Stav, digitalizace a perspektivy sbírek zvukových nosičů v muzeích ČR

Helena Novotná

Abstrakt


Účel – Práce je zaměřena na problematiku uchovávání zvukových nosičů v muzeích České republiky. Jedná se o téma, které dosud nebylo dostatečně zpracováno a v České republice v porovnání se zahraničím stojí na pozadí veřejného zájmu. Článek představuje výzkumnou studii.

Design/metodologie/přístup – Výzkumné šetření je kvantitativního typu. Bylo zde použito dotazníkové šetření. Návratnost ve vzorku o 1078 položkách dosáhla 28 %.

Výsledky – V muzejních institucích se nejčastěji vyskytují optické nosiče, ale ve sbírkách jsou zastoupeny i nosiče ostatních a exotických typů, mnohdy blížící se konci fyzické životnosti. Ne všechny zvukové sbírky prošly zpracováním, a nejsou o nich proto známé bližší podrobnosti. Digitalizace, která představuje nosné téma výzkumu i celého článku, je v současné době prostředkem k uchovávání zvukových obsahů, ale také procesem spjatým s mnohými problémy. Pokud je sbírka nezpracovaná, nelze uvažovat o digitalizaci, a jestliže zpracována je, nemusí být digitalizace možná pro nedostatek finančních prostředků nebo personálních kapacit.

Originalita/hodnota – Práce představuje okrajové téma, které nebylo předmětem zkoumání v minulosti. Identifikuje problematická místa na základě výzkumu zvukových nosičů v muzejních institucích České republiky. Je nutné zdůraznit především nejednotnou evidenci těchto institucí, která komplikuje realizaci jakýchkoliv výzkumů mezi muzei.


Klíčová slova


zvukový nosič, paměťová instituce, muzeum, galerie, fonografický váleček, šelaková deska, výzkum, evidence

https://doi.org/10.5817/ProIn2020-2-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (2015). Adresář muzeí a galerií ČR. [vid. 2020-06-27]. Dostupné z: https://www.cz-museums.cz/web/adresar/kontakty

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (2015b). Muzeum čs. opevnění – Pevnost Stachelberg. [vid. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.cz-museums.cz/adresar/kralovehradecky-kraj/trutnov/babi-u-trutnova/muzeum-cs-opevneni-pevnost-stachelberg/

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (2015c). Pevnost Hanička. [vid. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.cz-museums.cz/adresar/kralovehradecky-kraj/rychnov-nad-kneznou/rokytnice-v-orlickych-horach/pevnost-hanicka/

Boston, G., Bradley, K., Casey, M., & et al. (2014). Handling and storage of audio and video carriers : IASA-TC 05. London: International Association of Sound and Audiovisual Archives.

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví (2018). Do muzea!. [vid. 2020-06-20]. Dostupné z: http://emuzeum.cz/metodicka-centra/informacni-zdroje/portaly-a-databaze/do-muzea

Český statistický úřad (2019). Kult (MK) 14‑01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění). [vid. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/vykazy/kult-mk-1401-rocni-vykaz-o-muzeu-a-galerii-muzeu-vytvarnych-umeni_psz_2020

Česko (2000a). Vyhláška č. 275/2000 Sb., Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. In Zákony pro lidi.cz. © AION CS 2010-2020. [vid. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-275

Česko (2000b). Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. In Zákony pro lidi.cz. © AION CS 2010-2020. [vid. 2020-06-15]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-122

Český výbor ICOM [2020]. Definice muzea. [vid. 2020-11-21]. Dostupné z: http://icom-czech.mini.icom.museum/icom/definice-muzea/

Dolák, J. (2019). Teoretická podstata muzeologie. Brno: Technické muzeum v Brně.

Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat (3., přeprac. vyd). Praha: Portál.

Hora, M. (2018). Zahájí projekt Nový fonograf novou éru? In Čtenář. Středočeská vědecká knihovna v Kladně. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/1113

Horová, I., & Šír, F. (2016). Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí. In INFORUM 2016: 21. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. 5. 2016. Praha: Albertina icome Praha. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: https://www.inforum.cz/sbornik/2016/12/.

Knapík, J. (2012). Vademecum muzeologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě.

Šebek F. & kol. (2015). Muzea ČR v letech 2012-2014 ve světle statistiky. Praha: NIPOS.

