Publikační etika

Publikační etika

Průběh recenzního řízení

Recenzní řízení je proces, který zajišťuje kvalitu odborných textů v hlavní recenzované části časopisu ProInflow. Do recenzního řízení jsou přijímány původní přehledové vědecké statě a statě pocházející z vědeckého výzkumu.

O zahájení recenzního řízení pro jednotlivé texty rozhoduje redakční rada po konzultaci s editorem čísla. Pokud předložený text nesplňuje požadovaná kritéria, může být redakční radou odmítnut ještě před recenzním řízením.

Recenzní řízení je kompletně anonymní. Každý text je posuzován dvěma nezávislými recenzenty, které vybírají členové redakční rady časopisu spolu s šéfredaktorkou. Vybíráni jsou recenzenti z různých pracovišť, kteří nejsou zároveň členy redakční rady. Recenzenti rovněž nesmí být s autorem (popř. s autory) pracovně, institucionálně nebo osobně spjati.

Recenzenti ve svých odborných nezávislých posudcích text doporučí nebo nedoporučí k publikování, případně mohou podmínit publikaci drobnějšími či zásadními úpravami či navrhnout úplné přepracování příspěvku. Dojde-li k úplnému přepracování textu, je zahájeno nové recenzní řízení. Jsou-li vypracované posudky protikladné, posuzuje text ještě třetí recenzent.

Recenzní posudky na články jsou vyplňovány do standardizovaného formuláře. Formulář slouží k hodnocení recenzovaného příspěvku z hlediska jeho obsahu, struktury i formálních náležitostí. Součástí recenzního posudku je i doporučení či nedoporučení k publikaci článku v časopise ProInflow. 

Na základě posudků od recenzentů se rozhoduje o publikování článku. Jsou-li navrženy pouze drobné úpravy, je text zaslán autorovi zpět k přepracování. Recenzent má v takovém případě právo vyžádat si přepracovaný článek zpět k nahlédnutí. Zařazení článku do recenzované části časopisu schvaluje společně redakční rada a editor. Zveřejňuje se pouze konečná podoba článku.

Pravomoci a povinnosti redakční rady

 • Primární odpovědnost redakční rady je hlídat a kontrolovat odbornou kvalitu časopisu, zejména kvalitu recenzního řízení.

 • Odpovědností redakční rady je také předcházet konfliktu zájmů a zabezpečit rovné možnosti pro všechny autory.

 • Redakční rada společně se šéfredaktorkou navrhuje, schvaluje či zamítá jednotlivé kroky koncepčního a formálního vývoje časopisu.

 • Redakční rada schvaluje recenzenty, které navrhuje šéfredaktorka či přichází s vlastními návrhy na recenzenty.

 • Na základě posudků od recenzentů vybírá redakční rada společně s editorem nejvhodnější příspěvky do recenzované části čísla časopisu.

 • Redakční rada má pravomoc vyjádřit se k recenznímu řízení v celém jeho průběhu.

Pravomoci a povinnosti výkonné redakce časopisu

 • Výkonní redaktoři se starají o chod časopisu, zabezpečují komunikaci s autory i recenzenty.

 • Výkonná redakce se při práci na chodu redakce řídí doporučeními redakční rady.

 • Výkonná redakce zabezpečuje bezproblémové fungování redakčního systému, je k dispozici autorům i recenzentům v případě technických potíží.

 • Výkonná redakce zabezpečuje důvěrné zacházení s obsahem článků před zveřejněním.

 • Výkonná redakce je zodpovědná kvalitu a rychlost recenzního řízení.

Pravomoci a povinnosti autorů

 • Autoři předkládají k recenznímu řízení svá původní díla. Nemělo by se jednat o již vydaná či jen mírně přepracovaná díla.

 • Autoři nesou zodpovědnost za dodržení etických zásad při výzkumné práci a publikaci jejich výsledků, zejména za dodržení výzkumné etiky a citační etiky.

 • Pod článkem jsou podepsáni pouze všichni jeho autoři (zároveň autoři, kteří spolupracovali na vzniku článku).

 • V článku je možné zveřejnit i jména dalších lidí spolupracujících na výzkumu (kteří nejsou zároveň autory článku), typicky v sekci Poděkování.

 • Autoři mohou uvést zdroje financování výzkumu.

 • Autoři jsou držiteli autorských práv k textu. Články jsou zveřejňovány pod licencí Creative Commons CC.BY 3.0 CZ, pokud není domluveno jinak.

Pravomoci a povinnosti recenzentů

 • Recenzenti poskytují psanou nezaujatou zpětnou vazbu na předkládaný text.

 • Recenzenti hodnotí originalitu práce, kvalitu zdrojů a práci s nimi, přínos článku a jasnou formulaci závěrů.

 • Recenzenti respektují důvěrnou povahu recenzního řízení – neposkytují před zveřejněním článku průběžné verze textu třetím stranám.

 • Recenzenti dbají na dodržení lhůt stanovených redakcí.

Pravomoci a povinnosti vydavatele

 • Vydavatel se zavazuje, že bude předcházet jakýmkoliv konfliktům zájmu, především ovlivňování názorů členů redakční rady. Plná odpovědnost za odbornou kvalitu časopisu je na straně redakční rady, která je na vydavateli odborně nezávislá.