Chci publikovat na ProInflow

Pokyny pro autory

 • Přijímáme texty v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 • Pokyny k formátování textu uvádíme níže. Pokyny upravují především způsoby odkazování a formát seznamu použité literatury.
 • Příspěvky zasílejte elektronicky na e-mail pro@inflow.cz.

Důležité termíny

Pro jarní vydání čísla

 • únor ⇢ odevzdání plných textů článků do recenzované části
 • max. 14 dní po odevzdání ⇢ rozhodnutí o (ne)přijetí článku do recenzního řízení
 • duben ⇢ vydání jarního čísla časopisu

Pro podzimní vydání čísla

 • červen ⇢ odevzdání plných textů článků do recenzované části
 • max. 14 dní po odevzdání ⇢ rozhodnutí o (ne)přijetí článku do recenzního řízení
 • říjen ⇢ vydání podzimního čísla časopisu

Požadavky na příspěvky

Nabízený příspěvek MUSÍ obsahovat:

1. NÁZEV

 •  v českém (slovenském) i anglickém jazyce

2. POZNÁMKU O AUTOROVI

 • česky (slovensky) v rozsahu 250–1000 znaků
 • uveďte své jméno, pracoviště a e-mail

3. KLÍČOVÁ SLOVA

 • v českém (slovenském) i anglickém jazyce v rozsahu 3–10 výrazů

4. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

 • dle normy APA

5. STRUKTUROVANÝ ABSTRAKT

 • v českém i anglickém jazyce
 • slouží jako referenční nástroj
 • měl by oznamovat základní skutečnosti obsažené v dokumentu
 • neměl by přehánět ani obsahovat materiál, který není v hlavním textu
 • jde o abstrakt se zřetelně označenými částmi umožňující rychlé porozumění obsahu textu
 • max. délka je 250 slov celkem (včetně klíčových slov)
 • vyhněte se používání osobních zájmen ("Tento příspěvek zkoumá.." je správně, "Zkoumám.." je nesprávně)
 • v textu použijte klíčová slova a odborný jazyk, které pomohou potenciálním čtenářům s vyhledáváním článků
 • abstrakt strukturujte do 4 podhesel:
 1. ÚČEL
 2. DESIGN / METODOLOGIE / PŘÍSTUP
 3. VÝSLEDKY
 4. ORIGINALITA / HODNOTA
________

Upřesnění obsahu jednotlivých bodů:

1. Účel stručně vyjádřuje popis tématu, na které je článek zaměřený, a zdůvodnění, proč je toto téma důležité (úvod do řešeného problému a cíl příspěvku). Obsahuje tvrzení zkoumaná studií (např. počáteční hypotéza může sloužit jako tvrzení). Součástí je zařazení příspěvku do konkrétní kategorie článků:
 • výzkumná studie (zpráva o výsledcích výzkumu)
 • odborný článek (popis a hodnocení technických produktů, procesů a služeb)
 • koncepční článek (nevychází z výzkumu, ale rozvíjí nějakou hypotézu, zahrnuje filozofické diskuze, komparativní studie myšlenek a prací jiných autorů)
 • případová studie (hloubková studie případu, popisuje zásahy a zkušenosti s organizacemi či právní a další případy)
 • přehledová studie (přehled či historické zkoumání nějakého konceptu, techniky či fenoménu)
 • přehled literatury (heuristika zdrojů, komentuje či kritizuje literaturu, selektivní bibliografie radící s výběrem zdrojů, úplná, systematická či kritická bibliografie popisují vývoj tématu či zkoumající různé pohledy)
 • komentář (autorův názor, interpretace, kritika či reakce na kritiku dříve vydaného článku) – nerecenzováno

2. Popis designu výzkumu, použité metody, výchozího teoretického rámce či paradigmatu. Spolehlivost závěrů v závislosti na designu výzkumu.

3. Zjištění studie s konkrétními detaily. Hlavní námitky a jejich vyvrácení (např. vysvětlení odpůrců). Je-li to vhodné, výsledky jsou doplněny informacemi o omezeních výzkumu, o praktických či sociálních důsledcích výzkumu.

4. Shrnutí, v čem je příspěvek nový či jinak přínosný. Doporučení autora na základě celkových výsledků výzkumu či studie.

________

Formátování příspěvku

 • Formátování používejte minimálně. Upřednostňujeme text ve fontu Times New Roman, ve velikosti 12 a řádkování 1,5. Kurzívu doporučujeme používat pouze na výjimečné zdůraznění slova či sousloví a nebo na výrazy v cizím jazyce.
 • Odkazování v textu provádějte VŽDY dle pravidel APA normy, tedy: formou roku vydání přímo v textu (Autor, rok vydání).
 • Poznámky pod čarou – pokud jsou důležité, zakomponujte je přímo do textu; pokud jsou pouze doplňkové a pro téma samotné nepodstatné, vynechejte je!
 • Seznam použité literatury řaďte abecedně a formátujte podle normy APA.
 • Obrázky, grafy a tabulky v textu opatřete popiskem ve tvaru „Obr. 1 Popisek obrázku“, „Tab. 1 Popisek tabulky“ nebo „Graf 1 Popisek grafu“. Pro uveřejnění musí být obrázky, grafy a tabulky zaslány v dostatečné kvalitě a velikosti.
 • Přílohy opatřete popisky ve tvaru „Příloha 1 Popisek přílohy“. Netextové přílohy zasílejte jako přílohu e-mailu (ve formátu .jpg nebo .png). Soubory s přílohami pojmenovávejte „Priloha_1.jpg“ atd.
 • Dokumenty můžete zasílat ve formátu .doc, .docx, .rtf nebo .odt. 

Copyright

 • Nabídnutím článku k publikaci autoři prohlašují, že jsou nositeli autorských práv k dílu a že článek nebyl dříve publikován. Pokud je k publikaci nabízen již jinde publikovaný příspěvek, je třeba tuto skutečnost uvést – v naprosté většině totiž publikujeme pouze původní příspěvky.
 • Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního vydání. Zároveň je článek licencován pod licencí Creative Commons Uveďte autora. Tato licence umožňuje článek sdílet s podmínkou uvedení autora a prvního vydání v tomto časopise. Licence Creative Commons jsou založeny na autorském právu a patří do skupiny tzv. veřejných licencí.
 • Více informací k uvedené licenci lze nalézt na
  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/. Obecné informace o Creative Commons jsou dostupné na www.creativecommons.cz.
 • Vaše případné dotazy směřujte na e-mail pro@inflow.cz.