Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru

Michal Černý

Abstrakt


Účel – Studie se zaměřuje na analýzu konceptu onlife jako přístupu, který překonává dualitu dvou světů – světa smyslové zkušenosti a online světa. Zaměřuje se na to, co přijetí konceptu jednoho sjednoceného epistemického pole přináší a nabízí aplikaci do informační vědy a pedagogiky.

Design/metodologie/přístup – Studie má teoretický charakter, takže nabízí kritickou diskusi dualistického pojetí „online a offline“ a analyzuje dopad konceptu onlife na oblasti filosofie edukace nazíranou perspektivou filosofie informace. Vychází z fenomenologicko-pragmatistických východisek, opírající se především o dílo Martina Heideggera, Marca Johnsona, Johna Deweyho a Luciana Floridiho.

Výsledky – Výsledkem textu je jednak nové promyšlení konceptu onlife z perspektivy, která není Floridimu vlastní, tedy z perspektivy fenomenologie a pragmatismu, ale také naznačení možného spojení filosofie výchovy a filosofie informace, které integrujeme konceptem filosofie edukace.

Originalita/hodnota – Článek nabízí vlastní koncepci reflexe konceptu onlife, jako významného stavebního kamene jak v teoretických disciplínách – filosofie informace, výchovy, ontologie, epistemologie, tak také v konkrétních aplikacích knihovní nebo školní praxe.


Klíčová slova


filosofie výchovy, filosofie informace, online, offline, onlife, kyberprostor

https://doi.org/10.5817/ProIn2020-2-6

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aaltonen, I., Arvola, A., Heikkilä, P., & Lammi, H. (2017, March). Hello Pepper, may i tickle you?: Children's and adults' responses to an entertainment robot at a shopping mall. In Proceedings of the Companion of the 2017 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (pp. 53-54). ACM.

Aguaded-Gómez, J. I. (2013). The MOOC Revolution: A new form of education from the technological paradigm. Comunicar, 41(21), 7-8.

Aguaded-Gómez, J. I. (2013). The MOOC Revolution: A new form of education from the technological paradigm. Comunicar, 41(21), 7-8.

Arendtová, H. (1996). Původ totalitarismu, I-III:[Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus]. Praha: Oikoymenh.

Bakhtin, A., Gross, S., Ott, M., Deng, Y., Ranzato, M. A., & Szlam, A. (2019). Real or Fake? Learning to Discriminate Machine from Human Generated Text. arXiv preprint arXiv:1906.03351.

Barrow, J. (2013) Kniha vesmírů. Praha: Paseka.

Bauman, Z. (2002). Tekutá modernita. Praha: Mladá Fronta.

Berger, P. L., Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK.

Brdička, B. (2013) Školská data jako předmět podnikání. Spomocník. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/18065/SKOLSKA-DATA-JAKO-PREDMET-PODNIKANI.html

Brdička, B. (2019). Zkoumání vlivu socializovaného robota Tega na vývoj dětí v MIT Media Lab [Online]. Retrieved January 22, 2020, from https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22066/ZKOUMANI-VLIVU-SOCIALIZOVANEHO-ROBOTA-TEGA-NA-VYVOJ-DETI-V-MIT-MEDIA-LAB.html

Brdička, B., Neumajer, O., & Růžičková, D. (2012). ICT v životě školy – profil školy 21: metodický průvodce. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Bridle, J. (2018). New dark age: Technology and the end of the future. London: Verso Books.

Buber, M. (2005). Já a Ty. Praha: Kalich.

Candy, P. C. (2004). Linking thinking: Self-directed learning in the digital age. Canberra, Australia: Department of Education, Science and Training.

Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (No. JRC106281). Joint Research Centre (Seville site).

Cilliers, P. (2002). Complexity and postmodernism: Understanding complex systems. New York: Routledge.

Conway, M., & O’Connor, D. (2016). Social media, big data, and mental health: current advances and ethical implications. Current opinion in psychology, 9, 77-82.

Černý, M. (2017). Informační a učící se společnost. Brno: Paido.

Černý, M. (2019). Pojetí informační gramotnosti v ŠVP: analýza kurikula tří vybraných středních škol. Journal Of Technology And Information, 2019(2). https://doi.org/10.5507/jtie.2019.010

Černý, M. (2020) Fenomenologicko – pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa. Brno: Masarykova univerzita.

Dewey, J. (1923). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. Macmillan.

