Management a marketing informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Michaela Dombrovská

Abstrakt


Článek pojednává o praktických aplikacích při výuce základů managementu a marketingu na oblast informačních služeb. Jsou podána specifika informačních služeb z hlediska klasického dělení služeb v oblasti marketingu a managementu v kontextu oboru informační věda a knihovnictví. Poté jsou probírány informační přesahy managementu i marketingu, se zvláštním důrazem na oblast komunikace a sdílení informací. Článek je doplněn o praktické příklady z výuky managementu informačních služeb a marketingu informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Management and Marketing of Information Services at the Institute of Information Studies and Librarianship (Faculty of Arts, Charles University in Prague)

Article deals with the practical applications for teaching the fundamentals of management and marketing of information services. The specifics of information services are defined in terms of the classical division of services in marketing and management in the context of information science and librarianship. The information overlaps of management and marketing are discussed; with particular emphasis on communication and information sharing. The article contains practical examples of teaching management of information services and marketing of information services at the Institute of Information Studies and Librarianship (Faculty of Arts, Charles University in Prague).

 

Michaela Dombrovská

Ústav informačních studií a knihovnictví
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
U Kříže 8
158 00 Praha 5-Jinonice

Michaela Dombrovská je doktorandkou na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala obor veřejná politika na Fakultě sociálních věd UK v roce 2001. Dlouhodobě se zabývá tématem informačního vzdělávání a informační gramotnosti. Je členkou odborné komise IVIG při Asociaci knihoven vysokých škol v ČR a spolupracuje s občanským sdružením SPRIG.


Klíčová slova


sdílení informací, řízení informačních toků, marketing informačních služeb, marketing, management informačních služeb, management, komunikace

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-3-7

Full Text:

PDF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

  • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, 2001. ISBN: 80-7261-041-4.
  • DE PELSMACKER, P. a GEUENS, M. a VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1.
  • Informační a znalostní management. In: Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu (CZ.1.07/2.2.00/07.0284) [online]. Dostupný z URL: < http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1131>[cit. 30.09.2013].
  • Marketing informačních služeb. In: Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu (CZ.1.07/2.2.00/07.0284) [online]. Dostupný z URL: <http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1133> [cit. 30.09.2013].
  • DOMBROVSKÁ, Michaela. Nové výzvy v práci a profesi – Fair play, focus & flow. HR Kavárna [online]. 02.08.2013 [cit. 25.09.2013]. Dostupný z URL: <http://www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/leadership/nove-vyzvy-v-praci-a-pr....
  • DOMBROVSKÁ, Michaela. Kvóty jsou zbytečné, rozhoduje osobnost. In: Osobní rozvoj 03/2013. s. 52-55. ISSN: 1805-6091.