirické části disertační práce autorky a navazuje na již publikované výsledky kvalitativního výzkumu potřeb seniorů v práci s internetem. Získané výsledky bylo následně zapotřebí ověřit na úrovni zobecnitelnosti pomocí kvantitativního výzkumu, pro který byla zvolena forma dotazníkového šetření a v rámci kterého se podařilo získat více než 750 responzí. Výzkumný design byl nastaven na parametry aplikovaného výzkumu a kvantitativní šetření bylo jednou z jeho součástí. 

Výsledky – Výzkum ukázal, že senioři mají obecně velký zájem se vzdělávat, a to i prostřednictvím knihoven. Témata, která jsou pro ně zajímavá, častěji souvisí přímo s prací s obsahem (např. úprava fotografií), než s používáním softwaru a ovládáním nástrojů typu e-mail, textové editory apod. Současně deklarují poměrně velkou míru kompetencí v každodenních činnostech prováděných prostřednictvím internetu a technologií. 

Originalita/hodnota – Vzhledem k faktu, že proces vzdělávání seniorů v knihovnách není řešen rámcově a systematicky a každá knihovna si připravuje lekce sama, bylo deset témat, která vzešla z výzkumu, didakticky zpracováno do vzdělávacích lekcí. Tato metodická příručka je volně dostupná přes portál eknihy.knihovna.cz a má ambice stát se praktickým návodem nejen pro knihovníky, ale i další instituce, které se vzděláváním seniorů zabývají.


Klíčová slova


senioři, digitální propast, knihovny, vzdělávání, informační gramotnost, internet, metodika

https://doi.org/10.5817/ProIn2019-2-2

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ČSÚ. (2017). Senioři [Online]. In Český statistický úřad. Retrieved from https://www.czso.cz/csu/czso/seniori

ČSÚ. (2017a). Senioři v mezinárodním srovnání 2017 [Online]. In Český statistický úřad. Retrieved from https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2017

ČSÚ. (2018). Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku k 31.12. 2018 [Online]. In Český statistický úřad. Retrieved from https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&ds=ds373&z=T&f=TABULKA&pvo=DEMD001&o=false&c=v3~2__RP2018MP12DP31&str=v4#w=

ČSÚ. (2012). Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 [Online]. In Český statistický úřad. Retrieved from

https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214a03.pdf/80a3d112-1f5b-4708-b0de-b2c364a0065a?version=1.1

González, A., Ramírez, M. P., & Viadel, V. (2012). Attitudes of the Elderly Toward Information and Communications Technologies [Online]. Educational Gerontology, 38(9), 585-594. https://doi.org/10.1080/03601277.2011.595314

González-Oñate, C., Fanjul-Peyró, C., & Cabezuelo-Lorenzo, F. (2015). Use, Consumption and Knowledge of New Technologies by Elderly People in France, United Kingdom and Spain [Online]. Comunicar, 23(45), 19-28. https://doi.org/10.3916/C45-2015-02

Keményová, Z. (2019). Zájem o univerzity třetího věku roste, studuje už 50 tisíc seniorů [Online]. Universitas: Magazín Vysokých Škol. Retrieved from https://www.universitas.cz/tema/2702-zajem-o-univerzity-tretiho-veku-roste-studuje-uz-50-tisic-senioru

Kočí, J. (2012). Cesty informací k seniorům (Diplomová práce). Brno.

Kopecký, K., Szotkowski, R., Kožíšek, M., & Kasáčková, J. (2018). Starci na netu 2018: Výzkumná zpráva [Online]. In Www.upol.cz (pp. 1-23). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Retrieved from https://www.starcinanetu.cz/vyzkum_vysledky.pdf

Llorente-Barroso, C., Viñarás-Abad, M., & Sánchez-Valle, M. (2015). Internet and the Elderly: Enhancing Active Ageing [Online]. Comunicar, 23(45), 29-36. https://doi.org/10.3916/C45-2015-03

Mazurová, H., & Houšková, Z. (Eds.). (2016). Rovný přístup: knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut.

Miovský, M. (2003). Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule (Snowball sampling). Praha: Úřad vlády České republiky.

MPSV. (2015). Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. Česko: Ústřední knihovnická rada ČR. Retrieved from http://files.ukr.knihovna.cz/200000190-55d7557cc6/Strategie_digitalni_2015.docx

Novotná, I. (2013). Děti a senioři [Online]. Duha, 27(1). Retrieved from http://duha.mzk.cz/clanky/deti-seniori

Quick, S., Prior, G., Toombs, B., Taylor, L., a Currenti, R. (2013): Cross-European survey to measure users’ perceptionsof the benefits of ICT in public libraries (funded by the Bill and Melinda Gates foundation). [Online]. Retrived from https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/22718/Final%20Report%20-%20Cross-European%20Library%20Impact.pdf

Rabušicová, M., & Rabušic, L. (Eds.). (2008). Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita.

Richter, V. (2014). Jak navštěvujeme veřejné knihovny [Online]. Čtenář, 66(2). Retrieved from http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/2-2014/tema-jak-navstevujeme-verejne-knihovny-123-1632.htm

Sak, P., & Kolesárová, K. (2012). Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada.

St. Jean, B., Rieh, S. Y., Kim, Y. -M., & Yang, J. Y. (2012). An analysis of the information behaviors, goals, and intentions of frequent Internet users: Findings from online activity diaries [Online]. First Monday, 17(2). Retrieved from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3870/3143

Stluková, I. (2015). České veřejné knihovny jako instituce celoživotního vzdělávání se zaměřením na seniory (Diplomová práce) [Online]. Praha. Retrieved from https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150867

Špatenková, N., & Smékalová, L. (2015). Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada.

Tomczyk, Ł. (2015). Senioři ve světě nových médií a fenomén digitálního vyloučení v zemích Visegrádské čtyřky [Online]. E-Pedagogium: Nezávislý Odborný Časopis Pro Interdisciplinární Výzkum V Pedagogice, S Ohledem Na Pedagogiku, Speciální Pedagogiku A Didaktiky Oborů, 2015(3), 83-95. Retrieved from http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2015/e-Pedagogium_3-2015online.pdf

Van Deursen, A. J. A. M., & Mossberger, K. (2018). Any Thing for Anyone? A New Digital Divide in Internet-of-Things Skills [Online]. https://doi.org/10.1002/poi3.171

Wu, Y. -H., Ware, C., Damnée, S., Kerhervé, H., & Rigaud, A. -S. (2015). Bridging the digital divide in older adults: a study from an initiative to inform older adults about new technologies [Online]. Clinical Interventions In Aging, 193-. https://doi.org/10.2147/CIA.S72399

Zadražilová, I. (2019). Vzdělávací lekce pro seniory: metodická příručka [Online]. Brno: Flow. Retrieved from http://eknihy.knihovna.cz/static/files/vzdelavaci-lekce-pro-seniory-metodicka-prirucka.pdf

VU3V: Virtuální univerzita třetího věku [Online]. (2019). Retrieved May 18, 2019, from https://e-senior.czu.cz/