Dewey, J. (1947) O pramenech vychovatelské vědy. Praha: Samcovo knihkupectví.

Dewey, J. (1997). Experience and education (1st Touchstone ed.). New York: Touchstone.

Dewey, J. (2001). The educational situation: As concerns the elementary school. Journal of Curriculum Studies, 33(4), 387-403.

Dewey, J., & Bentley, A. F. (1960). Knowing and the known (No. 111). Boston: Beacon press.

Downes, S. (2008). Places to go: Connectivism & connective knowledge. Innovate: Journal of Online Education, 5(1), 6.

Education: Digital Roadmap Austria [Online]. (2019). Retrieved September 28, 2019, from https://www.digitalroadmap.gv.at/en/fields-of-action-and-measures/education/

Eichensehr, K. (2018). Don't Believe It If You See It: Deep Fakes and Distrust. Jotwell: J. Things We Like, 1.

Feuerstraeter, M. T., Sokol, M. A., & Vogel, D. W. (2000). U.S. Patent No. 6,154,464. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Flood, A. (2014). Bookless library opened by new US university. The Guardian. Retrieved June 02, 2020, from https://www.theguardian.com/books/2014/aug/29/bookless-library-new-us-university-florida-polytechnic-digital

Floridi, L. (2002). Philosophy and computing: An introduction. Routledge.

Floridi, L. (2010). Information: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2013). The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2013b). The ethics of information. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2015). The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. London: Springer.. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.

Floridi, L. (2015b). Hyperhistory and the philosophy of information policies. In The Onlife Manifesto (pp. 51-63). London: Springer, Cham.

Floridi, L. (2019). The Logic of Information. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2021) The Construction of Personal Identities Online. Minds and Machines. 21(4), pp. 477-479. DOI: 10.1007/s11023-011-9254-y.

Folger, T. (2008). Science’s alternative to an intelligent creator: The multiverse theory. Dostupné z: http://discovermagazine. com/2008/dec/10-sciences-alternative-to-an-intelligent-creator.

Guion, D. (2017). What’s a library without books? Some bookless libraries. Reading, Writing, Research. Retrieved June 02, 2020, from https://www.allpurposeguru.com/2017/05/whats-library-without-books/

Heidegger, M. (1993). Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikoymenh.

Heidegger, M. (1993). Konec filosofie a úkol myšlení: německo-česky (2., opr. vyd). Praha: Oikoymenh.

Heidegger, M. (2001). Aristotelova Metafyzika IX, 1-3. Praha: Oikoymenh.

Heidegger, M. (2004). Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh.

Heidegger, M. (2018). Bytí a čas. Praha: Oikoymenh.

Hogenová, A. (2017). Současnost, dějiny, fenomenologie. Praha: Luboš Marek.

Hoy, M. B. (2018). Deep Learning and Online Video: Advances in Transcription, Automated Indexing, and Manipulation. Medical reference services quarterly, 37(3), 300-305.

Churchill, E. F., & Halverson, C. A. (2005). Guest editors' introduction: Social networks and social networking. IEEE internet computing, 9(5), 14-19.

Johnson, M. (2008). The meaning of the body: Aesthetics of human understanding. Chicago: University of Chicago Press.

Kartous, B. (2015). . Kterak "ty internety" převrátily generační vztahy vzhůru nohama. Britské listy. Dostupné z: https://www.blisty.cz/art/77010-kterak-ty-internety-prevratily-generacni-vztahy-vzhuru-nohama.html.

Komenský, J.A. & Polanský, F. (1958). Komenský o knihách. Praha: SPN.

Kory Westlund, J. M. (2019) Kids' relationships and learning with social robots. [Online]. Retrieved January 22, 2020, from https://www.media.mit.edu/posts/kids-relationships-and-learning-with-social-robots/.

Kory Westlund, J. M., Kory Westlund, J. M. K., Park, H. W., Williams, R., & Breazeal, C. (2018, June). Measuring young children's long-term relationships with social robots. In Proceedings of the 17th ACM conference on interaction design and children (pp. 207-218).

Lakoff, G. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Lavenberg, S. (Ed.). (1983). Computer performance modeling handbook. London: Academic Press.

Ledford, J. L. (2015). Search engine optimization bible (Vol. 584). New Jersey: John Wiley & Sons.

Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia.

Liu, X., He, P., Chen, W., & Gao, J. (2019). Improving Multi-Task Deep Neural Networks via Knowledge Distillation for Natural Language Understanding. arXiv preprint arXiv:1904.09482.