Lyons, B., Chandler, R., & Lacinak, Ch. [2014]. Quantifying the Need: A Survey of Existing Sound Recordings in Collections in the United States. AVPreserve. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://www.weareavp.com/wp-content/uploads/2015/05/QuantifyingTheNeed.pdf

Ministerstvo kultury (2014). Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020. Praha: Ministerstvo kultury. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z:

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/integrovana_strategie_podpory_kultury_do_roku_2020.pdf

Ministerstvo kultury (2015a). Státní kulturní politika na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025): Důvodová zpráva. Praha: Ministerstvo kultury. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-69.html

Ministerstvo kultury (2015b). Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020. Praha: Ministerstvo kultury. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z:

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/koncepce-rozvoje-muzejnictvi-v-cr-v-letech-2015-az-2020_1.pdf

Ministerstvo kultury, Odbor muzeí (2010). Desatero správce sbírky – Kapitola II. [vid. 2020-05-25]. Dostupné z: http://emuzeum.cz/desatero-spravce-sbirky/kapitola-ii

Ministerstvo kultury (2019). Zpráva o průběžném plnění Koncepce rozvoje muzejnictví (Aktualizace pro období do 30.6. 2019). Praha: Ministerstvo kultury. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/zpravy-o-plneni-koncepce-rozvoje-muzejnictvi-v-cr-v-letech-20152020-1970.html

Národní muzeum [2020b]. Pro muzea. [vid. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.do-muzea.cz/pro-muzea/

Národní muzeum [2020c]. Pevnost Hanička. [vid. 2020-07-12]. Dostupné z: https://www.do-muzea.cz/pevnost-hanicka/

Národní muzeum [2020d]. Pevnost Stachelberg. [vid. 2020-07-12]. Dostupné z: https://www.do-muzea.cz/pevnost-stachelberg/

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (2018). Poskytovatelé kulturních služeb. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/poskytovatele-kulturnich-sluzeb/#muzea

NIPOS (2018b). Základní statistické údaje o kultuře v české republice - 2018 - kulturní dědictví. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z:

https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2019/10/Statistika_2018_I.KULTURNI_DEDICTVI-web.pdf

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (2019). ADRESÁŘ MUZEÍ A GALERIÍ – aktualizace podzim 2019. [vid. 2020-07-12]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/adresare/adresar_muzea_2019_podzim.html

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu [2020]. Statistika kultury České republiky. [vid. 2020-03-10]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (2020). Kultura České republiky 2019 v číslech. [vid. 2020-08-10]. Dostupné z:

https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/06/Kultura_v_cislech_2019-web.pdf

NIPOS (2020b). Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2019. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/06/MUZEA_navstevnost_2019.pdf

Novotná, H. (2016). Srovnání průzkumů v České republice a ve Velké Británii se zaměřením na zvukové dokumenty. In Knihovna plus 12(1). Praha: Národní knihovna ČR. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/historie-a-soucasnost/srovnani-pruzkumu-v-ceske-republice-a-ve-velke-britanii-se-zamerenim-na-zvukove-dokumenty

Novotná, H. (2017). Průzkum kolekcí zvukových dokumentů Národního muzea. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

Novotná, H. (2018). Návrh modelového řešení pro dlouhodobé uchovávání vybraných typů zvukových dokumentů v paměťových institucích České republiky. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/if3iw

Ochrana, F., Plaček, M., Půček, M., & Šimčík, A. (2018). Management a hospodaření muzeí. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.

Radvan, E., & Vavřík, M. (2012). Metodika psaní odborného textu a výzkum v sociálních vědách. Brno: Institut mezioborových studií Brno.

Tovell, A., & Knight, J. (2015). National Audit of UK Sound Collections: Final Report. The British Library. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z:

http://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/subjects%20images/sound/national%20audit%20of%20uk%20sound%20collections%20-%20final%20report.pdf

Žalman, J., & Jirásek, P. (2010). Příručka muzejníkova (2., upr. vyd, I, Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích). Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky.

Žalman, J. (2006). Příručka muzejníkova (II, Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely: metodické texty, právní normy). Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky.

Žalman, J. (2013). Desatero správce sbírky muzejní povahy. Praha: Ministerstvo kultury, Metodické centrum pro správu sbírek při Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: http://emuzeum.cz/admin/files/CES-desatero.pdf

Žalman, J. (2016). Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví: (fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou). Praha: Národní muzeum.