Lupa (2009). Deset let Věry Pohlové na českém internetu. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/deset-let-very-pohlove-na-ceskem-internetu/

Lupton, D. (2014, December). Self-tracking cultures: towards a sociology of personal informatics. In Proceedings of the 26th Australian computer-human interaction conference on designing futures: The future of design (pp. 77-86). ACM.

Lupton, D. (2015). Quantified sex: a critical analysis of sexual and reproductive self-tracking using apps. Culture, health & sexuality, 17(4), 440-453.

Mahen, J. (1928). Knihovna jako instituce národní. Praha: Spolek veřejných obecních knihovníků.

Maréchal, N. (2016). Automation, algorithms, and politics| when bots tweet: Toward a normative framework for bots on social networking sites (feature). International Journal of Communication, 10, 10.

Martin, J. (2014). Drugs on the dark net: How cryptomarkets are transforming the global trade in illicit drugs. Springer.

Materna, J. (2016). Poezie umělého světa. Brno: Backstage Books.

Olssen, M. (2008). Foucault as Complexity Theorist: Overcoming the problems of classical philosophical analysis. Educational Philosophy and Theory, 40(1), 96-117.

Pandey, A. K., & Gelin, R. (2018). A mass-produced sociable humanoid robot: pepper: the first machine of its kind. IEEE Robotics & Automation Magazine, 25(3), 40-48.

Patočka, J. (2003). Úvod do fenomenologické filosofie. Praha: Oikoymenh.

Penrose, R., Cartwright, N., Hawking, S., Longair, M., & Langer, J. (1999). Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. Praha: Mladá fronta.

Piao, C., Han, X., & Wu, H. (2010). Research on e-commerce transaction networks using multi-agent modelling and open application programming interface. Enterprise Information Systems, 4(3), 329-353.

Piorecký, K. (2017). Česká počítačově generovaná literatura a otázka autorství literárního textu. World Literature Studies, 9(3), 66-78.

Piper, K. (2019) An AI helped us write this article. Vox. Dostupné z: https://www.vox.com/future-perfect/2019/2/14/18222270/artificial-intelligence-open-ai-natural-language-processing

Popovski, P., Ingram, M. A., Peel, C. B., Hara, S., & Toumpis, S. (2008). Cross-layer design for the physical, MAC, and link layer in wireless systems.

Prchal, T. (2019). Digitální revoluce v Česku. Na základní škole vyučuje robotí slečna [Online]. Retrieved December 06, 2019, from https://www.denik.cz/veda-a-technika/roboti-slecna-pripravuje-deti-na-digitalni-revoluci-vyucuje-na-ustecke-zakladce-20190919.html

Robinson, K. (2011). Out of our minds: Learning to be creative. John Wiley & Sons.

Rubenstein, M. J. (2014). Worlds Without End: The Many Lives of the Multiverse. Columbia University Press.

Rupert, R. D. (2009). Cognitive systems and the extended mind. Oxford: Oxford University Press.

Siemens, G. (2004). Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age. In eLearnSpace.

Sokol, J. (2016) Člověk jako osoba. Praha: Vyšehrad.

Spitzer, M. (2014). Digitální demence. Brno: Host.

Swan, M. (2009). Emerging patient-driven health care models: an examination of health social networks, consumer personalized medicine and quantified self-tracking. International journal of environmental research and public health, 6(2), 492-525.

Šíp, R. (2019) Proč školství a jeho aktéři selhávají: Kognitivní krajiny a nacionalismus. Brno: Masarykova univerzita.

Švec, V., Nehyba, J., Svojanovský, P., Lawley, J., Šíp, R., Minaříková, E., ... & Pecha, P. (2016). Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. Brno: Masarykova univerzita.

Van Scoyoc, A. M., & Cason, C. (2006). The electronic academic library: Undergraduate research behavior in a library without books. portal: Libraries and the Academy, 6(1), 47-58.

Van Scoyoc, A. M., & Cason, C. (2006). The electronic academic library: Undergraduate research behavior in a library without books. portal: Libraries and the Academy, 6(1), 47-58.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (2007). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné online na http://rvp. cz/informace/wp-content/uploads/2009/09/RVPZV_2007-07.pdf dne, 30(12), 2009.

Wallace, D. (2012). The emergent multiverse: Quantum theory according to the Everett interpretation. Oxford: Oxford University Press.

Zlatuška, J. (1998). Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU, 8(4), 1-6.